Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

10.02.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji złożonych do Biura LGD "Brynica to nie granica" w konkursie dla działania "Małe projekty" Rada Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w dniu 10 lutego podjęła uchwałę zatwierdzającą listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nie wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD.

Poniżej zamieszczamy:

26.01.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2010r. o godz. 16.00 w biurze Związku odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń w celu oceny 18 projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty".

Poniżej zamieszczamy:

20.01.2010 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

        Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 26.01.2010 r. o godz. 16.00 w siedzibie biura Związku w Pyrzowicach ul. Centralna 5 pokój nr 111.

        Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych w konkursie na "Małe projekty" projektów z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przewodniczący Rady Związku
Stanisław Paks

27.11.2009 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 14 grudnia 2009 r. do dnia 11 stycznia 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020