Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


Nabycie członkostwa w Lokalnej Grupie Działania "Brynica to nie granica"

LGD zrzesza następujących członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Członkowie zwyczajni:

Członkiem zwyczajnym LGD może być osoba fizyczna, osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województwa- która złoży deklarację członkowską i działa na obszarze następujących gmin: Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec.

Obecnie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” liczy 62 członków zwyczajnych, reprezentujących 3 sektory:

 • publiczny - który stanowi 11,3%
 • społeczny (stowarzyszenia, inne dobrowolne zrzeszenia i fundacje, związki zawodowe) – 59,7%
 • gospodarczy - który stanowi 9,7%
 • mieszkańcy - 19,3%

W poczet członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” można przystąpić składając poszczególne dokumenty:

SEKTOR PUBLICZNY:

SEKTOR SPOŁECZNY:
 1. stowarzyszenia, inne dobrowolne zrzeszenia i fundacje, związki zawodowe
SEKTOR GOSPODARCZY:

MIESZKAŃCY:

Członkowie wspierający

Osoby fizyczne i prawne, które chcą wspierać LGD, ale nie chcą być członkami zwyczajnymi, mogą zostać członkami wspierającymi LGD, w tym celu należy złożyć do biura LGD deklarację przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w charakterze CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO LGD – oryginał.

Członkowie honorowi:

Osobom szczególnie zasłużonym dla LGD Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać tytuł członka honorowego.

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020