Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Grant „Młodzi seniorzy”


Aktualności

23.05.2023 r. - Zawarcie umów na realizację Grantów

Miło nam poinformować, że dnia 18 maja 2023r. podpisaliśmy dwie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na realizację projektów grantowych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

 1. „Zadania inicjujące i wspierające integrację społeczności lokalnej” - na kwotę 92 885,00 zł, obejmująca 2 zadania grantowe: „Bądź jak Jakub – promocja drogi jakubowej” realizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej oraz „Młodzi seniorzy” realizowanej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach;
 2. „Organizacja wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć przyrodniczych, promujących walory obszaru LGD, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w rozwój społeczności lokalnej” - na kwotę 58 049,00 zł, obejmująca 2 zadania grantowe: „Zaparkuj z muzyką” realizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice oraz „Szukamy tlenu” realizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej.

O wszelkich interesujących wydarzeniach w ramach tych operacji będziemy informować na bieżąco!04.11.2022 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

W dniu 04.11.2022 r. odbyło się XIV posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada:

- dokonała korekty listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru nr 1/2022

- rozpatrzyła odwołanie wniesione przez Grantobiorcę w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 2/2022/G oraz dokonała ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.19.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

W dniu 11.10.2022 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru Grantobiorców:

 • w ramach naboru nr 1/2022/G w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.2 Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi

Zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Śląskiego.

Kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Śląskiego.04.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. o godz. 16:30 (wtorek) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2022/G w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.2 Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi oraz naboru nr 2/2022/G w ramach przedsięwzięcia P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup

Projekty zostaną ocenione zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - aktualizacja z dnia 10.05.2022 r., Kryteriami wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - z dnia 28.06.2021 r. (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - dokumenty aktualne na dzień 14.09.2022 r.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358)

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław PaksPodsumowanie naborów wniosków

w dniu 1 sierpnia 2022 r. zakończyliśmy nabory wniosków.

 1. W ramach naboru nr 1/2022/G dotyczącego projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia P.3.1.2. Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi - wpłynęły 3 wnioski.
 2. W ramach naboru nr 2/2022/G dotyczącego projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup - wpłynęły 4 wnioski
 3. W ramach naboru nr 1/2022 w zakresie przedsięwzięcia: P.4.1.2. Inicjatywy w zakresie ekspozycji, publikacji i promocji walorów obszaru LGD - wpłynęły 3 wnioski.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia dla każdej wybranej operacji.27.06.2022 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 2/2022/G

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup

 • Termin składania wniosków: 11 lipca 2022 r. – 01 sierpnia 2022 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 25 000,00 EUR/ 100 000,00 PLN
 • Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 • Forma wsparcia: RefundacjaWsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020