Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Obowiązek informacyjny  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 • administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice,
 • podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenie wsparcia w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz innych programów/ projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia i obsługi inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych programów/projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania,
 • dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym jak i uprawnionym organom (np. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania, przenoszenia, otrzymania kopii, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się w siedzibie LGD lub za pośrednictwem adresu e- mail: iod@lgd-brynica.pl.

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" prowadzony na podstawie:

 • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Rejestr zbiorów danych osobowych [pobierz]

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020