Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT01.07.2024 r. - Biuletyn „Informator Gminny”

Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 37, a w nim wiele ciekawych artykułów dotyczących naszego stowarzyszenia, m.in.: dotyczący spotkania z mieszkańcami w Tąpkowicach, „Koncertów ze smakiem”, udziału w targach turystycznych oraz dotyczący „Dobrych praktyk” przedstawiający kolejnych Beneficjentów.

Zapraszamy do lektury.18.06.2024 r. - Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027 (LSR 2023-2027)

Zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR 2023-2027) oraz Planie komunikacyjnym.

Proponowane zmiany w LSR i Planie komunikacyjnym uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

Proponowane zmiany w Strategii (LSR 2023-2027) przedstawione w załączonym projekcie przewidują między innymi zwiększenie budżetu na działania związane z EFS+, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 26.06.2024 r. do godz. 15:00.

Zapraszam także do zapoznania się z przedstawionymi w załącznikach projektami dokumentów niezbędnych do oceny i wyboru operacji oraz oceny i wyboru grantobirców.

Uwagi można zgłaszać do dnia 26.06.2024 r. do godz. 15:00.14.06.2024 r. - XII Targi Turystyczne Atrakcje Regionów w Parku Śląskim w Chorzowie już za nami

24 - 26 maja 2024 roku wzięliśmy udział w „ATRAKCJACH REGIONÓW”, które promują wyjątkowe miejsca i obiekty w Polsce oraz pokazują znane i te mniej znane atrakcje turystyczne.

Atrakcje Regionów to przede wszystkim promocja i upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju turystyki, w tym agroturystyki oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych. Podczas wydarzenia mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej oraz promocji produktu tradycyjnego i lokalnego.

Byli z nami nasi Beneficjenci, których działalność jest przykładem wykorzystania potencjału turystycznego oraz kulturowego LGD, a także ukazaniem dobrych praktyk m.in.: folkloru, produktu lokalnego, regionalnych producentów żywności i lokalnych twórców oraz artystów.

 • Piotr Farbowski, Skansen kowalski, Pracownia „Kofar”, gmina Woźniki (pokazy kowalstwa)
 • Katarzyna Rakowska, Fundacja „Skrzydlaty Raj”, gmina Ożarowice (zdjęcia z egzotycznymi papugami)
 • Anna Rabsztyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej, gmina Świerklaniec (rękodzieło, produkty spożywcze)
 • Sebastian Dwornik, Pasieka „Wesoła”, gmina Bobrowniki (miody)
 • Renata Łyniewska „Tęczowe robótki”, gmina Siewierz (rękodzieło)
 • Monika Farbowska „Anioły i demony”, gmina Woźniki (rzeźby – rękodzieło)

Galeria zdjęć12.06.2024 r. - Spotkanie z mieszkańcami

5 czerwca 2024 r. w budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach mieliśmy przyjemność spotkania się z mieszkańcami Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki oraz organizacjami planującymi realizację działań społecznych na obszarze ww. Gmin.

W związku z wejściem w nowy okres programowania na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania (LGD) „Brynica to nie granica” zaprosiła na spotkanie i przekazała najważniejsze informacje dotyczące LGD oraz planowane inicjatywy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 380 23 28, od poniedziałku do piątku 7.00-15.00.

Poniżej znajduje się link do anonimowej ankiety potrzeb mieszkańców. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do jej wypełnienia.11.06.2024 r. - Zaproszenie na XXXIV Walne Zebranie Członków LGD

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
zaprasza członków

na XXXIV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek), o godzinie 16:30 w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach, przy ulicy Zwycięstwa 17, parter, sala widowiskowa- wejście od parkingu.

Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 17:00 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”).

Proponowany porządek obrad XXXIV Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2023 r.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
 12. Przyjęcie zmian w Planie Komunikacji z lokalną społecznością.
 13. Przyjęcie Procedur oceny i wyboru operacji w ramach LSR.
 14. Przyjęcie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
 15. Przyjęcie Kryteriów wyboru operacji.
 16. Przyjęcie Procedur oceny i wyboru grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów, dla projektów w ramach PS WPR.
 17. Przyjęcie Procedur oceny i wyboru grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów, dla projektów w ramach EFS+.
 18. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
 19. Wybory do władz LGD:
  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  2. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  3. Wybory do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”.
  4. Wybory do Komisji Rewizyjnej LGD „Brynica to nie granica”.
 20. Upoważnienie Zarządu do dokonania aktualizacji LSR 2023-2027, Procedur wyboru operacji, Procedur wyboru i oceny grantobiorców, dla projektów w ramach PS WPR, Procedur wyboru i oceny grantobiorców, dla projektów w ramach EFS+, Procedury ustalania i zmiany kryteriów oraz Kryteriów wyboru operacji
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie Zebrania.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Janusz Majczak23.05.2024 r. - Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (LGD) - 05.06.2024r. w budynku BiOK w Tąpkowicach, godz. 16.00

Plakat

W związku z wejściem w nowy okres programowania na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkanie z mieszkańcami, na którym przekażemy najważniejsze informacje dotyczące LGD oraz o planowanych inicjatywach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki oraz organizacje planujące realizację działań społecznych na obszarze ww. Gmin.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 czerwca 2024r. w godz. 16.00-18.00 w budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, gmina Ożarowice przy ul. Zwycięstwa 17 (sala widowiskowa).

W razie potrzeby prosimy o kontakt tel. 32 380 23 28, od poniedziałku do piątku 7.00-15.00.

PAMIĘTAJ, I TY MOŻESZ DECYDOWAĆ O PRZYSZŁOŚCI SWOJEJ I SWOJEJ GMINY!21.05.2024 r. - Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu 10 czerwca 2023r.

Plakat

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie organizacje pozarządowe z województwa śląskiego na szkolenie „Dostępność w działalności organizacji”, które odbędzie się 10 czerwca w godz. 12-15.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.16.05.2024 r. - Zapraszamy na Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” 24-26 maja 2024 r.

Baner

Dzięki jednostce Regionalnej KSOW w województwie śląskim mamy możliwość udziału już w XII edycji Targów Turystycznych „Atrakcje Regionów” w Parku Śląskim w Chorzowie w dniach 24-26 maja 2024 roku i zaprezentowania się na swoim stoisku wystawienniczym.

Chcielibyśmy zaprezentować przedsiębiorców-beneficjentów PROW działających na terenie naszego LGD, których działalność może być przykładem wykorzystania potencjału turystycznego oraz kulturowego LGD, a także ukazaniem dobrych praktyk m.in.: folkloru, produktu lokalnego, regionalnych producentów żywności i lokalnych twórców oraz artystów.

Zapraszamy w godzinach: piątek od 14:00 – do 19:00, sobota od 12:00 – do 19:00, niedziela od 11:00 – do 16:00.

A będą z nami:

 • Piotr Farbowski, Skansen kowalski, Pracownia „Kofar”, gmina Woźniki (pokazy kowalstwa)
 • Katarzyna Rakowska, Fundacja „Skrzydlaty Raj”, gmina Ożarowice (zdjęcia z egzotycznymi papugami)
 • Anna Rabsztyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej, gmina Świerklaniec (rękodzieło, produkty spożywcze)
 • Sebastian Dwornik, Pasieka „Wesoła”, gmina Bobrowniki (miody)
 • Renata Łyniewska „Tęczowe robótki, gmina Siewierz (rękodzieło)
 • Monika Farbowska „Anioły i demony”, gmina Woźniki (rzeźby – rękodzieło)27.03.2024 r. - Biuletyn „Informator Gminny”

Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 36, a w nim życzenia, wiele informacji z Gmin, artykuły dotyczące działalności LGD, pierwszy dotyczący przyszłego okresu programowania na lata 2023-2027, drugi pn. „Dobre praktyki” przedstawiający kolejnych Beneficjentów

Zapraszamy do lektury.11.03.2024 r. - Ostatni koncert, Koncert Familijny „Dla małych i dużych melomanów” oraz Wystawa Produktów Lokalnych za nami

Wczoraj, 10 marca br. odbył się już ostatni koncert, który realizowaliśmy w ramach operacji własnej pt. KONCERTY ZE SMAKIEM organizowany w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Przybyłych na koncert serdecznie przywitała Wiceprzewodnicząca LGD „Brynica to nie granica” Joanna Trzcionka oraz przedstawiła realizowany projekt.

W zabytkowych wnętrzach pałacu odbyła się również Wystawa Produktów Lokalnych "Na słodko i na słono" oraz był udostępniony film ukazujący atrakcje obszaru LGD (z gmin: Bobrowniki, Ożarowice, Mierzęcice, Psary Siewierz, Świerklaniec i Woźniki).

A byli z nami Beneficjenci oraz Laureaci Marki Lokalnej, ludzie, którzy z pasją wytwarzają swoje oryginalne, naturalne i pyszne produkty:

 • Skansen Kowalski z Woźnik,
 • Pracownia "Kofar" Piotr Farbowski,
 • "Anioły i demony" Monika Farbowska,
 • Koło pszczelarzy z Nakła Śląskiego,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej,
 • Ser Tom Tomasz Krzyżowski,
 • Pracownia rękodzieła "Tęczowe robótki Renata Łyniewska
 • Galeria autorska „PrimusArt” Ilona Primus Ziarnowska
 • Pracownia krawiecka Krystyna Hyla

Uroczy wieczór umilili małym i dużym słuchaczom wybitny duet skrzypcowo-wiolonczelowy Casa Duo, stworzony przez muzyków Śląskiej Orkiestry Kameralnej, Paulinę Grondys (wiolonczela) oraz Jakuba Łysik (skrzypce) oraz młoda, utalentowana klarnecistka Julia Miś, mieszkanka gminy Świerklaniec.

Koncert skupiony był na edukacji muzycznej w myśl zasady „nauka przez zabawę”, aby rozbudzić ciekawość i wrażliwość dzieci. Artyści zaproponowali słuchaczom muzykę klasyczną, filmową, rozrywkową i z bajek oraz zabawę, wiedzę, ciekawostki, zagadki oraz muzyczną bajkę z morałem.Zapraszamy na Koncert Familijny pn. „Dla małych i dużych melomanów” oraz na Wystawę Produktów Lokalnych

W ramach operacji własnej pt. KONCERTY ZE SMAKIEM zapraszamy już na ostatni z cyklu Koncert Familijny „dla małych i dużych melomanów”, który odbędzie się 10 marca br. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Prosimy o przybycie wcześniej ponieważ od godz. 16.00 udostępniona będzie wystawa podczas której będzie można zakupić produkty lokalne.

  Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru od 26.02.2024r. (poniedziałek):
 • w siedzibie GOK w Nakle Śląskim, ul. Główna 52, tel. 32 284 35 57, godz. 9.00-15.00 oraz
 • w LGD „Brynica to nie granica” w Pyrzowicach, ul. Centralna 5 (I piętro, p.103), tel. 32 380 23 28, godz. 7.00-15.00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn od nich niezależnych.22.02.2024 r. - Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działań LGD

W dniu 21 lutego 2024 r. odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD w 2023 roku.

Podczas warsztatu podsumowaliśmy miniony rok, którego celem była bieżąca analiza postępów realizacji celów i sposobów jej wdrażania strategii w 2023r., a także w całym okresie realizacji począwszy od 2016r., pracowaliśmy również nad ustaleniami dotyczącymi koniecznych działań niezbędnych do pełnej realizacji założeń oraz jak największego wykorzystania budżetu w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023-2027.

Spotkanie prowadził Pan Adam Dąbrowski z fundacji Socjometr.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, członkowie LGD, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, beneficjenci.

Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za udział!19.02.2024r. - Wyjątkowy Koncert Walentynkowy - Zakochany Kawaler oraz Wystawa Produktów Lokalnych

Wczoraj, tj. 18 lutego w Pałacu Kawalera w Świerklańcu odbył się już czwarty koncert z cyklu Koncerty ze Smakiem, które realizujemy w ramach operacji własnej, pt. Koncert Walentynkowy - Zakochany Kawaler.

Przybyłych na Koncert serdecznie przywitał Przewodniczący LGD Brynica to nie granica Janusz Majczak, który przedstawił realizowany projekt. Uroczy wieczór umilili słuchaczom wybitni muzycy Krakowskiego Kwintetu Dętego, którzy przenieśli słuchaczy w romantyczny świat muzyki klasycznej i filmowej.

Imprezą towarzyszącą była Wystawa Produktów Lokalnych "Zasmakuj w...", gdzie można było nie tylko poznać ludzi z pasją, ale również zakupić oryginalne, naturalne i ręcznie wytwarzane produkty. A byli z nami:

 • Skansen Kowalski z Woźnik,
 • Pracownia "Kofar" Piotr Farbowski,
 • "Anioły i demony" Monika Farbowska,
 • Ikony z MGOK z Woźnik,
 • Koło pszczelarzy z Nakła Śląskiego,
 • Gospodarstwo Rolne "Pliczko" Agata Pliczko,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej,
 • Ser Tom Tomasz Krzyżowski,
 • Pracownia rękodzieła "Tęczowe robótki Renata Łyniewska
 • Galeria autorska „PrimusArt” Ilona Primus Ziarnowska

Już teraz zapraszamy na ostatni Koncert Familijny, 10 marca br., który dedykowany jest dla dzieci od 5 roku życia, w repertuarze m.in. muzyczna bajka!

Bilety będziemy rozdawać od 26 lutego.06.02.2024r. - Zapraszamy na Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztacie analitycznym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i działań Lokalnej Grupy Działania w 2023 r. Podczas warsztatu podsumujemy miniony rok, którego celem jest bieżąca analiza postępów realizacji celów i sposobów jej wdrażania.

Podsumujemy wdrażanie Strategii w 2023r., a także w całym okresie realizacji począwszy od 2016r. oraz wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań niezbędnych do pełnej realizacji założeń oraz jak największego wykorzystania budżetu w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023-2027.

Warsztat odbędzie się w Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5, pok.nr 16 (parter) w dniu 21 lutego 2024r., w godz. 10.00-15.00.

Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o zgłoszenie się do dnia 16 lutego 2024 r. drogą mailową: lgd@lgd-brynica.pl lub telefonicznie 32 380 23 28.Zapraszamy na Koncert Walentynkowy pn. „Zakochany Kawaler” oraz z wystawę produktów lokalnych

W ramach operacji własnej pt. KONCERTY ZE SMAKIEM zapraszamy na kolejny z cyklu koncert, który odbędzie się 18 lutego br. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Prosimy o przybycie wcześniej ponieważ od godz. 16.00 udostępniona będzie wystawa podczas której będzie można zakupić produkty lokalne.

Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru od 5.02.2024r. (poniedziałek):

 • w siedzibie GOK w Nakle Śląskim, ul. Główna 52, tel. 32 284 35 57, godz. 9.00-15.00 oraz
 • w LGD „Brynica to nie granica” w Pyrzowicach, ul. Centralna 5 (I piętro, p.103), tel. 32 380 23 28, godz. 7.00-15.00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn od nich niezależnych.15.01.2024 r. - Podpisanie Umowy Ramowej

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość podpisania i wręczenia umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a przedstawicielami Lokalnych Grup Działania. W wydarzeniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, a także radni Sejmiku Śląskiego Marek Bieniek oraz Iwona Jelonek.

LGD „Brynica to nie granica” reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Wiceprzewodniczący Zdzisław Hryciuk oraz Sekretarz Ilona Jaworska-Kapica.

Tym samym oficjalnie wkraczamy w nowy okres programowania z nowymi środkami na rozwój naszego obszaru, które będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój kapitału społecznego.

Łączna kwota wsparcia dla 14 LGD, działających w Województwie Śląskim, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 425 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus kolejne 16 mln euro.

Budżet naszej strategii na jej wdrażanie to 2 250 000 euro w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz 965 086 euro w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (FEŚL).

Środki z wdrażania LSR zostaną przeznaczone dla mieszkańców naszego obszaru, którzy będą mogli zakładać i rozwijać działalność gospodarczą. Dla organizacji pozarządowych zaplanowaliśmy liczne projekty grantowe wspierające inicjatywy w obszarze edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także wspierające inicjatywy społeczne osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przewidziano także środki na niekomercyjne ogólnodostępne inwestycje infrastrukturalne.

Obecnie pracujemy m.in. nad szczegółowym harmonogramem, procedurami, regulaminami i lokalnymi kryteriami wyboru, dokumenty te są niezbędne do ogłoszenia naborów wniosków.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłoszenie konkursów będzie możliwe od IV kwartału br.

Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom oraz przedstawicielom gmin członkowskich, członkom organizacji pozarządowych i podmiotom gospodarczych, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu naszej nowej strategii, za pomoc i poświęcony czas, a także cenne uwagi i pomysły, które przyczyniły się do opracowania dokumentu strategicznego na kolejne lata naszej działalności.15.01.2024 r. - Wyjątkowe muzyczne wydarzenie za nami

W niedzielę 14 stycznia holu w Pałacu Kawalera odbył się Koncert Noworoczny pn. „Muzyka z salonu Donnersmarcków”.

Przybyłych na Koncert serdecznie przywitał Przewodniczący LGD Brynica to nie granica Janusz Majczak, który przedstawił realizowany projekt pn. Koncerty ze smakiem w ramach operacji własnej.

Następnie na scenie zaprezentowali się artyści – Ewelina Szybilska (sopran) oraz Kwintet Śląskich Kameralistów, którzy przybliżyli publiczności muzykę skomponowaną w XIX wieku, grywaną w czasach Donnersmarcków. Były walce, polki oraz arie operowe, idealnie wpisujące się w karnawałowy klimat. Podczas koncertu prelegent, Dariusz Zboch, przedstawił ciekawe historie związane z Pałacem Kawalera i ich dawnymi mieszkańcami.

 • Galeria zdjęć


 • 04.01.2024 r. - Wystawa Produktów Lokalnych „Śląskie smaki”

  Podczas Koncertu Noworocznego pn. „Muzyka z salonów Donnersmarcków” w niedzielę 14 stycznia 2024 r. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu, tylko dla posiadaczy biletów na koncert, od godziny 16.00 rozpocznie się WYSTAWA PRODUKTÓW LOKALNYCH "ŚLĄSKIE SMAKI” podczas której będzie można zaznajomić się z lokalnymi produktami i usługami oraz je nabyć.

