Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "ZENDEK” (Gmina Ożarowice)O nas

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia na terenie Sołectwa Zendek poprzez:

 1. promocje obszarów wiejskich,
 2. mobilizowanie mieszkańców do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
 4. szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności,
 5. organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, w szczególności w zakresie Unii Europejskiej – jej organizacji i unijnych programów pomocowych,
 6. uczestniczenie w programach pomocowych, a zwłaszcza organizowanych przez Unię Europejską,
 7. podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami,
 8. promocję obszaru, instytucji oraz lokalnych przedsiębiorstw,
 9. inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi,
 10. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastruktury,
 11. promocję idei zdrowego społeczeństwa poprzez rozwój infrastruktury sportowej oraz terenów rekreacyjnych,
 12. pomoc dla osób niepełnosprawnych,
 13. współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa , powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi,
 14. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
 15. współdziałanie z instytucjami kultu religijnego na terenie sołectwa Zendek w zakresie utrzymania obiektów sakralnych,
 16. wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój i promocję kultury , tradycji i folkloru oraz współpraca z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie sołectwa Zendek.

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Główna 118
Zendek
42-625 Ożarowice
Telefon:
603 658 276
KRS:
0000429751

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020