Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT
               

W dniu 28 września 2007 r., Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji w Polsce Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programu operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS) w Polsce.

POKL jest potwierdzeniem głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – 2013. Do osiągnięcia głównego celu programu jakim jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, ma przyczynić się realizacja celów strategicznych:

 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
 6. Wzrost spójności terytorialnej.

W ramach PO KL projekty realizować mogą:

 • instytucje rynku pracy; Instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Priorytety realizowane centralnie to:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V: Dobre rządzenie

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkowskim UE, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienia z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, kapitał ludzki i społeczny przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wspiera wzrost konkurencyjności gospodarki.

Więcej informacji o POKL na stronie: www.efs.gov.pl

Podstrona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020