  Będą z nami:

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej,
  • Koło Pszczelarzy w Nakle Śląskim,
  • Galeria Autorska PrimusArt Ilona Primus Ziarnowska - obrazy,
  • SER_Tom Tomasz Krzyżowski – sery rzemieślnicze,
  • Skansen Kowalstwa w Woźnikach
  • Pracownia „Kofar” Piotr Farbowski – kowalstwo, metaloplastyka,
  • „Anioły i demony” Monika Farbowska – rzeźby
  • Pracownia krawiecka Krystyna Hyla
  • Pracownia rękodzieła „Tęczowe robótki” Renata Łyniewska

  >> Więcej informacji…  03.01.2024 r. - Zapraszamy na Koncert Noworoczny pn. „Muzyka z salonów Donnersmarcków” oraz z wystawę produktów lokalnych

  W ramach operacji własnej pt. KONCERTY ZE SMAKIEM zapraszamy na koncert, który odbędzie się 14 stycznia br. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Prosimy o przybycie wcześniej ponieważ od godz. 16.00 udostępniona będzie wystawa podczas której będzie można zakupić produkty lokalne.

   Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru:
  • w siedzibie GOK w Nakle Śląskim, ul. Główna 52, tel. 32 284 35 57, godz. 9.00-18.00 pn-pt oraz
  • w LGD „Brynica to nie granica” w Pyrzowicach, ul. Centralna 5 (I piętro, p.103), tel. 32 380 23 28, godz. 7.00-15.00 pn-pt.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn od nich niezależnych.  22.12.2023 r. - Impreza podsumowująca okres programowania nt. zrealizowanych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014-2020

  W piątek, 24.11.2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację LSR na terenie działania LGD „Brynica to nie granica” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób – przedstawiciele członków Stowarzyszenia, beneficjentów działań, Urzędu Marszałkowskiego oraz Koordynator Śląskiej Sieci Lokalnych Grup Działania (Silesian Leader Netwoork) i Dyrektor biura LGD Stowarzyszenia "Razem na wyżyny".

  Przybyłych na spotkanie uczestników powitał Przewodniczący Zarządu LGD – Janusz Majczak, a spotkanie prowadził dyrektor biura LGD – Grzegorz Gawroński. Dyrektor przedstawił zebranym etapy opracowywania, cele i przedsięwzięcia oraz zrealizowane wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju na latach 2014-2020, a Magdalena Beśka – pracownik biura LGD, przybliżyła uczestnikom realizację projektów współpracy oraz operację własną.

  W kolejnej części spotkania o swoich projektach mówili beneficjenci: Bartłomiej Pliczko – Gospodarstwo Rolne „Pliczko”, Piotr Farbowski – Skansen Kowalstwa i Pracownia „Kofar” , Iwona Puczko – Dzienny Dom Aktywnego Seniora, Janusz Mazurkiewicz – Tłocznia u Mazurkiewiczów, Klaudia Binięda – Restauracja „Monami”, Sebastian Dwornik – myjnia bezdotykowa, Monika Wojtysiak – firma Szkoleniowo-Coachingowa „Power PRIS”. Natomiast Grzegorz Gawroński przedstawił niekomercyjne projekty zrealizowane przez Gminy, Ośrodki Kultury, Stowarzyszenia, Kościół, a także osobę fizyczną. Magdalena Beśka – Specjalistka ds. projektów oraz Izabela Górska – Koordynatorka projektu współpracy z Biura LGD, przybliżyły uczestnikom realizację projektów współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, „Marka Lokalna na BIS”, „Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych”, „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” oraz operację własną „Koncerty ze smakiem”.

  Koordynator Sieci SLN – Edyta Bauć przedstawiła prezentację pn. „Interwencja Leader – wyzwania, szanse, możliwości” oraz omówiła co nas czeka w kolejnych latach tj. w nowym okresie programowania na lata 2023-2027. Mówiła o tym, że działania będą ukierunkowane na budowaniu lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej, przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

  Podsumowując spotkanie Dyrektor Biura LGD omówił cele oraz budżet opracowanej i przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, wskazując na współpracę i partnerstwo społeczności lokalnej przy jej opracowaniu. Dyrektor omówił także zadania grantowe zrealizowane w ramach projektów grantowych pn. „Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi” oraz „Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi”.

  Na zakończenie spotkania odbył się recital w wykonaniu Agnieszki Wiśniewskiej-Rak (śpiew) oraz Mateusza Meisnera (fortepian) fragment koncertu „Dwanaście godzin z życia kobiety”, do tekstów Wojciecha Młynarskiego z muzyką Jerzego Derfla.

  Aktywna formuła konferencji okazała się dla uczestników atrakcyjna, a przekaz spotkania jasny. Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.  18.12.2023 r. - Koncert Świąteczny „Świerklanieckie Betlejem” i Wystawa Produktów Lokalnych w ramach operacji własnej

  Wczoraj odbył się wyjątkowy Koncert Świąteczny pn. „Świerklanieckie Betlejem”, podczas którego Zespół wokalny The Feel Harmonic Singers wraz z zaproszonymi gośćmi Małgorzatą „Miriam” Szymecką (perkusja) i Dawidem Lewandowskim (kontrabas) zaprezentowali kolędy i pastorałki z różnych krańców świata. Artyści, związani na co dzień z Chórem Filharmonii Śląskiej w Katowicach, wprowadzili publiczność w iście świąteczny nastrój.

  Przed i po koncercie można było zapoznać się z produktami lokalnymi, jak również je zdegustować i nabyć.  15.12.2023 r. - Wystawa Produktów Lokalnych „Na świątecznym stole”

  Podczas Koncertu kolęd pn. „Świerklanieckie Betlejem” w najbliższą niedzielę tj. 17 grudnia 2023 r. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu, tylko dla posiadaczy biletów na koncert, od godziny 16.00 udostępniona będzie WYSTAWA PRODUKTÓW LOKALNYCH "Na świątecznym stole” podczas której będzie można zaznajomić się z lokalnymi produktami i usługami oraz je nabyć. Będą z nami:

  • Gospodarstwo Rolne PLICZKO
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej
  • Galeria Autorska PrimusArt Ilona Primus Ziarnowska
  • Koło Pszczelarzy w Nakle Śląskim
  • Pracownia Biżuterii Artystycznej „Ogród Zoriany”

  >> Więcej informacji…  13.12.2023 r. - Biuletyn „Informator Gminny”

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 35, a w nim wiele informacji z Gmin oraz ciekawe artykuły, pierwszy pn. „Czas podsumowań. Czas planowania” podsumowujący realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, a drugi dotyczący przyszłego okresu programowania na lata 2023-2027.

  Zapraszamy do lektury.  23.11.2023 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 14.11.2023 r. odbyło się III posiedzenie członków Rady LGD. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 3/2023 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operację do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wniosek złożony w ramach operacji, która została wybrana do dofinansowania, zostanie przekazany do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji. Poniżej publikujemy Listy oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  20.11.2023 r. - Zapraszamy na Koncert kolęd pn. „Świerklanieckie Betlejem” oraz z wystawę produktów lokalnych

  W ramach operacji własnej pt. KONCERTY ZE SMAKIEM zapraszamy na kolejny koncert, który odbędzie się 17 grudnia br. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Prosimy o przybycie wcześniej ponieważ od godz. 16.00 udostępniona będzie wystawa podczas której będzie można zakupić produkty lokalne.

  Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru:

  - w siedzibie GOK w Nakle Śląskim, ul. Główna 52, tel. 32 284 35 57, godz. 9.00-18.00 pn-pt oraz

  - w LGD „Brynica to nie granica” w Pyrzowicach, ul. Centralna 5 (I piętro, p.103), tel. 32 380 23 28, godz. 7.00-15.00 pn-pt.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn od nich niezależnych.  06.11.2023 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 14.11.2023 r. o godz. 16:00 (wtorek) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektu złożonego w ramach naboru nr 3/2023 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Projekt zostanie oceniony zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 22.09.2023 r.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  30.10.2023 r. - Informacja o zakończonym naborze

  Informujemy, że w dniu 27 października 2023 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 3/2023.

  W ramach naboru nr 3/2023 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynął 1 wniosek.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  26.10.2023 r. - Wystawa Produktów Lokalnych „Polskie Smaki”

  Podczas Koncertu muzyki polskiej „Jazzowe Stany Moniuszki” w dniu 5 listopada 2023 r. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu, tylko dla posiadaczy biletów na koncert, od godziny 16.00 udostępniona będzie Wystawa Produktów Lokalnych „Polskie Smaki”, podczas której będzie można zaznajomić się z lokalnymi produktami i usługami oraz je nabyć.

  Więcej informacji  18.10.2023 r. - Zapraszamy na Koncert Muzyki Polskiej „Jazzowe stany Moniuszki” połączony z wystawą produktów lokalnych

  Plakat  13.10.2023 r. - Zapraszamy na cykl wydarzeń pn. „Koncerty ze smakiem”

  Plakat

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu realizują operację własną pt. KONCERTY ZE SMAKIEM w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakresie Przedsięwzięcia: Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów. W zakres tematycznym operacji własnej: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

  Zaplanowaliśmy cykl pięciu koncertów w wykonaniu Towarzystwa Muzycznego Śląskich Kameralistów połączonych z wystawami produktów lokalnych, tj.:

  • 5 listopada 2023 Koncert muzyki polskiej „Jazzowe Stany Moniuszki” oraz wystawa produktów lokalnych „Polskie smaki”,
  • 17 grudnia 2023 Koncert świąteczny „Świerklanieckie Betlejem” oraz wystawa produktów lokalnych „Na świątecznym stole”,
  • 14 stycznia 2024 Koncert „Muzyka z salonu Donnersmarcków” oraz wystawa produktów lokalnych „Śląskie smaki”,
  • 18 lutego 22024 Koncert „Zakochany Kawaler” oraz wystawa produktów lokalnych „Zasmakuj w …”,
  • 10 marca 2024 Koncert familijny „Dla małych i dużych melomanów” oraz wystawa produktów lokalnych „Polskie smaki”.

  Wydarzenia odbędą się w Pałacu Kawalera w Świerklańcu przy ul. Parkowej 30:

  • od godziny 16.00 wystawy, podczas których będzie można zakupić produkty lokalne,
  • o godzinie 17.00 koncerty.

  Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w siedzibie GOK w Nakle Śląskim, ul. Główna 52, tel. 32 284 35 57, godz. 9.00-18.00 pn-pt oraz w LGD „Brynica to nie granica” w Pyrzowicach, ul. Centralna 5 (I piętro, p.103), tel. 32 380 23 28, godz. 7.00-15.00 pn-pt.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn od nich niezależnych.  13.10.2023 r. - Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

  Miło nam poinformować, że dnia 13 października br. podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim na realizację operacji własnej pn. Koncerty ze smakiem w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakresie Przedsięwzięcia: Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów. W zakresie tematycznym: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

  Na zrealizowanie operacji przyznano nam pomoc w wysokości 50 000,00 zł, w ramach której zaplanowaliśmy cykl pięciu koncertów w wykonaniu Towarzystwa Muzycznego Śląskich Kameralistów połączonych z wystawami produktów lokalnych.

  O wszystkich wydarzeniach w ramach tej operacji będziemy informować na bieżąco.  03.10.2023 r. - Konferencja „LEADER – perspektywy na przyszłość”

  W dniach 25 – 27 września 2023 r. na zaproszenie Polskiej Sieci LGD braliśmy udział w konferencji „LEADER – perspektywy na przyszłość” w Dźwirzynie.

  To był bardzo intensywny czas dla Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Podczas pierwszego dnia mogliśmy podsumować wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020 z perspektywy i poznać przykłady projektów – dobrych praktyk, które były realizowane przez LGD.

  Drugi dzień konferencji był dniem wizyt studyjnych, podczas których mogliśmy zobaczyć m.in.: ścieżkę turystyczną – Trasą Morsików Mieleńskich w Mielnie, Mobilną Kafejkę „CHURROS”, lokalną manufakturę produkująca regionalne produkty spożywcze z lokalnych płodów rolnych, „Lapidarium – Ocalić od zapomnienia” w miejscowości Kowańcz, Gościniec pod Kłosem i wiele innych, niezwykle ciekawych miejsc.

  Po wizytach wzięliśmy jeszcze udział w warsztatach w grupach tematycznych takich jak:

  • Jak usprawnić pracę LGD i Samorządu Województwa?
  • Jakie stosować kryteria wyboru?
  • LGD w social mediach, czyli żeby nas czytali i polubili,
  • Projekty współpracy w nowej formule,
  • Inne źródła finansowania w LGD.

  W ostatnim dniu mogliśmy poznać kolejne przykłady projektów realizowanych przez LGD w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020 oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym i podsumować całą konferencję.

  Przedstawiciele z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządu województwa oraz Prezes Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD poprowadzili panel dyskusyjny nt. Podejście LEADER w nowym okresie programowania wyzwania i oczekiwania z perspektywy.

  Był to bardzo owocny czas dla Lokalnych Grup Działania, podczas którego mogliśmy wymienić się doświadczeniami, przemyśleniami i pomysłami na działania na kolejne lata.  29.09.2023 r. - Rajd rowerowy z projektu współpracy TRASA

  W ramach projektu współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” w dniu 23 września 2023 r. zorganizowaliśmy rajd rowerowy dla 60 osób.

  Nad bezpieczeństwem przejazdu, wytyczoną i oznaczoną trasą, czuwali ratownicy medyczni, strażacy z OSP Mierzęcice II oraz z OSP Wojkowice Kościelne, jak również serwis rowerowy.

  Start i metę zorganizowaliśmy u naszego beneficjenta Marcina Sokołowskiego w Bazie Sportów Wodnych „MarinaSurf” w Przeczycach, po rejestracji uczestników i wydaniu pakietów startowych w postaci kamizelek i opasek odblaskowych, napojów izotonicznych oraz batonów proteinowych, Przewodniczący Zarządu LGD Pan Janusz Majczak oraz koordynator projektu Pani Izabela Górska powitali wszystkich uczestników. Następnie zaproponowaliśmy wspólną rozgrzewkę z instruktorem i wyruszyliśmy w trasę, która przebiegała przez Brudzowice, Strąków i Łubne, w sumie pokonaliśmy prawie 20 km. Po powrocie, na uczestników czekała kiełbasa i napoje oraz dodatkowe atrakcje w postaci saunowania oraz jacuzzi, które zaoferował kolejny nasz beneficjent pan Andrzej Zimny z Mobilnego SPA, rozdawaliśmy również nasze przewodniki i mapy oraz mnóstwo innych gadżetów.

  Pomimo deszczu wszyscy uczestnicy byli zachwyceni wycieczką, a omijanie kałuż uznali za dodatkową atrakcję.  28.09.2023 r. - Biuletyn „Informator Gminny”

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 34, a w nim wiele ciekawych informacji z Gmin oraz artykuł dotyczący lokalnej strategii rozwoju LGD. Zapraszamy do lektury.  28.09.2023 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2023

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 3/2023

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 13.10.2023 r. – 27.10.2023
  • Limit środków dostępnych w naborze: 341 609,80 zł (85 402,45 EUR)
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  11.09.2023 r. - Zapraszamy na Rajd Rowerowy „TRASA”

  Plakat

  Zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu na Rajd Rowerowy, który odbędzie się 23 września br. (w sobotę). Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

  Rejestracja uczestników od godz. 9:00 do 9.45

  Startujemy w Bazie Sportów Wodnych "Marina Surf", ul. 21 Stycznia 50k w Przeczycach o godzinie 10.00.

  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

  Obowiązuje limit miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

  Więcej informacji w biurze LGD "Brynica to nie granica": tel. 32/ 380 23 28 lub mailowo: lgd@lgd-brynica.pl.  08.09.2023 r. - Spotkania autorskie z Panem Jackiem Malikowskim

  Plakat

  Zapraszamy na spotkania autorskie z Panem Jackiem Malikowskim, który w naborze o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Przedsięwzięcia: Inicjatywy w zakresie ekspozycji, publikacji i promocji walorów obszaru LGD, w zakresie tematycznym operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, wydał książkę pt. „Między Brynicą a Czarną Przemszą. Z Mierzęcicami w Centrum LGD „Brynica to nie granica”” mającą na celu: Popularyzację dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru LGD „Brynica to nie granica”.

   Terminy spotkań autorskich:
  • 13 września 2023 r. godz. 17.00
   Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
   ul. Zwycięstwa 17
  • 14 września 2023 r. godz. 17.00
   Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach
   Filia nr 5, Mierzęcice - Osiedle, ul. Kolejowa 120
  • 17 września 2023 r. godz. 17.00
   Stowarzyszenie Skuteczni Dla Gminy Mierzęcice
   ul. Targowa 5, Przeczyce
  • 19 września 2023 r. godz. 17.00
   Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu
   plac Wojska Polskiego 11  08.09.2023 r. - XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza i Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie z KSOW

  Zdjęcie

  W dniach 02 - 03 września 2023 roku braliśmy udział w XXXII Krajowej Wystawie Rolniczej połączonej z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi w Częstochowie, podczas których promowaliśmy ciekawe i wyjątkowe miejsca naszego regionu. Na stoisku gościliśmy Beneficjentów oraz Laureatów Marki Lokalnej:

  • Piotra Farbowskiego - Skansen Kowalstwa w Woźnikach
  • Monikę Farbowską „Anioły i demony”
  • Renatę Łyniewską „Tęczowe robótki”
  • Agatę i Bartłomieja Pliczko – Gospodarstwo Rolne „Pliczko”
  • Ewa Owłasiuk – Kwiecień „Ogród Zoriany”
  • Tomasz Satora „CadCraft”
  • Paulinę Satora „Orisato”
  • Lucynę Dyrdzik - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach  28.08.2023 r. - Wyjazd studyjny pn. „Inicjatywy służące włączeniu społecznemu i sieciowanie usług na przykładzie Kaczawskiej Grupy Współpracy”

  W dniach 22-24 sierpnia odbył się wyjazd studyjny pn. „Inicjatywy służące włączeniu społecznemu i sieciowanie usług na przykładzie Kaczawskiej Grupy Współpracy”. Odwiedziliśmy Krainę Wygasłych Wulkanów, interaktywne muzeum geologii Sudecka Zagroda Edukacyjna, wzięliśmy udział w warsztatach w zagrodach edukacyjnych, spotkaliśmy się z członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych z woj. śląskiego, a przede wszystkim uczyliśmy się na przykładzie Kaczawskiej Sieci Współpracy jak sieciować i pakietować usługi w turystyce wiejskiej, a także jak dostosować swoją ofertę turystyczną do potrzeb osób niepełnosprawnych.  23.08.2023 r. - Bezpłatne szkolenia w Bielsku Białej i Częstochowie

  Zdjęcie

  Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zaprasza organizacje pozarządowe z województwa śląskiego na cykl bezpłatnych szkoleń. Szkolenia p.n. „Dotacje – dostępne źródła, sposoby aplikacji i rozliczania. Dotacje – stwórz własny Projekt” odbędą się w dwóch terminach:

  • 12 września 2023: Bielsko Biała – Zamek Książąt Sułkowskich (Atrium, ul. Wzgórze 16) o godz. 9.00 – 12.20.
  • 19 września 2023: Częstochowa – Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Częstochowie (ul. Jana III Sobieskiego 9) o godz. 9.00 – 12.20.

