Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT


INFORMACJE OGÓLNE

Dane:
Powierzchnia: 52 km2
Ludność: 11.912
Powiat: będziński
Rodzaj gminy: wiejska


Adres:
Urząd Gminy
42-583 Bobrowniki
ul. Gminna 8
tel. 32 287-78-87
faks 32 287-74-86
http://www.bobrowniki.pl/

Wójt Gminy: Małgorzata Bednarek

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Bobrowniki jest położona w środkowo – wschodniej części województwa śląskiego. Jest jedną z ośmiu gmin powiatu będzińskiego, ponadto jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą Zagłębia Dąbrowskiego. Gmina położona jest w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie miast aglomeracji śląskiej, co stanowi istotną szansę ze względu na możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowej, a także tworzenia małego i średniego biznesu. Wysoka wartość przyrodnicza obszarów (zbiornik wodny w Rogoźniku, stok Góry Dziewiczej w Myszkowicach, stok Góry Buczyna w Rogoźniku) oraz istnienie obszarów o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych stwarza predyspozycję do realizacji funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej. Dobrze rozwinięty sektor drobnej przedsiębiorczości pozwala na korzystne rokowania co do stanu gospodarki gminy. Rozwojowe trendy gospodarcze korespondują z rozwojem infrastruktury technicznej oraz z wysokimi nakładami budżetu gminy na ochronę środowiska, drogownictwo oraz modernizację bazy instytucji. Na obszarze gminy znajduje się 8 sołectw: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów.

  Gmina Bobrowniki graniczy z:
 • Od północny: gmina Ożarowice (powiat tarnogórski)
 • Od północnego – zachodu: gmina Świerklaniec (powiat tarnogórski)
 • Od wschodu: gmina Mierzęcice (powiat będziński)
 • Od południowego - wschodu: gmina Psary (powiat będziński)
 • Od południa: Wojkowice
 • Od zachodu: Piekar Śląskie
  Ważniejsze zabytki Gminy Bobrowniki:
 • Kościół parafialny Św. Wawrzyńca w Bobrownikach (1669 r.)
 • Zespół zabytków w Myszkowicach
 • Mur dawnego dworu w Myszkowicach z XVII w.
 • Kościół parafialny Św. Jakuba w Sączowie (1872 r.)
 • Dwór w Dobieszowicach z XVII w.
 • Kapliczka przydrożna w Twardowicach
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020