Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

O LGD Brynica to nie granicaLokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich następujących gmin: Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec. Siedziba LGD mieści się w Pyrzowicach (Gmina Ożarowice).

LGD została powołana do życia w dniu 12 czerwca 2006r. z inicjatywy trzech gmin: Gminy Ożarowice – którą reprezentował wójt pan Grzegorz Czapla, Gminy Mierzęcice – którą reprezentował ówczesny wójt pan Stanisław Paks oraz Miasta i Gminy Woźniki Śląskie – które reprezentował burmistrz pan Alojzy Cichowski.

W zebraniu założycielskim brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu trzech członkowskich gmin. Byli wśród nich przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń działających na terenie miejscowości oraz przedstawiciele prywatnych przedsiębiorców.

Celem działania Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: zasobów historyczno-kulturowych, zastosowania nowych technologii oraz popularyzacji produktów lokalnych. LGD „Brynica to nie granica” realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • realizację i wspieranie działań na rzecz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • promocję obszarów wiejskich,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W początkowym okresie istnienia Lokalnej Grupy Działania, Zarząd wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie prac LGD do Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa w Warszawie. W dniu 23 marca 2007r. została podpisana umowa na finansowanie projektu, który w całości sfinansowany został przez Unię Europejską ze środków EFOiGR, działania 2.7 – Pilotażowy Program LEADER+ - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”.

W ramach tego projektu LGD zorganizowała szkolenia i wyjazdy studyjne promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz kursy obsługi sprzętu komputerowego. Na terenie naszych gmin odbyły się atrakcyjne imprezy promocyjno-kulturalne. Prowadzono bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu działania Grupy, a dotyczące funduszy europejskich. Uruchomiono profesjonalną stronę internetową LGD. Opracowano dokumentację info- kiosków oraz szerokopasmowego Internetu dla gmin: Ożarowice, Mierzęcice oraz Woźniki. Wydano kalendarz informujący mieszkańców gmin o imprezach zaplanowanych na 2008 rok. Nawiązano współpracę z krajowymi LGD „Przymierze Jeziorsko” z Dobrej w województwie łódzkim oraz „Żywiecki Raj” z Żywca, a także z niemiecką grupą leaderowską z rejonu Frankfurt Hahn.

W 2015 r. LGD zakończyła realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach której realizowała następujące działania::

 1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
 2. Wdrażanie projektów współpracy,
 3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Szczególnie istotne było działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które w okresie programowania 2007- 2013 umożliwiło mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii. Wnioski w ramach tego działania dotyczyły projektów kwalifikujących się do udzielania pomocy w ramach działań::

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Odnowa i rozwój wsi,
 • Małe projekty.

Ponadto realizujemy wiele działań, mających na celu promowanie obszaru gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania. Organizujemy imprezy kulturalne, sportowe, spotkania informacyjne, nawiązujemy współpracę z Lokalnymi Grupami Działania z kraju i z zagranicy, prowadzimy szkolenia oraz konsultacje dla mieszkańców. Sami (Zarząd, Rada, pracownicy) również bierzemy udział w szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji oraz uzupełnienie wiedzy zgodnie ze zmieniającymi się procedurami, legislacją krajową i UE.

Za sukces uważamy to, że nasza Grupa nieustannie się rozrasta, że przybywa osób, które chcą z nami współpracować. W 2006 roku Grupę tworzyło 14 członków założycieli, natomiast obecnie (na dzień 14.12.2016 r.) LGD liczy 64 członków, w tym 7 gmin -Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki (sektor publiczny), 39 organizacji pozarządowych (sektor społeczny), 7 przedsiębiorców (sektor gospodarczy) i 11 mieszkańców. W wyniku rozszerzenia, obszar grupy zajmuje 480 km2 i zamieszkuje go ponad 70 tys. mieszkańców (dane na dzień 31.12.2013 r.)

Optymistycznie patrzymy na dalszą naszą działalność. Pragniemy poszerzać krąg naszych przyjaciół i współpracowników, wymieniać się swoimi pomysłami oraz wspólnie realizować plany dla dobra naszych małych ojczyzn.

Lokalna Grupa Działania chcąc ubiegać się o środki finansowe dostępne w nowym okresie programowania przypadającym na lata 2014-2020 musiała dostosować się do przepisów prawa warunkujących funkcjonowanie lokalnych grup działania, w tym Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378). W związku z powyższym w dniu 25 maja 2015 r. na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków LGD, dokonano zmiany Statutu, polegającej m.in. na zmianie formy prawnej LGD ze związku stowarzyszeń na stowarzyszenie.

W II połowie 2015 r. LGD zorganizowała szereg działań, które miały na celu wskazanie głównych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie 2014-2020. Przygotowaliśmy ankiety dla mieszkańców obszaru LGD, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne oraz zorganizowaliśmy podsumowujący warsztat strategiczny. W wyniku tych działań powstał dokument-Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

W dniu 10 maja 2016 r. Lokalna Grupa Działania podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z umową, Lokalna Grupa Działania będzie realizowała Lokalną Strategię Rozwoju do końca 2023 r.

Komisja Europejska decyzją z 31 sierpnia 2021 roku C(2021) 6553, zaakceptowała strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzającą m. in. wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2022. Wprowadzony okres przejściowy wydłuża realizację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że w 2021 r. i 2022 r. planowane jest wdrażanie zdecydowanej większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu.

11 października 2021 roku LGD „Brynica to nie granica” podpisała aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach którego realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wydłużona została do 31 grudnia 2025 r., a budżet Strategii zwiększony został o 497 000 euro, który wykorzystany zostanie na zwiększenie dotychczasowych działań w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020