  Zapisów można dokonywać wysyłając zgłoszenie na adres: ngo@slaskie.pl do 10 września 2023 r. z dopiskiem „Szkolenie Bielsko” lub „Szkolenie Częstochowa”.

  Więcej informacji pod tym linkiem: https://ngo.slaskie.pl/content/dwa-szkolenia-dla-ngo  23.08.2023 r. - Zapraszamy na XXXII Krajową Wystawę Rolniczą - Ogólnopolskie Dożynki 2-3 września 2023 r., dofinansowanie w ramach operacji KSOW

  Zdjęcie

  Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej połączonej z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi w Częstochowie. Podczas których będziemy promować walory turystyczne oraz produkty i usługi lokalne.

  TERMIN: 02-03 września 2023 roku

  Godziny zwiedzania: sobota i niedziela w godz. 8.00-20.00.

  Na stoisku będą z nami Laureaci Marki Lokalnej oraz nasi Beneficjenci:

  • Gospodarstwo „Pliczko” Bartłomiej i Agata Pliczko
  • „Tęczowe robótki” Renata Łyniewska
  • Skansen Kowalski, Piotr Farbowski
  • „Anioły i demony”, Monika Farbowska
  • „CadCraft” Tomasz Satora
  • „Orisato” Paulina Satora
  • „Ogród Zoriany” Ewa Owłasiuk-Kwiecień
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Woźnik, ikony, Lucyna Dyrdzik  16.08.2023 r. - Zaproszenie na XXXIII Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków Stowarzyszenia

  na XXXIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - I piętro sala 115.

  Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 16:30 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”).

  Proponowany porządek obrad XXXIII Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  7. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków.
  8. Przyjęcie zmian w Planie Komunikacyjnym na rok 2023 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie zmian w Planie Komunikacyjnym na rok 2023 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zebrania.

  Przewodniczący Zarządu
  /-/ Janusz Majczak  16.08.2023 r. - Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Strategii.

  Proponowane zmiany w LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  W związku z dobiegającym końca przedłużonym okresem finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” przygotowuje się do ostatniego naboru w ramach budżetu LSR 2014-2022 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i w związku z tym przygotowana została propozycja zmian w LSR.

  Proponowane zmiany w Strategii (LSR) przedstawione w załączonym projekcie przewidują przesunięcie niewykorzystanych środków na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 25.08.2023 r. do godz. 15:00.  03.08.2023 r. - Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

  W ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” powstała publikacja/ przewodnik „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej”. Przewodnik zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Zachęcamy do lektury niniejszego przewodnika i życzymy sukcesów w podejmowaniu działań zwiększających efektywność, potencjał i skoordynowanie działalności dynamicznie rozwijających się organizacji kobiecych na wsi, jakimi są KGW.

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją zamieszczoną na stronie internetowej.  20.07.2023 r. - Program „Na dwóch kołach”

  Tym razem nie tylko zapraszamy Was do aktywnego spędzenia czasu na dwóch kołach, ale również do obejrzenia odcinków programu pt. „Na dwóch kołach" zrealizowanego na naszym obszarze LGD. Wraz z prowadzącymi program Panią Niną Nocoń oraz Panem Rafałem Kulig startujemy w Siewierzu. A dalej...to już musicie kliknąć w linki i zobaczyć na stronie TVS:  19.07.2023 r. - Przewodniki i mapy

  Przewodniki oraz mapy już są, a w nich mnóstwo przydatnych rowerzystom (i nie tylko) informacji, z obszaru każdego z partnerów projektu TRASA tj.: Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, Stowarzyszenie "Razem na wyżyny", Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica", Lokalna Grupa Działania "Bractwo Kuźnic".

  Mamy nadzieję, że te materiały jeszcze bardziej uprzyjemnią Wam rowerowe wycieczki. Materiały można otrzymać w biurach LGD oraz w trakcie organizowanych imprez rowerowych.  Miejsce odpoczynku dla rowerzystów

  W ramach projektu TRASA oddajemy do Waszej dyspozycji altanę, która znajduje się na terenie Parku Rogoźnik w gminie Bobrowniki. Jest to idealne miejsce do wypoczynku oraz schronienia przed deszczem.

  Serdecznie zachęcamy do korzystania z tego miejsca podczas wypraw.  30.06.2023 r. - Otwarcie szlaku rowerowego

  Na zaproszenie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w dniu 20 czerwca wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu szlaku rowerowego „Folga na zakolu”, który jest integralną częścią projektu współpracy TRASA.

  Szczegóły na www.razemnawyzyny.pl  28.06.2023 r. - Zaproszenie do udziału w konkursie "Przyjazna wieś"

  Zdjęcie

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

  "Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

  Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

  • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
  • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto
  • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto

  Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • Kategoria I - Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
  • Kategoria II - Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
  • Kategoria III - Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

  Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu: https://ksow.pl/przyjazna-wies  23.06.2023 r. - Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Parku Śląskim z KSOW

  Zdjęcie

  W dniach 16 – 18 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie braliśmy udział w Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, podczas których promowaliśmy ciekawe i wyjątkowe miejsca naszego regionu. Oczywiście oprócz atrakcji naturalnych i historycznych przedstawialiśmy również te nowoczesne stworzone przez człowieka, które niejednokrotnie ciężko znaleźć gdzie indziej. Na stoisku gościliśmy również naszych Beneficjentów oraz Laureatów Marki Lokalnej:

  • Ilona Primus Ziarnowska, Malarstwo
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej
  • Renata Łyniewska „Tęczowe robótki”
  • Tłocznia u Mazurkiewiczów
  • Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa
  • Ewa Owłasiuk – Kwiecień „Ogród Zoriany”
  • Adam Górski „Na skraju deski”
  • Warsztaty metodą qullingu Izabela Górska „Ruda Sowa”
  • Dorota Hula „Bombel”  22.06.2023 r. - IV Forum Oficerów Rowerowych

  W dniu 13 czerwca podczas spotkania, grupa samorządowców po raz kolejny dyskutowała o efektywnym rozwoju infrastruktury i mobilności rowerowej w województwie śląskim. Niewątpliwą atrakcją była mini wystawa najstarszych, czynnych rowerów w Polsce oraz prelekcja nt. Historii produkcji rowerów prowadzona pana Wojciecha Mszyca.  20.06.2023 r. - Biuletyn „Informator Gminny”

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 33, a w nim wiele ciekawych informacji z Gmin oraz artykuł dotyczący lokalnej strategii rozwoju LGD. Zapraszamy do lektury.  14.06.2023 r. - Zaproszenie na Atrakcje Regionów 16-18 czerwca 2023 r. dofinansowane w ramach operacji KSOW

  Zdjęcie

  Zapraszamy do udziału w plenerowych XI Targach Turystycznych Atrakcje Regionów w Parku Śląskim w Chorzowie. Podczas których będziemy promować walory turystyczne oraz produkty i usługi lokalne.

  TERMIN: 16-18 czerwca 2023 roku

  MIEJSCE: CHORZÓW, Duża Łąka przy neonie świetlnym obok hali Kapelusz

  Godziny zwiedzania Atrakcji Regionów:piątek 14.00-19.00, sobota 12.00-19.00, niedziela 11.00-16.00.

  Na stoisku będą z nami Laureaci Marki Lokalnej oraz nasi Beneficjenci:

  • Renata Łyniewska „Tęczowe robótki”
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej
  • Dorota Hyla „Bombel”
  • Ewa Owłasiuk-Kwiecień „Ogród Zoriany” biżuteria
  • Ilona Primus-Ziarnowska - malarstwo
  • Monika Farbowska - Rzeźby
  • Elżbieta i Janusz Mazurkiewicz - Tłocznia u Mazurkiewiczów
  • Izabela, Adam Górscy – Ruda Sowa, Na skraju deski

  Dodatkowo zapraszamy na:

  • warsztaty Qullingu
  • pokaz kowalstwa ze Skansenu Kowalstwa z Woźnik

  Zdjęcie  09.06.2023 r. - Wyniki Kapituły Ekspertów

  Zdjęcie

  Pragniemy poinformować, że w dniu 7 czerwca 2023 r. w Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim (ul. Rynek 8, Miasteczko Śląskie) odbyło się posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej, w czasie którym dokonano oceny wniosków złożonych w ramach przedłużenia/ przyznania prawa do posługiwania się Znakiem promocyjnym "Marka Lokalna".

  W kategorii Produkt spożywczy Kapituła Ekspertów przyznała certyfikat następującym laureatom:

  • Olej rzepakowy tłoczony na zimno z gminy Woźniki
  • Olej słonecznikowy tłoczony na zimno z gminy Woźniki
  • Olej z ostropestu tłoczony na zimno z gminy Woźniki
  • Ekologiczna mąka żytnia z gminy Woźniki
  • Ser Kozieradkowy świeżak z gminy Bobrowniki
  • Przyprawa Gymiza naszy Omy z gminy Świerklaniec
  • Soki owocowe, owocowo-warzywne z gminy Siewierz
  • Kasze jęczmienne z gminy Mierzęcice
  • Pierogi z gminy Siewierz
  • Miód z Doliny Brynicy i Małej Panwi z gminy z gminy Świerklaniec

  W kategorii Sztuka/rękodzieło Kapituła Ekspertów przyznała certyfikat następującym laureatom:

  • Promocja stroju bytomsko-rozbarskiego poprzez prezentację modelu rzeczonego stroju z gminy Świerklaniec
  • Ślązoczka w purpurce i Górnik w mundurze z gminy Świerklaniec
  • Obrazy akwarelowe z motywami roślinnymi śląskiej wsi z gminy Woźniki
  • Zabawka przytulanka – kot Baryła z gminy Siewierz
  • Bajkowa sesja zdjęciowa z gminy Siewierz
  • Czapka z bomblem z gminy Ożarowice
  • Swetry z gminy Ożarowice
  • Woźnickie ikony z gminy Woźniki
  • Ozdoby quilling z gminy Ożarowice
  • Malarstwo profesjonalne i usługi portretowe z gminy Siewierz

  W kategorii Produkt użytkowy/rzemiosło Kapituła Ekspertów przyznała certyfikat następującym laureatom:

  • Stalowy upcykling z gminy Woźniki
  • Dekoracyjne budki lęgowe z gminy Ożarowice
  • Poduszka z naturalną łuską orkiszu z gminy Woźniki
  • Zegar winylowy z gminy Mierzęcice
  • Zakładki do książek z gminy Mierzęcice
  • Podstawka na telefon z gminy Mierzęcice

  W kategorii Produkt turystyczny/rekreacyjny Kapituła Ekspertów przyznała certyfikat następującym laureatom:

  • Z Przewodnikiem Turystycznym Siewierskim Traktem Biskupim z gminy Siewierz
  • Jazda konno z gminy Świerklaniec
  • Agroturystyka SenArt z gminy Woźniki
  • MarinaSurf – Baza Sportów Wodnych z gminy Mierzęcice
  • Sprzęty wodne zasilane silnikiem elektrycznym: solarny katamaran, elektroniczna deska z gminy Mierzęcice
  • Alpaki z Jury – miejsce gdzie czas płynie wolniej z gminy Siewierz
  • Jedyny na Jurze całoroczny - Tor pontonowy z gminy Siewierz
  • Spływy kajakowe doliną Brynicy i Dramy oraz usługi przewodnickie z Gliwic

  W kategorii Dziedzictwo kulturowe Kapituła Ekspertów przyznała certyfikat następującym laureatom:

  • Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla z gminy Woźniki
  • Zabytkowy kościół drewniany z gminy Bobrowniki

  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie Gratulujemy!  09.06.2023 r. - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – złożona

  Zdjęcie

  W dniu 7 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” złożyła Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

  Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, stowarzyszeń, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.  29.05.2023 r. - Zaproszenie do udziału w europejskim konkursie na projekty zrealizowane z PROW 2014-2020

  Zdjęcie

  Konkurs jest organizowany przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network) i ma na celu promocję najskuteczniejszych i najbardziej innowacyjnych działań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Organizatorzy każdego roku podkreślają inny obszar, w tym roku skupiając się na "Podnoszeniu kompetencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich".

  Informujemy, iż rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards, organizowany przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej. Konkurs ma na celu promocję najskuteczniejszych i najbardziej innowacyjnych działań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w tym roku brzmi on „Podnoszenie kompetencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” skupiając się na przykładach projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji.

  Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2023 r.

  Szczegóły pod tym linkiem  24.05.2023 r. - Zawarcie umowy na realizację operacji w ramach KSOW

  Plakat

  Miło nam poinformować, że dnia 8 maja 2023r. podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na realizację operacji w ramach działania Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2022-2023 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Operacja pn.: „Promocja walorów turystycznych oraz produktów i usług lokalnych” na kwotę 14 320,00 zł, realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica” mająca na celu wykreowanie i promocję lokalnych produktów i usług, w tym „Markę Lokalną”, zwiększenie udziału mieszkańców miast aglomeracji śląskich w rozwoju turystyki na obszarze LGD oraz popularyzację zasobów przyrodniczych i kulturowych. Efektem realizacji operacji jest:

  • 500 osób odwiedzających stoisko wystawiennicze w Chorzowie
  • 2500 osób odwiedzających stoisko wystawiennicze w Częstochowie

  gdzie uzyskają oni informacje o polityce rozwoju obszarów wiejskich oraz o udzielonym lub możliwym do uzyskania wsparciu finansowym. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

  O wszelkich interesujących wydarzeniach w ramach tej operacji będziemy informować na bieżąco!  23.05.2023 r. - Zaproszenie na XXXII Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XXXII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 16:30 w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach, przy ulicy Zwycięstwa 17, parter, sala widowiskowa, wejście od strony parkingu. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:00.

  Proponowany porządek obrad XXXII Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2022r.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022r.
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022r.
   3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2022r.
  10. Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  11. Uchwalenie zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  12. Przyjęcie Planu Komunikacji z lokalną społęcznością
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie naszego kraju przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

  Przewodniczący Zarządu
  /-/ Janusz Majczak  23.05.2023 r. - Zawarcie umów na realizację Grantów

  Miło nam poinformować, że dnia 18 maja 2023r. podpisaliśmy dwie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na realizację projektów grantowych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

  1. „Zadania inicjujące i wspierające integrację społeczności lokalnej” - na kwotę 92 885,00 zł, obejmująca 2 zadania grantowe: „Bądź jak Jakub – promocja drogi jakubowej” realizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej oraz „Młodzi seniorzy” realizowanej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach;
  2. „Organizacja wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć przyrodniczych, promujących walory obszaru LGD, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w rozwój społeczności lokalnej” - na kwotę 58 049,00 zł, obejmująca 2 zadania grantowe: „Zaparkuj z muzyką” realizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice oraz „Szukamy tlenu” realizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej.

  O wszelkich interesujących wydarzeniach w ramach tych operacji będziemy informować na bieżąco!  12.05.2023 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 05.05.2023 r. odbyło się II posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada:

  - dokonała oceny zgodności operacji z LSR, oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, dokonała ustalenia kwoty wsparcia oraz wybrała operację własną do dofinansowania.  12.05.2023 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 26.04.2023 r. odbyło się I posiedzenie członków Rady LGD. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 1/2023 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1. Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne.
  • w ramach naboru nr 2/2023 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.
  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania, zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.Poniżej publikujemy Listy oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  Plakat

  27.04.2023 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 05.05.2023 r. o godz. 16:00 (piątek) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny operacji własnej, w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.1 Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów.

  Operacja własna zostanie oceniona zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriami wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brynica to nie granica” oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  24.04.2023 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO

  Plakat

  Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego. Dotację można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy czy remont lokalu. Nabór wniosków potrwa od 8 do 29 maja 2023r.

  Kim są młode organizacje? Nie mogą działać dłużej niż 60 miesięcy, a ich dochody w poprzednim roku nie przekroczyły 30 tysięcy złotych.

  Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz edukacyjnych. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo na naszej stronie oraz profilu na facebooku. Dodatkowo istnieje możliwość umówienia się na spotkanie animacyjne, w ramach którego pomożemy określić kierunek rozwoju lub skonsultujemy wersję roboczą wniosku.

  Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

  Zapraszamy do kontaktu:

  Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl

  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

  www.fio.bcp.org.pl.

  Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  21.04.2023 r. - LGD "Brynica to nie granica" na Targach Turystyki Weekendowej oraz na Wystawie Rolniczej dzięki dofinansowaniu z KSOW

  Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek LGD "Brynica to nie granica" został przyjęty do realizacji w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

  W ramach operacji pn. „Promocja walorów turystycznych oraz produktów i usług lokalnych” podczas:

  • XI Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Parku Śląskim w Chorzowie w dniach 16-18 czerwca 2023 r.
  • XXXII Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie w dniach 2 – 3 września 2023 r.

  będziemy kreować i promować lokalne produkty i usługi, w tym „Markę Lokalną” oraz popularyzować zasoby przyrodnicze i kulturowe.

