Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej (Gmina Woźniki)O nas

Cele działania organizacji:

 1. ochrona środowiska,
 2. działalność kulturalna,
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji,
 5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji religijnej i narodowej,
 6. działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
 7. poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
 8. upowszechnianie wiedzy o historii Lubszy,
 9. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,
 10. przeciwdziałanie bezrobociu,
 11. wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
 12. działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 13. działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,
 14. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 15. działalność wydawnicza,
 16. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,
 17. promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
 18. wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 19. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 20. działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet,
 21. wyrównywanie szans w dostępie do kapitału społecznego, kulturowego i edukacyjnego; przeciwdziałanie dyskryminacji,
 22. wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
 23. działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej.

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Szkolna 1
42-287 Lubsza
KRS:
0000527909
Telefon:
504 327 385
E-mail:
Napisz do nas >>

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020