Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Wsparcie przygotowawcze
15.01.2024 r. - Podpisanie Umowy Ramowej

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość podpisania i wręczenia umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a przedstawicielami Lokalnych Grup Działania. W wydarzeniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, a także radni Sejmiku Śląskiego Marek Bieniek oraz Iwona Jelonek.

LGD „Brynica to nie granica” reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Wiceprzewodniczący Zdzisław Hryciuk oraz Sekretarz Ilona Jaworska-Kapica.

Tym samym oficjalnie wkraczamy w nowy okres programowania z nowymi środkami na rozwój naszego obszaru, które będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój kapitału społecznego.

Łączna kwota wsparcia dla 14 LGD, działających w Województwie Śląskim, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 425 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus kolejne 16 mln euro.

Budżet naszej strategii na jej wdrażanie to 2 250 000 euro w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz 965 086 euro w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (FEŚL).

Środki z wdrażania LSR zostaną przeznaczone dla mieszkańców naszego obszaru, którzy będą mogli zakładać i rozwijać działalność gospodarczą. Dla organizacji pozarządowych zaplanowaliśmy liczne projekty grantowe wspierające inicjatywy w obszarze edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także wspierające inicjatywy społeczne osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przewidziano także środki na niekomercyjne ogólnodostępne inwestycje infrastrukturalne.

Obecnie pracujemy m.in. nad szczegółowym harmonogramem, procedurami, regulaminami i lokalnymi kryteriami wyboru, dokumenty te są niezbędne do ogłoszenia naborów wniosków.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłoszenie konkursów będzie możliwe od IV kwartału br.

Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom oraz przedstawicielom gmin członkowskich, członkom organizacji pozarządowych i podmiotom gospodarczych, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu naszej nowej strategii, za pomoc i poświęcony czas, a także cenne uwagi i pomysły, które przyczyniły się do opracowania dokumentu strategicznego na kolejne lata naszej działalności.09.06.2023 r. - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – złożona

W dniu 7 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” złożyła Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, stowarzyszeń, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.Podsumowujący warsztat strategiczny w Ustroniu- relacja.

W dniach 25-26 października 2022 r. w Ustroniu odbył się podsumowujący warsztat strategiczny dotyczący opracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2023-2027.

W spotkaniu wzięło udział blisko pięćdziesięciu przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy z terenu wszystkich siedmiu gmin członkowskich LGD.

Zajęcia podzielono na cztery bloki merytoryczne.

I BLOK MERYTORYCZNY

Analiza i weryfikacja problemów, celów, przyczyn i negatywnych następstw problemów jako wyników analizy SWOT obszaru LGD na podstawie badań ankietowych i spotkań informacyjnych.

II BLOK MERYTORYCZNY

Wskaźniki jako mierniki osiągniecie celów LSR.

Przedsięwzięcia i sposoby realizacji, proponowane grupy docelowe jako cechy określające realizację założeń LSR.

III BLOK MERYTORYCZNY

Przedsięwzięcia i sposoby ich realizacji, proponowane grupy docelowe jako cechy określające realizację założeń LSR – ciąg dalszy.

Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomy wsparcia przedsięwzięć, zasady monitorowania i ewaluacji oraz propozycja planu komunikacji dla LSR.

IV BLOK MERYTORYCZNY

Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomy wsparcia przedsięwzięć, zasady monitorowania i ewaluacji oraz propozycje metod komunikacji dla LSR – ciąg dalszy.

Podczas warsztatów uczestnicy brali aktywny udział w pracach nad omawianymi zagadnieniami. Z zaangażowaniem dyskutowali na tematy dotyczące kierunku działań w nowym okresie programowania, swoje pomysły zapisując na przygotowanych w tym celu kartach.

Uprzejmie prosimy Państwa o ewentualne uwagi dotyczące tych zagadnień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację i przebieg spotkania.

Zapraszamy do galerii zdjęć!29.09.2022 r. - Cykl spotkań informacyjnych dotyczący opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 – PRZEPOWADZONY

Plakat

W dniach 06-21 września br. odwiedziliśmy 7 naszych Gmin, aby przeprowadzić spotkania informacyjno – konsultacyjne, które były poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjałowi obszaru. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz mieszkańcy. Podczas spotkań m.in. wspólnie diagnozowaliśmy potrzeby, rozmawialiśmy o celach oraz o sposobie realizaci strategii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywność w dyskusji oraz wypełnienie ankiety wspierającej przygotowanie LSR. Państwa uwagi, pomysły i sugestie stanowią cenny wkład do przygotowania głównych założeń dokumentu strategicznego.26.08.2022 r. - Zaproszenie na spotkania informacyjne – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Plakat

Stowarzyszenie LGD „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

Tematem spotkań będzie m.in.:

 • zdiagnozowanie potrzeb,
 • wybranie i określenie celów strategii,
 • zdefiniowanie sposobów realizacji strategii,
 • stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii,
 • określenie grup docelowych.

Spotkania odbędą się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu:

6 września 2022 r. - Gmina Świerklaniec, godz. 16:30, Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52

8 września 2022 r. - Gmina Ożarowice, godz. 16:30, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy w Tąpkowicach, ul. Zwycięstwa 17

12 września 2022 r. - Gmina Psary, godz. 15:30, Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach, ul. Szkolna 45

14 września 2022 r. - Gmina Mierzęcice, godz. 16:30, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. A. Zawadzkiego 163

19 września 2022 r. - Gmina Bobrowniki, godz. 17:00, Dom Kultury w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121a

20 września 2022 r. - Gmina Siewierz, godz. 17:00, Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych, ul. Piastowska 70

21 września 2022 r. - Gmina Woźniki, godz. 16:30, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach ul. Górna 5Zaproszenie do wypełnienia ankiety

W związku z nowym okresem programowania na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższa Strategia pozwoli na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów mających wpływ na rozwój obszaru LGD ”Brynica to nie granica”.

Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje umożliwią określenie celów i kluczowych kierunków rozwoju obszaru oraz pozwolą zbadać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszych Gmin.

Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki.

Ankietę prosimy wypełnić w dogodnej dla Państwa formie do dnia 27.09.2022 r.:

 • w wersji elektronicznej - link do ankiety
 • w wersji papierowej na adres:
  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
  Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice
 • w wersji elektronicznej na adres: lgd@lgd-brynica.plLGD „Brynica to nie granica” złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Śląskiego.

LGD „Brynica to nie granica” złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Śląskiego.

W dniu 13.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00018–6934-UM1200018/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach planu włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027, LGD planuje we wrześniu cykl spotkań z mieszkańcami w każdej gminie członkowskiej. Terminy oraz miejsca spotkań zostaną wkrótce opublikowane.Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020

Wnioskodawcą wsparcia przygotowawczego w ramach naboru II wniosków o przyznaniu pomocy są lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88).PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020