  JUŻ TERAZ SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO STOISKA!  24.03.2023 r. - INFORMACJA O BRAKU ZGŁOSZEŃ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

  W związku z umieszczeniem w dniu 22 lutego 2023 roku na stronie internetowej LGD „Brynica to nie granica” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn. "Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów", LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 22 marca 2023 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

  W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę Lokalnej Grupy Działania, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

  Więcej szczegółów niebawem.  21.03.2023 r. - Podsumowanie naborów wniosków

  W dniu 17 marca 2023 r. zakończyliśmy nabory wniosków.

  1. W ramach naboru nr 1/2023 dotyczącego projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia P.1.1.1. Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne - wpłynęły 2 wnioski.
  2. W ramach naboru nr 2/2023 dotyczącego projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - wpłynęło 5 wniosków

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia dla każdej wybranej operacji.

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiamy o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 26.04.2023 r. o godz. 16:00 (środa) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1/2023 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne oraz naboru nr 2/2023 w zakresie przedsięwzięcia P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 02.02.2023 r.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358).  Informator Gminny nr 32

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu, w którym znajduje się wiele ciekawych informacji gminnych oraz artykuł dotyczący „Dobrych praktyk” przedstawiający kolejnych Beneficjentów i ich projekty, na które otrzymali dofinansowanie.  Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”.

  Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

  Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

  Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.

  Zachęcamy do udziału w czterech kategoriach konkursowych:

  Wybory Miss Wdzięku to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój, w którym kandydatki pojawiłyby się na niedzielnym obiedzie. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

  Konkurs Kulinarny, podczas którego Koła mają za zadanie przygotować dwudaniowy, niedzielny obiad, w skład którego wchodzi zupa z makaronem oraz drugie, dowolnie wybrane danie. Koła mogą przygotować tradycyjne, regionalne dania

  Konkurs Artystyczny to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! | Zgłoszenia powinny nawiązywać do regionalnych tradycji niedzielnego obiadu: tańce, przyśpiewki, własnoręcznie szyte obrusy lub inne rękodzieło. Wszystkie chwyty dozwolone!

  Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie Festiwalu.

  Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

  I etap konkursu – Eliminacje Wstępne

  Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

  II etap konkursu – Półfinały Wojewódzkie

  Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.

  III etap konkursu – Finał

  Finał Festiwalu odbędzie się 30 września 2023 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.

  Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.

  Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie w telewizji.

  Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 17 marca br.

  Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych: Facebook oraz Instagram.  22.02.2023 r. - INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza planowaną do realizacji operację własną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.3.1.1 Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów.

  • Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji: 22 lutego 2023 r. – 24 marca 2023 r.
  • Limit dostępnych środków: 12 500,00 EUR/ 50 000,00 PLN*
  • Zakres tematyczny operacji własnej: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  • Forma wsparcia: Refundacja

  Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie: www.lgd-brynica.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.  16.02.2023 r. - Zaproszenie do składania wniosków na projekt grantowy

  Plakat

  Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS realizuje projekt grantowy Śląskie NOWEFIO 2021-2023, 27 lutego rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw. Nabór potrwa do 20 marca 2023r.

  • Można zdobyć aż 8 tys. zł na realizację lokalnych inicjatyw, które będą odbywać się na terenie woj. śląskiego.
  • Aplikować mogą zarówno młode organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia , OSP, KGW, spółdzielnie socjalne itp.) zarejestrowane na terenie woj. śląskiego, jak i grupy nieformalne składające się z min. 3 pełnoletnich członków.

  Szczegóły:

  www.fio.bcp.org.pl

  https://www.facebook.com/slaskienowefio

  Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.  10.02.2023 r. - Realizacja dobrych praktyk - film dot. inicjatywy LEADER

  Przedstawiamy film podsumowujący wdrażanie inicjatywy LEADER, który przedstawia realizację dobrych praktyk realizowanych w ramach działania 19 w ramach PROW 2014-2020.
  Film ten przedstawia zrealizowane w różnych częściach kraju ciekawe i różnorodne projekty.  09.02.2023 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2023

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2023

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

  • Termin składania wniosków: 24 lutego 2023 r. – 17 marca 2023 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 272 000,00 EUR/ 1 088 000,00 PLN*
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  • Forma wsparcia: Refundacja  09.02.2023 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2023

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.1.1.1. Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne.

  • Termin składania wniosków: 24 lutego 2023 r. – 17 marca 2023 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 167 558,27 EUR/ 670 233,08 PLN*
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  • Forma wsparcia: Refundacja  03.02.2023 r. - Relacja ze spotkania informacyjnego

  W dniu 01.02.2023 r. odbyło sie spotkanie informacyjne z zainteresowanymi przedstawicielami gmin i mieszkańcami, należącymi do obszaru działania LGD. Spotkanie odbyło się w Pyrzowicach Biurowcu MiŚP przy ul. Centralnej 5.

  Celem spotkania było przekazanie informacji na temat konkursów w zakresie budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

  Spotkanie prowadził dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - Grzegorz Gawroński.

  Prezentacja dostępna jest również w zakładce materiały informacyjne.  03.02.2023 r. - Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działań LGD

  W dniu 1 lutego 2023 r. odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD w 2022 roku.

  Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Spotkanie prowadził Pan Adam Dąbrowski z fundacji Socjometr oraz dyr. Biura LGD Grzegorz Gawroński.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, beneficjenci.

  Podczas warsztatu przeanalizowano i prowadzono dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  1. Prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  2. Dyskusję zorganizowaną wokół pytań:
   1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
   2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
   3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
   4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
   5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
   6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za udział!  23.01.2023 r. - Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące planowanych naborów na budowę i remonty obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad związanych z planowanymi naborami oraz możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Termin:

  1 lutego 2023 r. godz. 8:00 – Pyrzowice Biurowiec Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul. Centralna 5, pok. nr 115

  Program:

  Przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w I półroczu 2023 r.:

  • P 1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne
   Budżet 167 558,27 euro
  • P 1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
   Budżet 272 000,00 euro

  Operacja musi być zgodna z zakresem - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 31 stycznia br (wtorek) do godz. 14.00 pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.pl.  13.01.2023 r. - Zaproszenie na Warsztat refleksyjny 1 lutego 2023 r.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztacie analitycznym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i działań Lokalnej Grupy Działania w 2022 r. Podczas warsztatu podsumujemy miniony rok, którego celem jest bieżąca analiza postępów realizacji celów i sposobów jej wdrażania.

  Podsumujemy wdrażanie Strategii w 2022 r. a także w całym okresie realizacji począwszy od 2016 r. oraz wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań niezbędnych do pełnej realizacji założeń oraz jak największego wykorzystania budżetu LSR.

  Część spotkania poświęcimy na przedstawienie Państwu wyników prac nad opracowywaną Lokalną Strategią na lata 2023-2027.

  Warsztat odbędzie się w Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5, pok.nr 115 w dniu 1 lutego 2023 r., w godz. 10.00-15.00.

  Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o zgłoszenie się do dnia 27 stycznia 2023 r. na maila: lgd@lgd-brynica.pl lub telefonicznie 32 380 23 28.


  14.12.2022 r. - Informator Gminny – biuletyn LGD

  Plakat

  Zapraszamy do lektury naszego Informatora, nr 31, a w nim wiele ciekawych informacji z Gmin członkowskich oraz artykuł dotyczący prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Zapraszamy do lektury.  01.12.2022 r. - Zaproszenie na XXXI Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków Stowarzyszenia

  na XXXI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - I piętro sala 115.

  Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 17:00 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”).

  Proponowany porządek obrad XXXI Walnego Zebrania Członków
  Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  7. Przyjęcie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriów wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   • Przedstawienie proponowanych zmian,
   • Przyjęcie tekstu jednolitego.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
 • Wybory do Rady LGD „Brynica to nie granica”.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zebrania.
 • Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu
  /-/ Janusz Majczak  01.12.2022 r. - Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Strategii.

  Proponowane zmiany w LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  W związku z dobiegającym końca przedłużonym okresem finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” przygotowuje się do ostatnich naborów w ramach budżetu LSR 2014-2022 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i w związku z tym przygotowana została propozycja zmian w LSR.

  Proponowane zmiany w Strategii (LSR) przedstawione w załączonym projekcie przewidują przesunięcie niewykorzystanych środków na działania z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 07.12.2022 r. do godz. 15:00.  Propozycje zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji własnych oraz Kryteriach wyboru operacji własnych

  Zgodnie z zapisami Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Procedurach i Kryteriach dla operacji własnych.

  Propozycje zmian uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Wprowadzone zmiany usprawnią pracę Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 07.12.2022 r. do godz. 15:00.  Raport ewaluacyjny LSR

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Raport opracowany jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie zostaną uwzględnione przy opracowaniu strategii na lata 2023–2027.  Podsumowujący warsztat strategiczny w Ustroniu- relacja.

  W dniach 25-26 października 2022 r. w Ustroniu odbył się podsumowujący warsztat strategiczny dotyczący opracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2023-2027.

  W spotkaniu wzięło udział blisko pięćdziesięciu przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy z terenu wszystkich siedmiu gmin członkowskich LGD.

  Zajęcia podzielono na cztery bloki merytoryczne.

  I BLOK MERYTORYCZNY

  Analiza i weryfikacja problemów, celów, przyczyn i negatywnych następstw problemów jako wyników analizy SWOT obszaru LGD na podstawie badań ankietowych i spotkań informacyjnych.

  II BLOK MERYTORYCZNY

  Wskaźniki jako mierniki osiągniecie celów LSR.

  Przedsięwzięcia i sposoby realizacji, proponowane grupy docelowe jako cechy określające realizację założeń LSR.

  III BLOK MERYTORYCZNY

  Przedsięwzięcia i sposoby ich realizacji, proponowane grupy docelowe jako cechy określające realizację założeń LSR – ciąg dalszy.

  Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomy wsparcia przedsięwzięć, zasady monitorowania i ewaluacji oraz propozycja planu komunikacji dla LSR.

  IV BLOK MERYTORYCZNY

  Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomy wsparcia przedsięwzięć, zasady monitorowania i ewaluacji oraz propozycje metod komunikacji dla LSR – ciąg dalszy.

  Podczas warsztatów uczestnicy brali aktywny udział w pracach nad omawianymi zagadnieniami. Z zaangażowaniem dyskutowali na tematy dotyczące kierunku działań w nowym okresie programowania, swoje pomysły zapisując na przygotowanych w tym celu kartach.

  Uprzejmie prosimy Państwa o ewentualne uwagi dotyczące tych zagadnień.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację i przebieg spotkania.

  Zapraszamy do galerii zdjęć!  04.11.2022 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 04.11.2022 r. odbyło się XIV posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada:

  - dokonała korekty listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru nr 1/2022

  - rozpatrzyła odwołanie wniesione przez Grantobiorcę w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 2/2022/G oraz dokonała ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.  26.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 02.11.2022 r. o godz. 16:00 (środa) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Na posiedzeniu Rada LGD zapozna się z pismem Zarządu Województwa w spr. uzupełnień /poprawnych dokumentów związanych z naborem nr 1/2022 i zajmie stanowisko w tej sprawie.

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  19.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 11.10.2022 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru Grantobiorców:

  • w ramach naboru nr 1/2022/G w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.2 Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi

  Zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Śląskiego.

  Kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Śląskiego.  19.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 11.10.2022 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru Grantobiorców:

  • w ramach naboru nr 2/2022/G w ramach przedsięwzięcia P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup

  Zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Śląskiego.

  Kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Śląskiego.  04.10.2022 r. - Biuletyn „Poznajemy Markę Lokalną”

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 30, a w nim wiele ciekawych informacji z Gmin oraz artykuł dotyczący lokalnej strategii rozwoju LGD. Zapraszamy do lektury.  04.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. o godz. 16:30 (wtorek) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2022/G w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.2 Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi oraz naboru nr 2/2022/G w ramach przedsięwzięcia P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - aktualizacja z dnia 10.05.2022 r., Kryteriami wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - z dnia 28.06.2021 r. (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - dokumenty aktualne na dzień 14.09.2022 r.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358)

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  29.09.2022 r. - Cykl spotkań informacyjnych dotyczący opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 – PRZEPOWADZONY

  Plakat

  W dniach 06-21 września br. odwiedziliśmy 7 naszych Gmin, aby przeprowadzić spotkania informacyjno – konsultacyjne, które były poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjałowi obszaru. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz mieszkańcy. Podczas spotkań m.in. wspólnie diagnozowaliśmy potrzeby, rozmawialiśmy o celach oraz o sposobie realizaci strategii.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywność w dyskusji oraz wypełnienie ankiety wspierającej przygotowanie LSR. Państwa uwagi, pomysły i sugestie stanowią cenny wkład do przygotowania głównych założeń dokumentu strategicznego.  28.09.2022 r. - Wręczenie Certyfikatów "Marka Lokalna"

  Z przyjemnością informujemy, że 27 września br. w siedzibie biura LGD „Brynica to nie granica” w Pyrzowicach odbyło się uroczyste spotkanie uczestników, którzy zgłosili swoje produkty/ usługi w celu uzyskania prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym "Marka Lokalna", podczas którego zostały wręczone certyfikaty "Marki Lokalnej".

  Na spotkania mieliśmy zaszczyt gościć Laureatów "Marki Lokalnej", przedstawicieli Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej oraz Członków Zarządu LGD.

  Certyfikaty zostały wręczone przez Przewodniczącego Zarządu LGD "Brynica to nie granica"- Pana Janusza Majczaka oraz Przewodniczącego Kapituły Ekspertów - Pana Jerzego Jóźwika.

  Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyróżniła 17 produktów/ usług w kategoriach: produkt spożywczy, sztuka/rękodzieło, produkt użytkowy/rzemiosło, produkt turystyczny/rekreacyjny. Wyróżnione produkty dzięki swym walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

  Przy tej okazji chcemy się pochwalić, że na tę chwilę mamy już 51 nagrodzonych produktów/ usług.

  Kategoria: SZTUKA/RĘKODZIEŁO

  Lp. Zgłaszający Gmina Nazwa produktu/usługi
  1. Sebastian Musik Woźniki płaskorzeźby
  2. Pliczko Gospodarstwo Rolne Woźniki Obrazy akwarelowe z motywami roślinnymi śląskiej wsi
  3. Pracownia KOFAR Piotr Farbowski Woźniki Stalowy upcykling
  4. Renata Łyniewska Siewierz Zabawka przytulanka – kot Baryła
  5. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej Świerklaniec Promocja stroju bytomsko-rozbarskiego poprzez prezentację modelu rzeczonego stroju
  6. ART. OF MISIA MARTYNA ZARĘBA Siewierz Bajkowa sesja zdjęciowa
  7. Dorota Hyla Ożarowice czapki
  8. CADCRAFT Tomasz Satora Mierzęcice Zakładki do książki
  9. Monika Kosycarz-Bacik Bobrowniki Wysypisko zieleni
  10. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach Woźniki Woźnickie ikony
  11. Izabela Górska „Ruda Sowa” Ożarowice Ozdoby Quilling
  12. Monika Farbowska Woźniki Figury formowane z tkaniny „Anioły i demony”
  13. Ewa Owłasiuk-Kwiecień Ożarowice Pracownia biżuterii artystycznej „Ogród Zoriany”
  14. Magdalena Widawska Siewierz Szydełkowe torebki oraz dodatki do domu „Szykszydło”
  15. Paulina Satora Mierzęcice Obrazy akrylowe „O!malunki Orisato”
  16. Pracownia rękodzieła Renata Łyniewska Siewierz Owocowy brelok

  Kategoria: PRODUKT SPOŻYWCZY

  Lp. Zgłaszający Gmina Nazwa produktu/usługi
  1. Tłocznia u Mazurkiewiczów, Janusz i Elżbieta Mazurkiewicz Siewierz Sorki owocowe, owocowo-warzywne
  2. SER_Tom Tomasz Krzyżowski Bobrowniki Kozieradkowy świeżak
  3. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej Świerklaniec Gymiza
  4. Pliczko Gospodarstwo Rolne Woźniki Olej rzepakowy tłoczony na zimno
  5. Z.P.H.U Kaszarnia s.c. Teresa i Henryk Kensy Mierzęcice Kasza jęczmienna pęczak
  6. Kasza jęczmienna pęczak Siewierz pierogi
  7. Z.P.H.U Kaszarnia s.c. Teresa i Henryk Kensy Mierzęcice Kasza jęczmienna
  8. Pliczko Gospodarstwo Rolne Woźniki Olej słonecznikowy tłoczony na zimno
  9. Stowarzyszenie Miłośników Ziemii Lubszeckiej Woźniki Lubszelki
  10. SER_Tom Tomasz Krzyżowski Bobrowniki Ser dojrzewający „Góral”
  11. Sezonowo Naturalnie Lokalnie Woźniki Syropy owocowe i kwiatowe
  12. Sezonowo Naturalnie Lokalnie Woźniki Miody z dodatkami
  13. Sezonowo Naturalnie Lokalnie Woźniki Miody gatunkowe

  Kategoria: PRODUKT UŻYTKOWY/RZEMIOSŁO

  Lp. Zgłaszający Gmina Nazwa produktu/usługi
  1. Adam Górski Ożarowice Dekoracyjne budki lęgowe
  2. Pliczko Gospodarstwo Rolne Woźniki Poduszka z naturalną łuską orkiszu
  3. PlayTech s.c. Siewierz Pegboard – wielofunkcyjna ścianka
  4. CADCRAFT Tomasz Satora Mierzęcice Zegar winylowy
  5. CADCRAFT Tomasz Satora Mierzęcice Podstawka na telefon
  6. Koło Pszczelarzy w Nakle Śląskim Świerklaniec Miód z doliny Brynicy i Małej Panwii
  7. Pracownia KOFAR - Piotr Farbowski Woźniki Biokominek „Kosmos”
  8. CADCRAFT Tomasz Satora Mierzęcice Panele ażurowe
  9. CADCRAFT Tomasz Satora Mierzęcice Zabawki sensoryczne
  10. CADCRAFT Tomasz Satora Mierzęcice Imienne wieszaki
  11. CADCRAFT Tomasz Satora Mierzęcice Meble dziecięce i młodzieżowe

  Kategoria: PRODUKT TURYSTYCZNY/REKREACYJNY

  Lp. Zgłaszający Gmina Nazwa produktu/usługi
  1. Marcin Musiałek „Alpaki z Jury” Siewierz Alpaki z Jury – miejsce gdzie czas płynie wolniej
  2. MARINASURF Marcin Sokołowski Mierzęcice Marinasurf – Baza Sportów Wodnych
  3. Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Siewierz Z Przewodnikiem Turystycznym Siewierskim Traktem Biskupim
  4. Lucyna Dyrdzik SenArt Woźniki Agroturystyka SenArt
  5. Akademia Jazdy Konnej Magdalena Ferdyn Świerklaniec Jazda konno/ hipoterapia
  6. Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im. Walentego Roździeńskiego Woźniki Skansen kowalski
  7. Piotr Jasiński „Laba na Chechle” Świerklaniec „Laba na Chechle”
  8. Sebastian Siudyka Mierzęcice Strefa Eko – relaksu

  Kategoria: DZIEDZICTWO KULTUROWE

  Lp. Zgłaszający Gmina Nazwa produktu/usługi
  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach Woźniki Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla
  2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach Bobrowniki Zespół Śpiewaczy „Bobrowczanie”
  3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Bobrowniki Zabytkowy kościół drewniany Św. Wawrzyńca w Bobrownikach

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy i jeszcze raz serdecznie gratulujemy!  Zaproszenie do wypełnienia ankiety

  W związku z nowym okresem programowania na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższa Strategia pozwoli na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów mających wpływ na rozwój obszaru LGD ”Brynica to nie granica”.

  Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje umożliwią określenie celów i kluczowych kierunków rozwoju obszaru oraz pozwolą zbadać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszych Gmin.

  Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki.

  Ankietę prosimy wypełnić w dogodnej dla Państwa formie do dnia 27.09.2022 r.:

  • w wersji elektronicznej - link do ankiety
  • w wersji papierowej na adres:
   Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
   Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice
  • w wersji elektronicznej na adres: lgd@lgd-brynica.pl  13.09.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 07.09.2022 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 1/2022 w zakresie przedsięwzięcia: P.4.1.2. Inicjatywy w zakresie ekspozycji, publikacji i promocji walorów obszaru LGD

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania, zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  W związku z odwołaniem posiedzenia Rady w dniu 31.08.2022 r. z powodu braku możliwości zapewnienia quorum, zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 07.09.2022 r. o godz. 16:00 (środa) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1/2022 w zakresie przedsięwzięcia: P.4.1.2. Inicjatywy w zakresie ekspozycji, publikacji i promocji walorów obszaru LGD.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 11.10.2021 r.) - aktualizacja z dnia 10.05.2022 r. oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358)

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  30.08.2022 r. - Wyniki oceny zgłoszeń starających się o przyznanie certyfikatu MARKA LOKALNA

  Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że na Posiedzeniu Kapituły Marki Lokalnej z dnia 26.08.2022 r. w Miasteczku Śląskim przyznano nowo zgłoszonym produktom/usługom z obszarów LGD „Brynica to nie granica” oraz Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska odznaczenia "Marki Lokalnej".

  Łącznie wpłynęło do naszych LGD-ów 41 zgłoszeń. Jury dokonało oceny zgłoszeń w czterech kategoriach: Produkt spożywczy, Sztuka/rękodzieło, Produkt użytkowy/rzemiosło, Produkt turystyczny/rekreacyjny.

  W kategorii produkt spożywczy z terenu Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
  Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Produkt/usługa Gmina
  1 Sezonowo Naturalnie Lokalnie Klaudia Flakus Miody z dodatkami Woźniki
  2 Sezonowo Naturalnie Lokalnie Klaudia Flakus Miody gatunkowe Woźniki
  3 Sezonowo Naturalnie Lokalnie Klaudia Flakus Syropy owocowe i kwiatowe Woźniki
  4 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej Lubszelki Woźniki
  5 SER_TOM Tomasz Krzyżowski Ser dojrzewający z mleka krowiego „Góral” Bobrowniki

  W kategorii sztuka/rękodzieło z terenu Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
  Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Produkt/usługa Gmina
  1 Pracownia Biżuterii Artystycznej „Ogród Zoriany” Ewa Owłasiuk –Kwiecień Biżuteria artystyczna Ożarowice
  2 „Szykszydło” Magdalena Widawska Szydełkowe torebki i dodatki do domu Siewierz
  3 „ORISATO” Paulina Satora Obrazy akrylowe „O! malunki Orisato” Mierzęcice
  4 Monika Farbowska Figury formowane z tkaniny „Anioły i demony” Woźniki
  5 Pracownia Rękodzieła Renata Łyniewska Owocowy brelok Siewierz

  W kategorii produkt użytkowy/ rzemiosło z terenu Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
  Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Produkt/usługa Gmina
  1 „CADCRAFT” Tomasz Satora Panele ażurowe Mierzęcice
  2 „CADCRAFT” Tomasz Satora Zabawki sensoryczne Mierzęcice
  3 „CADCRAFT” Tomasz Satora Wieszaki imienne Mierzęcice
  4 „CADCRAFT” Tomasz Satora Meble dziecięce i młodzieżowe Mierzęcice

  W kategorii produkt turystyczny/ rekreacyjny z terenu Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
  Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Produkt/usługa Gmina
  1 Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im. Walentego Roździeńskiego Skansen kowalski Woźniki
  2 Sebastian Siudyka Strefa EKO-relaksu Mierzęcice
  3 Piotr Jasiński Laba na Chechle Świerklaniec

  Na stronie dostępne są listy laureatów z LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy! Zachęcamy również do składania zgłoszeń na swoje produkty i usługi, kolejne zebranie Kapituły ekspertów wkrótce.

  Zdjęcia  26.08.2022 r. - Zaproszenie na spotkania informacyjne – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  Plakat

  Stowarzyszenie LGD „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

  Tematem spotkań będzie m.in.:

  • zdiagnozowanie potrzeb,
  • wybranie i określenie celów strategii,
  • zdefiniowanie sposobów realizacji strategii,
  • stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii,
  • określenie grup docelowych.

  Spotkania odbędą się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu:

  6 września 2022 r. - Gmina Świerklaniec, godz. 16:30, Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52

  8 września 2022 r. - Gmina Ożarowice, godz. 16:30, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy w Tąpkowicach, ul. Zwycięstwa 17

  12 września 2022 r. - Gmina Psary, godz. 15:30, Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach, ul. Szkolna 45

  14 września 2022 r. - Gmina Mierzęcice, godz. 16:30, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. A. Zawadzkiego 163

  19 września 2022 r. - Gmina Bobrowniki, godz. 17:00, Dom Kultury w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121a

  20 września 2022 r. - Gmina Siewierz, godz. 17:00, Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych, ul. Piastowska 70

  21 września 2022 r. - Gmina Woźniki, godz. 16:30, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach ul. Górna 5  Posiedzenie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej

  Pragniemy poinformować, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. w Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim (ul. Rynek 8, Miasteczko Śląskie) odbędzie się posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej w czasie którym dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach prawa do posługiwania się Znakiem promocyjnym "Marka Lokalna".  22.08.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. o godz. 16:00 (środa) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1/2022 w zakresie przedsięwzięcia: P.4.1.2. Inicjatywy w zakresie ekspozycji, publikacji i promocji walorów obszaru LGD.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 11.10.2021 r.) - aktualizacja z dnia 10.05.2022 r. oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358)

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Podsumowanie naborów wniosków

  w dniu 1 sierpnia 2022 r. zakończyliśmy nabory wniosków.

  1. W ramach naboru nr 1/2022/G dotyczącego projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia P.3.1.2. Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi - wpłynęły 3 wnioski.
  2. W ramach naboru nr 2/2022/G dotyczącego projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup - wpłynęły 4 wnioski
  3. W ramach naboru nr 1/2022 w zakresie przedsięwzięcia: P.4.1.2. Inicjatywy w zakresie ekspozycji, publikacji i promocji walorów obszaru LGD - wpłynęły 3 wnioski.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia dla każdej wybranej operacji.  03.08.2022 r. - Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Strategii.

  Proponowane zmiany w LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Zmiany Strategii (LSR) przedstawione w załączonym projekcie dotyczy aktualizacji planu komunikacji w związku z działaniami komunikacyjnymi dotyczącymi informacji o ogłaszanych konkursach.

  Zachęcamy Państwa do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15:00.  28.06.2022 r. - Otwarcie Skansenu Kowalstwa w Woźnikach

  W piątek 24 czerwca 2022 r. mieliśmy przyjemność i zaszczyt wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu – otwarciu Skansenu Kowalstwa przez Piotra Farbowkiego założyciela Stowarzyszenia Miłośników Kowalstwa im. Walentego Roździeńskiego z Woźnik.

  Jeszcze raz składamy wyrazy uznania i gratulacje na ręce pana Piotra, pomysłodawcy i założyciela Skansenu. Obecna uroczystość uwieńczyła długi proces jego tworzenia.

  Gratulujemy panu Piotrowi determinacji i śmiałości w podejmowaniu koniecznych decyzji, dzięki którym została pozyskana kolekcja Skansenu.

  Wszystkie eksponaty są udostępnione zwiedzającym w znacznie większej liczbie dzięki zmodernizowaniu i poszerzeniu przestrzeni wystawienniczej. Jesteśmy przekonani, że Skansen będzie wypełniać swoje zadania edukacyjne, przybliżając historię i tożsamość regionu. Wiemy, że zainteresowanie jest ogromne, choć zwiedzanie jeszcze się nie rozpoczęło – i to samo już dowodzi, jak ważna i potrzebna była to inwestycja.

  Składamy najlepsze życzenia satysfakcji z dokonań i wielu kolejnych sukcesów w mierzeniu się ze śmiałymi wyzwaniami.

  Zapraszamy do zwiedzania od poniedziałku do piątku: od godz. 8:00 do godz. 16:00
  Woźniki, ul. Głazówka 10
  +48 502-371-432
  www.skansenkowalski.pl  27.06.2022 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2022

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.4.1.2. Inicjatywy w zakresie ekspozycji, publikacji i promocji walorów obszaru LGD

  • Termin składania wniosków: 11 lipca 2022 r. – 01 sierpnia 2022 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 46 388,62 EUR/ 185 554,48 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  • Forma wsparcia: Refundacja  27.06.2022 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2022/G

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2022/G

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup

  • Termin składania wniosków: 11 lipca 2022 r. – 01 sierpnia 2022 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 25 000,00 EUR/ 100 000,00 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  • Forma wsparcia: Refundacja  27.06.2022 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2022/G

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2022/G

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.3.1.2 Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi

  • Termin składania wniosków: 11 lipca 2022 r. – 01 sierpnia 2022 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 25 000,00 EUR/ 100 000,00 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  • Forma wsparcia: Refundacja  14.06.2022 r. - Zaproszenie na spotkanie informacyjne 21 czerwca 2022 r.

  Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na:

  GRANTY

  • tworzenie lokalnych produktów turystycznych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych
  • wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji społeczności

  wysokość wsparcia od 5 000,00 do 50 000,00 zł

  WYDAWNICTWA

  • o historii miejscowości LGD

  wysokość wsparcia od 50 000,00 zł do limitu alokacji w naborach.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  TERMIN: 21 czerwca 2022 o godz. 11:00 w Biurowcu MiŚP w Pyrzowicach, ul. Centralna 5, sala nr 116. Zapisy do 20 czerwca 2022 r.

  KONTAKT: tel. 32 380 23 28, 32 494 76 70 w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowy: lgd@lgd-brynica.pl

  Dofinansowanie jest dla mieszkańców gmin Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki.

   Tylko dla:
  • Osób fizycznych,
  • Osób prawnych,
  • Jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • Jednostek sektora finansów publicznych.

  Grantobiorcy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.  8.06.2022 r. - Wizyta studyjna na obszar LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

  W dniach 02.06.2022 - 05.06.2022 w ramach projektu współpracy między LGD „Brynica to nie granica”, Stowarzyszeniem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Stowarzyszeniem LGD „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” laureaci konkursu pn. „Marka Lokalna na BIS” odbyli wizytę studyjną, gdzie poznawali dobre praktyki budowy marki Krainy Łęgów Odrzańskich realizowane na terenie Kraina Łęgów Odrzańskich w oparciu o produkty lokalne i atrakcje turystyczne, historyczne, realizowane i kreowane przy budowie marki Krainy Łęgów z przedsiębiorcami, twórcami lokalnymi oraz organizacjami społecznym za pomocą takich narzędzi jak certyfikacja.

  Więcej informacji w zakładce Projekty współpracy.

  [Galeria]  7.06.2022 r. - Zaproszenie na XXX Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XXX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:30 w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach, przy ulicy Zwycięstwa 17, parter, sala widowiskowa, wejście od strony parkingu. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:00.

  Proponowany porządek obrad XXX Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2021r.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021r.
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021r.
   3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2021r.
  10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  12. Wybory uzupełniające do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego i członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  14. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Brynica to nie granica”:
   1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie naszego kraju przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

  Przewodniczący Zarządu
  /-/ Janusz Majczak  25.05.2022 r. - Ogólnopolski konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

  Plakat

  W imieniu Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie, zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl, na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r.

  Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

  W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

  Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.

  Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.

  Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

  Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  23.05.2022 r. - 15-lecie sieci Silesian Leader Network, spotkanie Lokalnych Grup działania z terenu woj. Śląskiego

  W dniach 11-12 maja 2022 r. odbyło się spotkanie współorganizowane z LGD Perła Jury dla przedstawicieli LGD w Kroczycach. Okazja była szczególna, bo w tym roku Silesian Leader Network obchodzi 15-lecie działania.

  W programie znalazło się wiele zagadnień merytorycznych.

  Z przedstawicielami Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawialiśmy (dzięki połączeniu on-line) m.in. o przygotowaniach do konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju na kolejny okres programowania. W wydarzeniu wzięli też udział reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy omówili działania LGD w nowej perspektywie finansowej UE.

  Pod koniec pierwszego dnia wspólnie z ekspertem do spraw rozwoju lokalnego i regionalnego rozmawialiśmy o procesie partnerskiego opracowywania lokalnych strategii rozwoju na kolejny okres programowania.

  Drugi dzień upłynął nam pod znakiem wizyt studyjnych. Spotkaliśmy się z beneficjentami LGD Perła Jury, w tym m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia Krocz-Art oraz paniami z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Były to bardzo miłe i inspirujące spotkania.

  Przy okazji przypominamy naszą produkcję, czyli film pt. „Podejście LEADER w województwie śląskim”  11.05.2022 r. - Rozpoczynamy projekt współpracy pt. „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności”

  Plakat

  Miło nam poinformować, że dnia 10 maja 2022r. podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na kolejny projekt współpracy na kwotę 2.410.175,00 zł realizowanego w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” akronim TRASA.

   W projekcie współpracy bierze udział pięć LGD:
  • LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie – koordynator projektu,
  • LGD „Brynica to nie granica” z siedziba w Pyrzowicach,
  • LGD „Bractwo Kuźnic” z siedzibą w Poczesnej,
  • LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” z siedzibą w Kłobucku,
  • LGD „Razem na Wyżyny” z siedzibą w Mykanowie”.

   Będziemy m.in.:
  • znakować szlaki rowerowe,
  • stawiać tablice informacyjne,
  • budować miejsca odpoczynku,
  • drukować przewodniki i mapy,
  • organizować rajdy itp

  Operacja pozytywnie wpłynie na aktywność i integrację społeczności lokalnej jak również przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych zarówno starszych mieszkańców, dzieci i młodzieży jak również turystów odwiedzających nasz region.

  Obiecujemy, że będzie się działo i o wszystkim będziemy Was informować.  Propozycje zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Procedurach.

  Proponowane zmiany uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Proponowane zmiany przedstawione w załączonym projekcie związane są z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2358).

  Wprowadzone zmiany usprawnią pracę Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 08.05.2022 r.  Propozycje zmian w Procedurach oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego

  Zgodnie z zapisami Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Procedurach.

  Propozycje zmian uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Proponowane zmiany przedstawione w załączonym projekcie związane są z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2358).

  Wprowadzone zmiany usprawnią pracę Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 08.05.2022 r.  11.04.2022 r. - Wynik ponownej oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 2/2021

  W dniu 05.04.2022 r. odbyło się XI posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada dokonała ponownej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w związku z rozstrzygnięciem protestów w sprawie negatywnego wyniku oceny wniosków przez Zarząd Województwa Poniżej publikujemy Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  07.04.2022 r. - Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” styczeń – marzec 2022

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 28, a w nim wiele ciekawych informacji z Gmin oraz artykuł pn. „Dobre praktyki” przedstawiający kolejne zrealizowane projekty przez Beneficjentów. Serdecznie zapraszamy do lektury.  07.04.2022 r. - Biuletyn „Poznajemy Markę Lokalną”

  W ramach projektu wpółpracy, pn. „Marka Lokalna na BIS”, z trzema Lokalnymi Grupami Działania „Brynica to nie granica”, „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” wydaliśmy biuletyn „Poznajemy Markę Lokalną”, promujący wszystkich 60 laureatów konkursu. W biuletynie znajdują się zdjęcia, opisy oraz dane kontaktowe laureatów jak również ogólne informacje dotyczące projetu. Zapraszamy do lektury.  29.03.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 05.04.2022 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  08.03.2022 r. - Wynik ponownej oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 2/2021

  W dniu 04.03.2022 r. odbyło się X posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada rozpatrzyła protesty wniesione przez Wnioskodawców w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 2/2021. Dokonała ponownej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Poniżej publikujemy Listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  25.02.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz art. 10 ust. 1b-1c ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U z 2020 poz. 2261), uprzejmie informuję o posiedzeniu Rady, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 04.03.2022 r. (piątek) o godz. 16:00.

