Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009- 2013

LGD „ Brynica to nie granica” decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Priorytet 2 – Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie dla złożonego w konkursie projektu pt. „Elementarz pozarządowy – program rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych”. Projekt zgodny jest z celami PO FIO w zakresie celu szczegółowego 1 Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. Projekt wpisuje się również w zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD w zakresie 1. Poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 1.1. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu „Elementarz…” jest rozwój potencjału 10 organizacji pozarządowych, a także wsparcie liderów tych organizacji. Efektywność działania organizacji zamierzamy osiągnąć poprzez uruchomienie systemu szkoleń oraz treningów umiejętności. Projekt przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych działających na terenie 5 gmin: Siewierz, Mierzęcice, Woźniki, Ożarowice i Bobrowniki. Od uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

Projekt jest dwuletni, realizowany od 1 sierpnia 2010r. do 1 maja 2011r.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie wiedzy o możliwościach i kierunkach rozwoju sektora pozarządowego wśród 125 liderów organizacji pozarządowych z 5 gmin w ciągu 12 miesięcy
 • zwiększenie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją wśród 50 członków ( 10 organizacji) objętych indywidualnym programem edukacyjnym
 • zwiększenie udziału 10 organizacji pozarządowych w projektach finansowanych ze środków pozabudżetowych
 • zwiększenie roli 10 organizacji w realizacji zadań publicznych samorządów lokalnych.

W ramach projektu założono trzypoziomowe wsparcie rozwojowe dla wiejskich NGO obejmujące:

Poziom I - spotkania szkoleniowe w 5 gminach dla 125 liderów organizacji pozarządowych

1.Spotkania szkoleniowe nt. Szanse i wyzwania dla lokalnych organizacji pozarządowych na terenach wiejskich skierowane do organizacji pozarządowych z terenu działania LGD

Poziom II – Wsparcie indywidualne - 4 szkolenia

1.Rekrutacja uczestników - wybrane zostaną organizacje, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.

Kryteria wyboru :

 • kolejność zgłoszeń ( pierwszeństwo będą miały organizacje biorące udział w I poziomie )
 • opis planu rozwoju (każda organizacja przedstawi swój pomysł na rozwój )
 • członkowstwo w LGD

2.Działania wspierające:

 • planowanie rozwoju organizacji - analiza organizacji (SWOT) , wyznaczenie celów rozwojowych oraz zaplanowanie działań . Szkolenie pozwoli wyznaczyć kierunki wsparcia organizacji , podstawą pracy będzie plan przedstawiony przez organizację .
 • zespół organizacji - kwestie związane z m.in. angażowaniem i wspieraniem osób będących członkami zespołów , angażowaniem nowych ludzi , w tym wolontariuszy jako forma aktywizacji społecznej , szczególnie dla młodych ludzi z terenów wiejskich
 • praca projektem w organizacji oraz źródła finansowania organizacji pozarządowych - szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dot. projektowej pracy w organizacji oraz źródła finansowania rozwoju organizacji
 • zasady współpracy z samorządem lokalnym – analiza zapisów m.in. gminnych , powiatowych oraz wojewódzkich programów współpracy z NGO; zasady włączenia organizacji w realizację zadań publicznych w swojej gminie .

Poziom III - wsparcie specjalistyczne - 2 szkolenia

1.Działania specjalistyczne - diagnoza potrzeb organizacji oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu kwestii księgowo-prawnych . Wsparciem zostaną objęte głównie osoby zajmujące się omawianymi zagadnieniami w organizacjach . W ramach spotkań dokonana zostanie analiza dokumentacji , analiza zasad rozliczania działalności statutowej , ze szczególnym uwzględnieniem działalności odpłatnej oraz kwestie pracownicze .

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020