Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Nowa Wieś i Okolice” (Gmina Mierzęcice)O nas

Cele działania organizacji:

 1. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: zasobów historyczno- kulturowych, zastosowania nowych technologii oraz popularyzacji produktów lokalnych,
 2. Promocja obszarów wiejskich,
 3. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
 4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 5. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
 6. Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno- zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego. Działalność oświatowa.
 7. Organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, w szczególności w zakresie:
  - Unii Europejskiej- jej organizacji, legislacji i rozwiązań gospodarczych, społecznych etc.
  - Aktualnego stanu prawnego i dokonywania w nim zmian,
 8. Uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących,
 9. Wspieranie Niepublicznych Szkół w tym rozbudowa bazy szkoły służącej zabezpieczeniu czasu pozalekcyjnego dzieci,
 10. Działanie wspierające rozwój we wsi kółek informatycznych , w tym rozbudowa sali komputerowej z podłączeniem do Internetu. Szerzenie idei społeczeństwa informatycznego,
 11. Podejmowanie działań w kierunku ochrony życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
 12. Promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi,
 13. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastruktury,
 14. Promocja idei zdrowego społeczeństwa oraz propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych,
 15. Pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 16. Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
 17. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa , powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi,
 18. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe:
Adres:
Nowa Wieś
ul. Zawadzkiego 163
42-460 Mierzęcice
Telefon:
663 303 657 (Prezes)
KRS:
0000301064

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020