  Na posiedzeniu Rada rozpatrzy protesty wniesione przez Wnioskodawców w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 2/2021 oraz dokona weryfikacji wyniku dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  18.02.2022 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 09.02.2022 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania, zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  03.02.2022 r. - Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działań LGD

  W dniu 2 lutego 2022 r. odbył się warsztat refleksyjny, w formie hybrydowej, na temat realizacji LSR i działań LGD w 2021 roku.

  Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Spotkanie prowadził Pan Adam Dąbrowski z fundacji Socjometr. Wnioski z warsztatu zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z realizacji LSR za rok 2021.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz „Bractwo Kuźnic”. Uczestnicy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z zestawieniami i materiałami z procesu realizacji LSR - m.in. z danymi dotyczącymi złożonych projektów, realizowanych wskaźników, postępów w realizacji planu finansowego oraz oceny doradztwa.

  Podczas warsztatu przeanalizowano i prowadzono dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  1. Prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  2. Dyskusję zorganizowaną wokół pytań:
   1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
   2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
   3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
   4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
   5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
   6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za udział!  25.01.2022 r. - Zaproszenie na Warsztat refleksyjny on-line 2 lutego 2022 r.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztacie analitycznym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i działań Lokalnej Grupy Działania w 2021 r. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

  Z uwagi na obecną sytuację i obostrzenia zostanie on przeprowadzony on-line na platformie MS Teams w dniu 2 lutego br., rozpoczęcie o godz. 9:00.

  Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o zgłoszenie się do dnia 31 stycznia 2022 r. na maila: lgd@lgd-brynica.pl  21.01.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz art. 10 ust. 1b-1c ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U z 2020 poz. 2261), uprzejmie informuję o posiedzeniu Rady, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 28.01.2022 r. (piątek) o godz. 15:30.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 11.10.2021 r.). oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358)  Informacja o zakończonym naborze

  Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2021 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 2/2021.

  W ramach naboru nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęło 16 wniosków.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu nr 27, a w nim wiele ciekawych informacji z Gmin oraz artykuł dotyczący lokalnej strategii rozwoju naszego stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy.  29.11.2021 r. - Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XXIX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 roku ( wtorek) o godzinie 16:30 w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach, przy ulicy Zwycięstwa 17, parter, sala widowiskowa wejście od parkingu.

  Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 17:00 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”).

  Proponowany porządek obrad XXIX Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji Rady LGD „Brynica to nie granica”.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Zebrania.

  Przewodniczący Zarządu
  /-/ Janusz Majczak

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju Walne Zebranie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rąk;
  • zachowania wymaganego odstępu.  23.11.2021 r. - WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OSOBISTEJ KONSULTACJI

  Osobista konsultacja wniosku z pracownikiem Biura LGD oraz złożenie wniosku o przyznanie pomocy będą możliwe po telefonicznym umówieniu wizyty/ spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

  tel. 32 380 23 28

  tel. 32 494 76 70

  W trosce o zdrowie mieszkańców oraz w związku z obecną sytuacja epidemiologiczną na terenie naszego kraju zachęcamy Państwa do załatwiania spraw w LGD drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  Wchodząc do Biura są Państwo zobowiązani do:

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rąk;
  • zachowania wymaganego odstępu.

  Dyrektor Biura LGD

  Grzegorz Gawroński  23.11.2021 r. - Materiały informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów

  W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonym konkursem.

  Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  23.11.2021 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2021

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 08 grudnia 2021 r. – 22 grudnia 2021 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 261 209,38 EUR/1 044 837,52 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  8.11.2021 r. - Anulowanie naboru 1/2021

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 1/2021 w zakresie Przedsięwzięcia P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 03.11.2021 r.

  Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest błąd pisarski w ogłoszeniu nr 1/2021 dotyczący terminu składania wniosków. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

  Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie.  3.11.2021 r. - Materiały informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów

  W dniu 3 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty dla grantobiorców oraz szkolenie dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracowników biura. Podczas warsztatów grantobiorcy dowiedzieli się m.in. jak napisać wniosek oraz rozliczyć grant.  3.11.2021 r. - Materiały informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  3.11.2021 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2021

  w zakresie Przedsięwzięcia:

   P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy
  • Termin składania wniosków: 18 listopada 2021 r. – 3 grudnia 2021 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 261 209,38 EUR/1 044 837,52 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  2.11.2021 r. - Film opowiadający o działalności Lokalnych Grup Działania

  Plakat

  Śląski Związek Gmin i Powiatów z Katowic wraz z LGD Ziemia Bielska i LGD Ziemia Pszczyńska stworzyli animowany film obrazujący ideę podejścia LEADER na przykładzie działalności śląskich Lokalnych Grup Działania.

  - Wiesz jaka jest idea podejścia LEADER i czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania (LGD)?

  - Skorzystaj z możliwości, by się czegoś dowiedzieć.

  Film można pobrać w trzech formatach: podstawowym - bez napisów oraz rozszerzonym - z napisami w j. polskim Dropbox – Silesia-v2 – ułatw sobie życie i j. angielskim Silesia v3 napisy ENG.mp4 (dropbox.com), Dostępne są one także na kanale YouTube Związku: film bez napisów, „Podejście LEADER w województwie śląskim” - YouTube, film z napisami w j. polskim: „Podejście LEADER w województwie śląskim” - wersja z napisami - YouTube. Film z napisami w j. angielskim zostanie później udostępniony na kanale YT.

  Zapraszamy do obejrzenia!  21.10.2021 r. - Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Grantobiorców.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla 👉GRANTOBIORCÓW👈 z gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki.

  🔴 KIEDY I GDZIE❓

  3 listopada 2021
  godz. 8:00 - 12:45
  BIOK w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 17

  🔴 CO❓

  Dowiesz się jak napisać wniosek i rozliczyć grant.

  🔴 DLA KOGO❓

  Grantobiorcami mogą być:
  ➡️ osoby fizyczne
  ➡️ osoby prawne
  ➡️ jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
  ➡️ jednostki sektora finansów publicznych.

  🔴 ZAPISY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE do 29 października 2021 r.

  kontakt:
  tel. 32/ 380 23 28, 494 76 70
  e-mail: lgd@lgd-brynica.pl  18.10.2021 r. - Zaproszenie właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie pn. „Bezpieczna kwatera”

  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje konkurs pn. Bezpieczna Kwatera. Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów

  Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godziny 10.00.  14.10.2021 r. - Spotkanie przedstawicieli LGD z terenu województwa śląskiego

  W dniach 11-12.10.br na naszym terenie odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD z terenu województwa śląskiego w ramach sieci Silesian Leader Network. Sieć SLN została powołana w celu rozwiązywania wspólnych problemów oraz wymiany doświadczeń pojawiających się w trakcie wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim.

  Część formalna spotkania rozpoczęła się powitaniem przez p. Witolda Magryś, dyrektora biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz p. Janusza Majczak, przewodniczącego zarządu LGD „Brynica to nie granica”.

  Następnie p. Edyta Bauć, koordynator sieci Silesian Leader Network przedstawiła lokalne grupy działania, a p. Piotr Sadłocha, prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania miał wystąpienie nt. stanu aktualnych uzgodnień dot. przyszłości podejścia LEADER.

  Pełnomocnik Marszałka ds. polityki rowerowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego p. Piotr Kalisz mówił nt. polityki rowerowej w naszym województwie oraz możliwości współpracy w zakresie tworzenia tras sieci rowerowych.

  Spotkanie zakończyło się prezentacją wspólnego projektu TRASA, prowadzonego przez lidera projektu Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

  Przedstawiciele LGD z terenu województwa śląskiego oprócz części bardziej formalnej mieli przyjemność spotkać się nie tylko we własnym gronie, ale co istotne z samorządowcami, lokalnymi producentami, twórcami, z niektórymi beneficjentami oraz laureatami konkursu Marka Lokalna z naszego terenu, m.in.:

  - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz p. Zdzisław Banaś wraz z z-cą p. Damianem Dawczyńskim powitali nas na Zamku Biskupim w Siewierzu, gdzie poznaliśmy historię zamku, a na siewierskim rynku wysłuchaliśmy ciekawej historii Siewierza.

  - Odwiedziliśmy Inkubator Przetwórstwa, Tłocznię Soków na Jurze u Mazurkiewiczów w Żelisławicach, gdzie mieliśmy okazję podejrzeć produkcję ekologicznych jabłkowych soków oraz od razu je zdegustować.

  - W Mierzęcicach Osiedle, z-ca wójta Gminy Mierzęcice pani Iwona Pańta opowiedziała nam o projektach, na które gmina uzyskała dofinansowanie, tj. na wykonanie alejek parkowych, chodników oraz na tężnię solankową.

  - W Przeczycach nad jeziorem odwiedziliśmy Wypoczynkową Bazę Sportów Wodnych MarinaSurf, gdzie właściciel p. Marcin Sokołowski przedstawił zaprezentował profil swojej działalności.

  - W Woźnikach odwiedziliśmy Kuźnię p. Piotra Farbowskiego, gdzie powstaje skansen kowalstwa, mieliśmy okazję sami popracować oraz pomachać ciężkim młotem…😉

  Przywitały nas władze Woźnik Burmistrz Woźnik p. Michał Aloszko oraz z-ca p. Beata Bacior.

  - W Woźnikach odwiedziliśmy również nasz kolejny Inkubator Przetwórstwa Olejów, Gospodarstwo Rolne Pliczko, w którym p. Agata i Bartłomiej Pliczko opowiedzieli nam o produkcji mąk, olejów oraz o produktach, które uzyskały możliwość posługiwania się logotypem Marka Lokalna

  - W parku w Świerklańcu, przed Pałacem Kawalera powitał nas wójt Świerklańca p. Marek Cyl, opowiedział nam o ciekawej historii tego miejsca, w spotkaniu uczestniczyli również:

  👍 p. Magdalena Ferdyn właścicielka Akademii Jazdy Konnej ze Świerklańca, ze swoimi pięknymi końmi

  👍 p. Anna Rabsztyn ze Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Nakle Śląskim, w stroju bytomsko-rozbarskim

  👍 p. Barbara Miś dyr. GOKu w Świerklańcu, która opowiedziała nam o projekcie Muzyczne Cztery Poru Roku.

  Takie spotkania mniej lub bardziej formalne pozwalają poznać lokalną społeczność przedsiębiorczość oraz wspólnie określić ścieżki rozwoju naszego obszaru tak aby były one zgodne z lokalnymi oczekiwaniami i potrzebami.

  Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie nas w Gminach, a przedstawicielom LGD za udział w spotkaniu.  8.10.2021 r. - Relacja ze spotkań informacyjno-szkoleniowych

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w dniu 07.10.2021 r. zakończyła cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin, które należą do obszaru działania LGD. Spotkania rozpoczęły się 28 września w OASP w Nowej Wsi, a kolejne odbyły się w OSP w Wojkowicach Kościelnych, w Urzędzie Gminy w Ożarowicach, w GOKiS w Bobrownikach, w OSP w Preczowie, w Urzędzie Miejskim w Woźnikach oraz w OSP w Nakle Śląskim.

  Celem spotkań było przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR, czyli osiąganych wskaźników i problemów związanych z realizacją przyjętych procedur oraz na pozyskanie grantów.

  Spotkania prowadzili pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  Prezentacja ze spotkań dostępna jest w zakładce materiały informacyjne.

  Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniach!  01.10.2021 r. - Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu, a w nim wieści z Gmin, obszerny artykuł dotyczący konkursu pn. Marka Lokalna oraz inne ciekawostki. Serdecznie zapraszamy.  23.09.2021 r. - Spotkania informacyjne dla mieszkańców - GRANTY

  Zapraszamy na spotkania informacyjne, dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju oraz GRANTÓW

   Terminy:
  • 28 września godz.16:00 OSP Nowa Wieś, Zawadzkiego 163
  • 29 września godz.16:00 OSP Wojkowice Kościelne, Piastowska 70
  • 30 września godz.15:00 Urząd Gminy Ożarowice, Dworcowa 15
  • 4 października godz.14:00 GOKiS Bobrowniki, Sienkiewicza 121
  • 5 października godz.13:00 OSP Preczów, Dębowa 1
  • 6 października godz.15:00 Urząd Miejski Woźniki, Rynek 11
  • 7 października godz.16:00 OSP Nakło Śląskie Główna 20  07.08.2021 r. - Dotacje dla bezrobotnych

  Zapraszamy do zapoznania się z projektem Kopalnia Biznesu realizowanym przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy.

  Program polega na bezzwrotnych dotacjach na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”.W ramach projektu Uczestnicy mogą uzyskać m.in. bezzwrotne dotacje w kwocie 23 050,00 zł a także wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy do kwoty 2 600,00 zł/miesiąc.

  W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu pod numerami tel.: 723 041 910, 512 020 242, e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej projektu, gdzie można znaleźć dokumenty projektowe i informacje nt. aktualnie trwających naborów.  Propozycje zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz propozycje zmian w załącznikach do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego oraz propozycje zmian w Kryteriach wyboru Grantobiorców.

  Zgodnie z zapisami Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brynica to nie granica”.

  Poniżej przedstawiono propozycje zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, a także załącznikach do Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica: nr 3 (wzór wniosku o powierzenie grantu), nr 6 (wzór umowy o powierzenie grantu), nr 7 (wzór wniosku o rozliczenie grantu)”

  Propozycje zmian uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Wprowadzone zmiany usprawnią pracę Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 25.08.2021r. do godz. 8:00.  18.08.2021 r. - Europejskie Tarki Produktów Regionalnych w Zakopanem

  W dniach 11-15 sierpnia 2021 r. w Zakopanem odbyły się Europejskie Targi Produktów Regionalnych, w których uczestniczyły 3 grupy LGD-ów tj. „Brynica to nie granica”, „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” razem z Laureatami konkursu Marka Lokalna.Wydarzenie promowało autentyczność i różnorodność, dając możliwość spotkania z żywym dziedzictwem kulturowym zarówno z Polski jak i z Europy.

  Europejskie Targi Produktów Regionalnych oferowały cztery strefy tematyczne, a zatem różnorodne oblicza tradycji:

  • Strefę rolno-spożywczą, w której wystawcy, producenci prezentowali swoje wyjątkowe produkty,
  • Strefę kosmetyczną, w której uczestnicy oferowali kosmetyki o najlepszym składzie.
  • Strefę rękodzieła, pełną autentyczności i oryginalności, w której wystawcy prezentowali swoje wyjątkowe prace o walorach artystycznych z motywami charakterystycznymi dla danego kręgu kulturowego.
  • Strefę gastronomiczną, obfitą w różnorodność, w której wystawcy prezentowali swoje produkty wytwarzane według tradycyjnych receptur.

  Oprócz degustacji potraw, rozmaitych konkursów, a także prelekcji, Targom towarzyszył program artystyczny. Podziwiać można było występy zespołów regionalnych, a także koncerty gwiazd muzyki popularnej. W efekcie Europejskie Targi Produktów Regionalnych obfitowały w radosną atmosferę i niepowtarzalny klimat.

   Załączniki
 • Zdjęcie (1)
 • Zdjęcie (2)
 • Zdjęcie (3)
 • Zdjęcie (4)
 • Zdjęcie (5)
 • Zdjęcie (6)
 • Zdjęcie (7)
 • Zdjęcie (8)
 • Zdjęcie (9)
 • Zdjęcie (10)
 • Zdjęcie (11)
 • Zdjęcie (12)
 • Zdjęcie (13)
 • Zdjęcie (14)
 • Zdjęcie (15)
 • Zdjęcie (16)


 • 05.08.2021 r. - Film pt. "Nowe na wsi"

  Podajemy link do filmu wyprodukowanego przez TV Silesia przedstawiającego wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na nasze Gminy. Film pt. "Nowe na wsi" zrealizowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  Miłego oglądania [kliknij, aby obejrzeć]  Szkolenie dla Laureatów konkursu Marka Lokalna

  W dniach 14-15 lipca 2021 r. odbyło się dwudniowe szkolenie z Promocji produktu lokalnego w Internecie zorganizowane dla Laureatów Marka Lokalna. Laureaci poznawali tajniki jak świadomie budować relacje z odbiorcami poprzez zamieszczanie kreatywnych i angażujących treści. Uczyli się obsługi kanałów społecznościowych: Facebooka, Instagrama i YouTube i tworzyli strategię rozwoju swojej firmy/ działalności.  Gala Konkursu "Marka Lokalna"

  17 czerwca br. w Restauracji "W Starym Młynie" w Zbrosławicach odbyła się uroczysta Gala Konkursu "Marka Lokalna" podczas której laureatom wręczono statuetki oraz certyfikaty "Marki Lokalnej".

  Do Zbrosławic w tym dniu przybyli laureaci Konkursu "Marka Lokalna", członkowie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej, przedstawiciele partnerskich LGD, władze samorządowe członkowskich gmin obszaru LGD oraz Członek Zarządu Województwa Śląskiego- Pani Beata Białowąs.

  Uroczysta Gala została poprowadzona przez Pana Wojciecha Poprawę (firma Dobre Koncerty), a statuetki i certyfikaty zostały wręczone przez Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"- Panią Katarzynę Sosada, Przewodniczącego Zarządu LGD "Brynica to nie granica"- Pana Janusza Majczak oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice- Pana Michała Marciniaka.

  Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyróżniła 60 produktów oraz usług w kategoriach: produkt spożywczy, sztuka/rękodzieło, produkt użytkowy/rzemiosło, produkt turystyczny/rekreacyjny. Wyróżnione produkty dzięki swym walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej. Laureaci konkursu skorzystają z szeregu działań mających na celu promować produkty sygnowane Znakiem Promocyjnym "Marka Lokalna".

  Po oficjalnej części Gali przeszliśmy do części artystycznej, którą była prawdziwą ucztą dla każdego melona. Firma Dobre Koncerty uświetniła uroczystość wspaniałym koncertem muzyki poważnej. Wieczorem na scenie przywitaliśmy Zespół Michała Stawarskiego, który zaserwował nam szereg, znanych i lubianych utworów.

  Laureaci Konkursu "Marka Lokalna" - prezentacja  Zaproszenie na bezpłatne kursy unijne - pomoc w znalezieniu pracy w ramach projektu EFS POWER "Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!"

  Fundacja "Europa House" realizuje obecnie projekt "Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.

  Obecnie prowadzona jest rekrutacja na bezpłatne szkolenie w zakresie: HR z elementami pracy biurowej plus szkolenie komputerowe (Excel, Word).

  O szczegóły można pytać telefonicznie pod nr 578 221 331, mailowo: projekt@europahouse.eu.

  Zapraszamy również na naszą stronę: mlodziaktywni.europahouse.pl.  Informator Gminny

  Zapraszamy do lektury najświeższego wydania Informatora Gminnego, tym razem poświęconego 15-leciu powstania naszego LGD.  29.06.2021 r. - Nabór na stanowisko Pracownik administracyjno-biurowy - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko Pracownika administracyjno-biurowego (w załączniku).  24.06.2021 r. - Nabór na stanowisko Pracownik administracyjno-biurowy - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – pracownik administracyjno-biurowy – 1 osoba - 1 etat.  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  zaprasza

  na XXVIII Walne Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Piastowskiej 70, budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 17:00 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”).

  Proponowany Porządek obrad XXVIII Walnego Zebrania Członków :

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2020 r.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 r.
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
   3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2020 r.
  10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  11. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  12. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków
  13. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego
  14. Przyjęcie zmian w Procedurze oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitorowania i kontroli zadań grantowych w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w procedurze oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”,
  15. Przyjęcie zmian w Kryteriach wyboru grantobirców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Kryteriów wyboru grantobirców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  16. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriach wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Brynica to nie granica”
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  17. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  18. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  19. Wybory do władz LGD.
   1. Wybory do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”,
   2. Wybory do Komisji Rewizyjnej LGD „Brynica to nie granica”.
  20. Wolne wnioski.
  21. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Janusz Majczak


  Informujemy, iż Walne Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii (SARS-CoV-2).

  • Prosimy aby każdy uczestnik posiadał środki ochrony zapewniające zakrywanie ust i nosa (np. maseczki).
  • Zapewniamy dla Państwa środki do dezynfekcji oraz rękawiczki.
  • Przy podpisywaniu listy obecności prosimy o zachowanie wskazanego odstępu pomiędzy osobami.
  • Osoby z objawami przeziębienia prosimy o pozostanie w domu.

   Załączniki:
  • Ważne informacje dla członków i kandydatów do Zarządu LGD i Komisji Rewizyjnej LGD
  • Rekomendacja do Zarządu LGD i Komisji Rewizyjnej LGD wraz z oświadczeniem
  • 10.1 Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
  • 10.2 Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • 10.3 Projekt uchwały ws zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • 11. Projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • 12.1 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • 13.1 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • 13.2 Załącznik do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • 14.1 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • 15.1 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zmian Kryteriów wyboru grantobirców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • 16.1 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriach wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Brynica to nie granica”
  • 18.1 Projekt uchwały ws. wyboru Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  • 18.2 Projekt uchwały ws. wyboru do Komisji Rewizyjnej LGD „Brynica to nie granica”.

  [Pobierz wszystkie załączniki]  Propozycje zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji własnych oraz Kryteriach wyboru operacji własnych

  Zgodnie z zapisami Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Procedurach i Kryteriach dla operacji własnych.

  Propozycje zmian uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Wprowadzone zmiany usprawnią pracę Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 28.06.2021r. do godz. 8:00.  Propozycje zmian w Procedurach oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego oraz propozycje zmian w Kryteriach wyboru Grantobiorców

  Zgodnie z zapisami Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Procedurach i Kryteriach.

  Propozycje zmian uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Wprowadzone zmiany usprawnią pracę Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 28.06.2021r. do godz. 8:00.  Propozycje zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Procedurach i Kryteriach.

  Proponowane zmiany uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Proponowane zmiany przedstawione w załączonym projekcie związane są ze zmianą przepisów w tym w Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, a także wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Wprowadzone zmiany usprawnią pracę Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 25.06.2021r. do godz. 15:00.  15.06.2021 r. - Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Strategii.

  Proponowane zmiany w LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) istnieje możliwość ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

  Proponowane zmiany w Strategii (LSR) przedstawione w załączonym projekcie uwzględniają przygotowywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w PROW 2014-2020 i przewidują zwiększenie wydatków na działania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 25.06.2021r. do godz. 15:00.  11.06.2021 r. - 15-lecie działalności naszej grupy LGD

  15 lat temu tj. 12 czerwca 2006 r. powstała nasza Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, tworzyło ją 14 członków, natomiast obecnie liczy 57 członków, w tym 7 gmin – Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki, 36 organizacji pozarządowych, 5 przedsiębiorców i 9 mieszkańców. Obszar grupy zajmuje 480 km kw. i zamieszkuje go ponad 71 487 tys. mieszkańców.

  Optymistycznie patrzymy w przyszłość. Pragniemy poszerzać krąg naszych przyjaciół i współpracowników, wymieniać się swoimi pomysłami oraz realizować plany dla wspólnego dobra.

  Dziękujemy Państwu za zaufanie i zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku, prezentującego naszą działalność w minionych latach.  9.06.2021 r. - Zapraszamy na Targi Turystyki Weekendowej w dniach 11-13 czerwca 2021 r.

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w dniach 11-13 czerwca br na Targach Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w Parku Śląskim w Chorzowie - domki wystawowe na placu przed halą Kapelusz. Jak zwykle będzie się działo, tym razem zapraszamy na:

  👉degustację ekologicznych soków z Tłocznia u Mazurkiewiczów,

  👉warsztaty techniką quilling z Ruda Sowa,

  👉gymizę czyli naturalną wegetę ze Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej,

  👉mnóstwo wyrobów rękodzielniczych

  👉pokaz windsurfingu w sobotę i niedzielę o godz. 12.00-13.00 w wykonaniu MarinaSurf - Baza Sportów Wodnych,

  👉pokaz jazdy konnej w niedzielę o godz. 12.00-13.00 w wykonaniu Akademii Jazdy Konnej Stajnia Ferdyn.

  Link do programu targów  7.06.2021 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-biurowy.  1.06.2021 r. - Koncepcja sieci tras rowerowych dla obszarów: LGD "Brynica to nie granica" i LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

  Na stronie internetowej w zakładce projekty można zapoznać się już z "Koncepcją sieci tras rowerowych dla obszarów" Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska.

  Koncepcja powstała w ramach przygotowawczego projektu współpracy realizowanego w partnerstwie z Lokalną Grupa Działania "Brynica to nie granica" pn. "Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych".  1.06.2021 r. - Wyniki konkursu „Marka Lokalna”

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w ramach konkursu „Marka Lokalna” wpłynęło łącznie 27 zgłoszeń.

  W kategorii „produkt spożywczy” Kapituła Ekspertów wyłoniła następujących laureatów:

  • Kozieradkowy świeżak z gminy Bobrowniki
  • Olej rzepakowy tłoczony na zimno z gminy Woźniki
  • Gymiza z gminy Świerklaniec
  • Soki owocowe, owocowo-warzywne z gminy Siewierz
  • Srebrna legenda z gminy Ożarowice

  W kategorii „sztuka/rękodzieło” Kapituła Ekspertów wyłoniła następujących laureatów:

  • Promocja stroju bytomsko-rozbarskiego poprzez prezentację modelu rzeczonego stroju z gminy Świerklaniec
  • Stalowy upcykling z gminy Woźniki
  • Płaskorzeźby z gminy Woźniki
  • Obrazy akwarelowe z motywami roślinnymi śląskiej wsi z gminy Woźniki
  • Zabawka przytulanka – kot Baryła z gminy Siewierz

  W kategorii „produkt użytkowy/rzemiosło” Kapituła Ekspertów wyłoniła następujących laureatów:

  • Dekoracyjne budki lęgowe z gminy Ożarowice
  • Poduszka z naturalną łuską orkiszu gminy Woźniki
  • Pegboard – wielofunkcyjna ścianka z gminy Siewierz
  • Rustykalny stół dębowy z gminy Woźniki
  • Zegar winylowy z gminy Mierzęcice

  W kategorii „produkt turystyczny/rekreacyjny” Kapituła Ekspertów wyłoniła następujących laureatów:

  • Z Przewodnikiem Turystycznym Siewierskim Traktem Biskupim z gminy Siewierz
  • Jazda konno/ hipoterapia z gminy Świerklaniec
  • Agroturystyka SenArt z gminy Woźniki
  • MarinaSurf – Baza Sportów Wodnych z gminy Mierzęcice
  • Alpaki z Jury – miejsce gdzie czas płynie wolniej z gminy Siewierz

  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie Gratulujemy!

  Poniżej dostępne są listy rankingowe.

  Zachęcamy do zapoznania się z laureatami wybranymi z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”  21.05.2021 r. - Posiedzenie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej

  Pragniemy poinformować, że w dniach 28-31 maja 2021 r. w Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim (ul. Rynek 8, Miasteczko Śląskie) odbędą się posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej w czasie których dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach przedłużenia prawa do posługiwania się Znakiem promocyjnym "Marka Lokalna" oraz zgłoszeń złożonych w ramach Konkursu "Marka Lokalna" wraz z wyborem laureatów. Prosimy członków Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej o przybycie.
  17.05.2021 r. - Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do konkursu pn. „Marka Lokalna”

  14 maja o godzinie 23:59 zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do Konkursu "Marka Lokalna". Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, które do nas wpłynęły:

  Teraz przed nami etap weryfikacji i uzupełnień. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej, aby do 6 czerwca ogłosić listę laureatów.  30.04.2021 r. - Przedłużamy termin zgłaszania się do konkursu pn. Marka Lokalna

  Ze względu na duże zainteresowanie konkursem Marka Lokalna zdecydowaliśmy przedłużyć termin składania formularzy zgłoszeniowych do 14 maja.

  Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: LGD „Brynica to nie Granica”, Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

  Konkurs obejmuje 4 kategorie:

  • produkt spożywczy,
  • sztuka/rękodzieło,
  • produkt użytkowy/rzemiosło,
  • produkt turystyczny/rekreacyjny.

  Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o konkursie znajdziecie na naszej stronie, poniżej.  14.04.2021 r. - Spotkanie konsultacyjne dot. koncepcji sieci szlaków rowerowych (część II)

  13 kwietnia 2021 r. odbyło się, już drugie, spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji sieci szlaków rowerowych na obszarze LGD "Brynica to nie granica" oraz Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", które odbyło się w naszym biurowcu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, którzy podłączyli się on-line.  Życzenia wielkanocne  29.03.2021 r. - Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu, a w nim wieści z Gmin, cd. artykułu z serii Dobre Praktyki dotyczący naszych Beneficjentów oraz inne ciekawostki. Serdecznie zapraszamy.  Ważna informacja dotycząca składania zgłoszeń do konkursu MARKA LOKALNA  22.03.2021 r. - Ogłoszenie o konkursie

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania,
  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
  oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
  w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają:

  KONKURS „MARKA LOKALNA”

  Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: "Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

  Konkurs obejmuje 4 kategorie:

  1. produkt spożywczy,
  2. sztuka/rękodzieło,
  3. produkt użytkowy/rzemiosło,
  4. produkt turystyczny/rekreacyjny.

  Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

  Nagrody dla laureatów konkursu:

  • Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
  • Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
  • Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
  • Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:  Rozpoczynamy projekt współpracy "Marka lokalna na BIS"!

  Miło nam poinformować, że 25.02.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisaliśmy wspólnie z naszymi partnerami Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" i Stowarzyszenie LGD Nadarzyn - Raszyn - Michałowice umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. "Marka Lokalna na BIS", realizowanego w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

  Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

  Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.  1.03.2021 r. - Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji sieci szlaków rowerowych

  25 lutego odbyło się hybrydowe spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji sieci szlaków rowerowych na obszarze Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz LGD "Brynica to nie granica", które odbyło się w Domu Kultury w Wilczy w powiecie gliwickim. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział.

  Nareszcie będzie kompleksowe opracowanie na terenie 23 gmin, do tego tworzone i konsultowane przez osoby, które same jeżdżą na rowerach. Na razie jest utworzona robocza mapa z inwentaryzacji istniejących w rozmaitych opracowaniach tras i szlaków rowerowych.

  O szczegółach prac będziemy informować na bieżąco.  25.02.2021 r. - Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działań LGD

  W dniu 19 lutego 2021 r. odbył się warsztat refleksyjny, w formie on-line, na temat realizacji LSR i działań LGD w 2020 roku.

  Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Spotkanie prowadził Pan Adam Dąbrowski z fundacji Socjometr. Wnioski z warsztatu zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z realizacji LSR za rok 2020.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, pracownicy LGD oraz przedstawiciele sąsiedniej LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Uczestnicy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z zestawieniami i materiałami z procesu realizacji LSR - m.in. z danymi dotyczącymi złożonych projektów, realizowanych wskaźników, postępów w realizacji planu finansowego oraz oceny doradztwa.

  Podczas warsztatu przeanalizowano i prowadzono dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  1. Prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  2. Dyskusję zorganizowaną wokół pytań:
   1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
   2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
   3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
   4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
   5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
   6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za udział!  17.02.2021 r. - Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji szlaków rowerowych

  Serdecznie zapraszamy PASJONATÓW ROWEROWYCH do udziału w konsultacjach dot. opracowania koncepcji sieci szlaków rowerowych na obszarze Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica”, które odbędzie się dnia 25 lutego 2021 w godz. 9:00 – 15:00

  Przed spotkaniem należy zapoznać się z mapą zawartą na stronie.

  Spotkanie będzie transmitowane on-line, aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 19 lutego 2021 r.  Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

  W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

  Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

  • 8 526 miejsc pracy,
  • 4 328 nowych firm,
  • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

  W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictw planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

  Do 15 lutego br. weź udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zabierz głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem.

  Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

  W pkt. 1 proszę wybrać:
  Rozdział 6 Plan finansowy.

  W pkt. 2 proszę wpisać:
  10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

  W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:
  W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

  Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

  • 8 526 miejsc pracy,
  • 4 328 nowych firm,
  • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

  Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

  Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

  W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

  LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.

  Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym gminy oraz małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy się zastanowić nad zwiększeniem jego alokacji, a nie zmniejszeniem.  05.02.2021 r. - Zaproszenie na Warsztat refleksyjny on-line 19 lutego 2021 r.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztacie analitycznym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działań LGD w 2020r. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

  Z uwagi na obecną sytuację i obostrzenia zostanie on przeprowadzony on-line na platformie MS Teams w dniu 19 lutego br., rozpoczęcie o godz. 10:00.

  Chętnych do udziału w warsztacie - w tym Zarząd LGD, Członków Stowarzyszenia, Beneficjentów, koordynatorów gminnych, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli innych LGD - prosimy o zgłoszenie się do dnia 12 lutego 2021 r.  01.02.2021 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  W dniu 25.01.2021 r. Rada LGD dokonała korekty listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru nr 8/2020 oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru nr 10/2020.

  Poniżej publikujemy Listy oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  18.01.2021 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Zgodnie z § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję o posiedzeniu Rady, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 25.01.2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:30.

  Na posiedzeniu Rada LGD zapozna się z pismem Zarządu Województwa w spr. uzupełnień /poprawnych dokumentów związanych z naborem nr 8/2020 oraz naborem nr 10/2020 i zajmie stanowisko w tej sprawie.

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  15.01.2021 r. - Podpisanie umowy na realizację operacji pn. „Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych”

  Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisaliśmy wspólnie z naszym Partnerem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn. „Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych”, realizowanego w ramach poddziałania " Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Celem operacji będzie wspieranie rozwoju turystyki rowerowej na obszarze partnerów poprzez opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych.  Ankieta dotycząca przyszłego okresu finansowego 2021-2027

  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu obejmującym różne aspekty codziennego życia mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Brynica to nie granica” tj. Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary Siewierz, Świerklaniec i Woźniki. Zebrane dane pozwolą na poznanie Państwa opinii oraz określenie potrzeb w zakresie rozwoju lokalnego w nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

  Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 20 stycznia.  Nowy numer Informatora Gminnego

  Nowy numer Informatora Gminnego już jest dostępny! Zapraszamy do urzędów gmin członkowskich lub na stronę internetową. A w nim nowość, fraszki Pana Piotra Majsaka napisane z dużą dawką humoru i ironii. Mamy nadzieję, że przypadną Państwu do gustu.  10.12.2020 r. - Zawiadomienie o zakończeniu oceny i wyborze operacji do dofinansowania

  W dniu 03.12.2020 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 7/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej;
  • w ramach naboru nr 8/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne;
  • w ramach naboru nr 9/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej;
  • w ramach naboru nr 10/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy;
  • w ramach naboru nr 11/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania, zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  16.11.2020 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję o posiedzeniu Rady, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 23.11.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:30.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w ramach naborów:

  NABÓR nr 7/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej

  NABÓR nr 8/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

  NABÓR nr 9/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia: 1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

  NABÓR nr 10/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  NABÓR nr 11/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 28.07.2020 r.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 02.09.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1555).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  16.10.2020 r. - Komunikat

  W związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw z LGD „Brynica to nie granica" telefonicznie lub mailowo.

  Kontakt osobisty z pracownikami Biura LGD „Brynica to nie granica" będzie możliwy po uprzednim telefonicznym/mailowym umówieniu wizyty/spotkania.

  32 494 76 70, lgd@lgd-brynica.pl

  Grzegorz Gawroński - 606 497 037

  Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji  13.10.2020 r. - Podsumowanie naborów wniosków

  Informujemy, że w dniu 12 października 2020 r. zakończyliśmy nabory wniosków.

  1. W ramach naboru nr 7/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej - wpłynął 1 wniosek.
  2. W ramach naboru nr 8/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne - wpłynęły 2 wnioski.
  3. W ramach naboru nr 9/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - wpłynął 1 wniosek.
  4. W ramach naboru nr 10/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy - wpłynęło 11 wniosków.
  5. W ramach naboru nr 11/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego - wpłynął 1 wniosek.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia dla każdej wybranej operacji.  30.09.2020 r. - Informator Gminny nr 22, czerwiec – wrzesień 2020

  Już jest, jeszcze pachnący świeżą farbą drukarską Informator Gminny, a w nim wiadomości z Gmina Bobrowniki, Gmina Mierzęcice, Gmina Ożarowice, Gmina Psary, Świerklaniec Urząd Gminy, Gmina Siewierz, Gmina Woźniki oraz cd. artykułu z przykładami dobrych praktyk, opisujący kolejnych beneficjentów. Tym razem PLICZKO Gospodarstwo Rolne, Salon Zdrowia i Urody "Odnowa" oraz VillaNova Rogoznik. Zapraszamy do lektury.  15.09.2020 r. - UWAGA! Ważne informacje dla beneficjentów i ubiegających się o dofinansowanie

  baner

  10 września 2020 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1555).

  Odnośnik do rozporządzenia

  Wprowadzone zostały istotne zmiany między innymi dla osób chcących złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w powyższym rozporządzeniu.

  • Skrócono okres dotyczący warunku niewykonywania działalności gospodarczej poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy z 2 lat na 3 miesiące. (§ 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)

   Zmiana ma przede wszystkim umożliwić skorzystanie ze wsparcia podmiotom, które w wyniku panującej epidemii Covid-19 utraciły pracę, a jednocześnie wykonywały działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy Prawo przedsiębiorców, i którą w związku z trudną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz istotnymi zmianami, jakie nastąpiły na rynku pracy, zmuszone zostały zakończyć.

  • Przesunięto obowiązek zgłoszenia się przez beneficjenta do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, na etap wypłaty płatności końcowej. (§ 1 pkt 7 lit. a tiret drugie rozporządzenia)
  • Na etapie składania wniosku o pierwszą transzę pomocy finansowej beneficjent zobowiązany jest m.in. do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (§ 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia)
  • Wprowadzono zmiany ograniczające ponoszenie przez beneficjenta podwójnych kosztów ubezpieczenia w sytuacji, kiedy nastąpił zbieg tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego. (§ 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia).

   Wprowadzenie zmiany ma na celu ograniczenie nakładania na beneficjenta podwójnych kosztów ubezpieczenia w sytuacji, kiedy nie czerpie on z tego tytułu dodatkowych korzyści materialnych, a objęcie go obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego jest jednocześnie ograniczone w czasie. W momencie zakończenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, kończy się prawo do podlegania z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i beneficjent będzie zobowiązany do podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla beneficjentów wykonujących samodzielnie działalność, gdyż w przypadku zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o drugą płatność, w przypadku kiedy będą oni w trakcie korzystania z przysługującego im powyżej uprawnienia, pomoc będzie mogła zostać im wypłacona (§ 1 pkt 7 lit. a tiret drugie rozporządzenia)

  • Wprowadzono zmianę w zobowiązaniach umownych polegającą na tym, iż beneficjent zobowiązany będzie mi.in. do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej, zgłoszenia się i podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym i ubezpieczeniu wypadkowemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, lub utworzenia i utrzymania miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. (§ 1 pkt 5 lit. b-c rozporządzenia)

   Zmiana taka przyczyni się w znacznym stopniu do usprawnienia realizacji zobowiązań beneficjentów w zakresie utrzymania miejsc pracy, ograniczając konieczność utrzymania miejsc pracy do co najmniej jednego miejsca pracy, w tym możliwości realizowania zobowiązania w tym zakresie również przez samozatrudnienie, jeśli utrzymanie pracownika na umowę o pracę będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od beneficjenta.

  • Zarówno w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, jak i rozwijania działalności gospodarczej, wyłączono obowiązek zobowiązania umownego do osiągnięcia przez beneficjenta co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. (§ 1 pkt 5 lit. b tiret drugie rozporządzenia)
  • Uchylono przepisy zobowiązujące podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w związku z realizacją przez niego operacji do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania przez wystawienie weksla in blanco w dniu zawarcia umowy. (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)

   Wprowadzona zmiana pozwala na stosowanie regulacji ustawowej i przyjęcie zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową w zależności od rodzaju podmiotów będących beneficjentami oraz pozwala na dostosowanie do sytuacji sposobu składania tego zabezpieczenia. W szczególności możliwe będzie przesunięcie w czasie złożenia tego zabezpieczenia (z etapu zawierania umowy o przyznaniu pomocy na etap składania pierwszego wniosku o płatność, ewentualnie składania ostatnich uzupełnień tego wniosku). (§ 1 pkt 6 rozporządzenia) (§ 1 pkt 5 lit. a)

  • Uchylono przepis uniemożliwiający uzyskanie i posługiwanie się odrębnym numerem producenta przez współmałżonka lub współposiadacza gospodarstwa rolnego. (§ 1 pkt 3 rozporządzenia)

   Zmiana związana jest ze zmianami w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, umożliwiającymi uzyskanie odrębnych numerów identyfikacyjnych przez osoby, które zamierzają ubiegać się o wsparcie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, administrowanych przez ARiMR. Na podstawie dotychczasowych przepisów osoby nieposiadające takiego numeru nie mogły go uzyskać i posługiwały się numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego.

  • Wprowadzono nową formę składania biznesplanu na informatycznym nośniku danych. (§ 1 pkt 4 rozporządzenia)

   Zmiany mają na celu usprawnienie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w warunkach stanu zagrożenia lub stanu epidemicznego w związku z trudnościami po stronie beneficjentów w spełnianiu określonych warunków przyznania lub wypłaty pomocy. W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) dopuszczającymi możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu wdrażającego umożliwiono wykorzystanie narzędzi informatycznych do kontaktów z podmiotami wdrażającymi. Zaproponowane rozwiązanie będzie korzystne dla beneficjentów bowiem, z uwagi na dużą objętość biznesplanu i dużą liczbę stron łatwiej będzie zamieścić biznesplan na płycie CD lub DVD, niż dostarczać ten dokument w formie papierowej.

  Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach można uzyskać podczas konsultacji w biurze LGD.

  Osoby zainteresowane doradztwem, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

  tel. 32 494 76 70

  e-mail: lgd@lgd-brynica.pl  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza Członków

  na XXVII Walne Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (czwartek) o godz. 16:30 w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 17, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach – parter, sala widowiskowa (wejście od parkingu). Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 17:00 (zgodnie z § 16 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica”).

  Proponowany porządek obrad XXVII Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  8. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  9. Wybory uzupełniające do Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  10. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Janusz Majczak  08.09.2020 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. projektów.  Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Strategii.

  Proponowane zmiany w LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zwiększony został limit możliwych do pozyskania przez Lokalne Grupy Działania środków w ramach projektów współpracy.

  Proponowane zmiany w Strategii (LSR) możliwe są dzięki ww. rozporządzeniu i polegają przede wszystkim na wprowadzeniu dodatkowych zadań planowanych do realizacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach projektu współpracy i będą miały one wpływ na zrealizowanie przez LGD „Brynica to nie granica” operacji służącej identyfikacji i promocji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru naszej LGD a także integracji społeczności obszaru, na którym realizowana będzie zadanie, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 14.09.2020 r. do godz. 12:00.  04.09.2020 - Wyniki ankiety dotyczącej tras rowerowych

  DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY ROWEROWEJ 🚴

  Otrzymaliśmy aż 111odpowiedzi. Poniżej krótkie podsumowanie:

  – kobiet i mężczyzn odpowiedziało mnie więcej tyle samo
  – prawie 70% osób w przedziale wiekowym 31–50 lat
  – ponad 70% osób z jest obszaru LGD
  – głównie wybieramy jazdę na rowerze w celu rekreacyjnym, ponad 92%
  – ponad 70% osób jeździ od wczesnej wiosny do późnej jesieni
  – wycieczki urządzamy głównie z rodziną 40% oraz znajomymi i samotnie, po 30%
  – głównie wybieramy szlaki:
  45% Leśno Rajza,
  20% Liswarciański Szlak Rowerowy,
  17% Szlak Tysiąclecia
  – średnio podczas wycieczki pokonujemy dystans od 11 do 50 km
  – zwykle wybieramy ścieżki blisko miejsca zamieszkani, ponad 80%, a 33% osób wybiera trasę z powodu atrakcji turystycznych
  – jako bardzo ważną potrzebę w infrastrukturze rowerowej wybrało:
  ▪ prawie 60% osób – stacje napraw rowerów
  ▪ prawie 70% osób – mapy/ foldery
  ▪ niecałe 50% osób – inicjatywy promujące
  ▪ prawie 60% – wiaty przystankowe
  ▪ prawie 54% – aplikacja z trasami
  ▪ prawie 70% – modernizacja/ udrażnianie ścieżek
  ▪ ponad 50% – tablice informacyjne
  ▪ prawie 63% – oznakowanie ścieżek
  – dodatkowe uwagi:
  ▪ brak ścieżek w rejonie lotniska Pyrzowice
  ▪ brak ścieżek łączących dzielnice
  ▪ brak ścieżki wokół zalewu w Przeczycach, Świerklańca
  ▪ szlaki rowerowe powinny w miarę możliwości prowadzić do najważniejszych obiektów i miejsc o charakterze historycznym, geograficznym, przyrodniczym, topograficznym, powinny być połączone z ścieżkami edukacyjnymi

  JESZCZE RAZ BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POMOC.  03.09.2020 - Materiały informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020, nr 8/2020, nr 9/2020, nr 10/2020, nr 11/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  03.09.2020 - Ogłoszenie o naborze nr 11/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 11/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

  • Termin składania wniosków: 21 września 2020 r. – 12 października 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 45 342,34 EUR/181 369,36 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  03.09.2020 - Ogłoszenie o naborze nr 10/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 10/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 21 września 2020 r. – 12 października 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 182 288,97 EUR/729 155,88 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  03.09.2020 - Ogłoszenie o naborze nr 9/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 9/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

  • Termin składania wniosków: 21 września 2020 r. – 12 października 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 74 272,29 EUR/297 089,16 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  03.09.2020 - Ogłoszenie o naborze nr 8/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 8/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

  • Termin składania wniosków: 21 września 2020 r. – 12 października 2020 r.

  • Limit środków dostępnych w naborze: 45 782,13 EUR/183 128,52 PLN

  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  03.09.2020 - Ogłoszenie o naborze nr 7/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 7/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej

  • Termin składania wniosków: 21 września 2020 r. – 12 października 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 25 000,00 EUR/100 000,00 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  24.08.2020 - Konkurs dla beneficjentów z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich pn. „Pokaż swój projekt”

  W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszamy do wspólnego świętowania Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się 25 – 27 września oraz do udziału w konkursie pn. „Pokaż swój projekt”.

  Szczegóły na stronie: https://www.dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt

  Załączniki:

 • Regulamin ogólny
 • Załącznik do regulaminu ogólnego
 • Załącznik do regulaminu ogólnego
 • Regulamin
 • Kryteria oceny filmu
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie do odbioru nagrody


 • 24.08.2020 - Konkurs dla ogółu społeczeństwa z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich pn. „Bliżej, niż myślisz”

  W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszamy do wspólnego świętowania Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się 25 – 27 września oraz do udziału w konkursie pn. „Bliżej, niż myślisz”. Można wygrać nawet 5 000,00 PLN.

  Szczegóły na stronie: https://www.dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz  Komunikat

  UWAGA!

  Mamy dodatkowy numer telefonu: 32 494 76 70  Informujemy, że z powodu awarii, kontakt telefoniczny do LGD może być utrudniony

  Za utrudnienia przepraszamy i zachęcamy do kontaktu e-mailowego: lgd@lgd-brynica.pl lub poprzez FB.  13.08.2020 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na stanowisko pracy – specjalisty ds. projektów (nabór powtórzony).  12.08.2020 r. - Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. projektów.  07.08.2020 r. - Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej tras rowerowych

  Jeździsz rowerem po ścieżkach/trasach rowerowych obszaru LGD "Brynica to nie granica"? Mamy ogromną prośbę!

  Liswarciański Szlak Rowerowy, Leśno Rajza, Szlak Stulecia i wiele innych ścieżek/tras znajdziecie na naszym terenie. Wszystkich zwolenników dwóch kółek zachęcamy do wypowiedzenia się w kwestii infrastruktury rowerowej funkcjonującej na naszym obszarze LGD.

  Formularz znajduje się pod linkiem.

  Dziękujemy za każdy Wasz głos w tej sprawie i zachęcamy do udostępniania tego posta

  *ankiety zbieramy do 31.08.2020 r.  05.08.2020 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. projektów.  04.08.2020 r. - Kampania informacyjna pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

  Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

  Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów, a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ!

  https://www.slaskiebazarek.pl
  https://www.polskiebazarek.pl  04.08.2020 r. - Ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, które odbędzie się w zmienionej formule – wyłącznie online w weekend 25-27 września.

  • Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich?
   To największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce. W tym roku odbędzie się w wyjątkowej odsłonie – online. Już wkrótce na stronie www.dniotwarte.eu pojawią się wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty, konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.
  • Dołączcie do nas online, aby wspólnie świętować siódmą już edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich!
  • Dodatkowo zachęcamy naszych Beneficjentów oraz wszystkich Mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie

  Więcej szczegółów już wkrótce!  20.07.2020 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.  Informator Gminny

  Zapraszamy do lektury Informatora Gminnego nr 21. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące działalności LGD oraz Gmin Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki.  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza

  na XXVI Walne Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 17, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach – parter, sala widowiskowa (wejście od parkingu). Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”).

   Proponowany Porządek obrad XXVI Walnego Zebrania Członków:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2019 r.
  9. Podjęcie uchwał:
   • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.
   • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
   • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2019 r.
  10. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   • Przedstawienie proponowanych zmian,
   • Przyjęcie tekstu jednolitego.
  11. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
   • Przedstawienie proponowanych zmian,
   • Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków
  12. Przyjęcie zmian w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli oraz kryteria wyboru grantobirców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
   • Przedstawienie proponowanych zmian,
   • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”,
   • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru grantobirców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  13. Przyjęcie zmian w Planie Komunikacyjnym na rok 2020 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   • Przedstawienie proponowanych zmian,
   • Przyjęcie tekstu jednolitego.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie Zebrania

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Janusz Majczak


  Informujemy, iż Walne Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii (SARS-CoV-2).

  • Prosimy aby każdy uczestnik posiadał środki ochrony zapewniające zakrywanie ust i nosa (np. maseczki).
  • Zapewniamy dla Państwa środki do dezynfekcji oraz rękawiczki.
  • Przy podpisywaniu listy obecności prosimy o zachowanie wskazanego odstępu pomiędzy osobami.
  • Osoby z objawami przeziębienia prosimy o pozostanie w domu.  Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach LSR

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), Procedurze oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, Kryteriach wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), Procedurze oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, Kryteriach wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

  Zmiany w Strategii dotyczą przede wszystkim przeliczenia środków finansowych na kwoty w EURO. Zmiana ta pozwoli na wykorzystanie dostępnych dla lokalnych grup działania środków wynikających z różnicy kursowej, powstałej od czasu zawarcia umowy ramowej.

  Zmiany w procedurze wyboru i oceny grantobiorców w stosunku do dokumentu przyjętego Uchwałą Nr XXIV/129/2019 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica” z dnia 12.06.2018r. spowodują większą przejrzystość dokumentów dla grantobiorców oraz sprawniejsze dokonanie oceny i wyboru grantobiorców i w rezultacie szybszą realizację zadań grantowych. Wynikają także z konieczności dostosowania do wprowadzonych zmian w przepisach. Zaproponowane zmiany przewidują przyjęcie dwóch odrębnych dokumentów: Procedury wyboru i oceny oraz Kryteriów wyboru.

  Zmiany te będą miały wpływ na realizację wskaźników oraz wybór operacji i zadań do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 23.06.2020 r. do godz. 12:00.  05.06.2020 r. - Zawiadomienie o zakończeniu oceny i wyborze operacji do dofinansowania w ramach naboru 5/2020

  W dniu 01.06.2020 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listę operacji niezgodnych z LSR, Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru 5/2020, Listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD – Nabór nr 5/2020 oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  11.05.2020 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję o posiedzeniu Rady, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 18.05.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:30.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 07.08.2019 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  14.04.2020 r. - Podsumowanie naboru wniosków

  Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 5/2020.

  W ramach naboru nr 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęły 4 wnioski.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 6/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 6/2020 w zakresie Przedsięwzięcia P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

  Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, dla części wnioskodawców, może być niemożliwe.

  Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.  30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 4/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 4/2020 w zakresie Przedsięwzięcia P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

  Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jest niemożliwe.

  Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.  30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 3/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 3/2020 w zakresie Przedsięwzięcia P.1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

  Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, może być niemożliwe.

  Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.  30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 2/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 2/2020 w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r./p>

  Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, dla części wnioskodawców, może być niemożliwe.

  Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.  30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 1/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 1/2020 w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

  Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jest niemożliwe.

  Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.  18.03.2020 r. - Uwaga! Dotyczy ogłoszonych w dniu 9 marca 2020 r. naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020  Szkolenie dla otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą

  W dniu 9 marca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą z terenu Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica” pn. Ubieganie się o wsparcie ze środków Leader w ramach LSR 2014-2020. Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.  12.03.2020 r. - Komunikat

  W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw z LGD "Brynica to nie granica" telefonicznie 32 380-23-28 oraz e-mailowo lgd@lgd-brynica.pl

  Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji  10.03.2020 r. - Materiały informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła cześć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła cześć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.  09.03.2020 r. - Informator Gminny

  Zapraszamy do lektury Informatora Gminnego nr 20. Znajdą w nim Państwo bieżące informacje dotyczące działalności LGD oraz Gmin Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki.  09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 6/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 6/2020 w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

  • Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 151 500,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 5/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 5/2020 w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 569 929,72 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 4/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 4/2020w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

   Załączniki:
  • Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 500 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 3/2020 w zakresie Przedsięwzięcia:

  1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

  • Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 269 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
   1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
   2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

  • Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 69 356,82 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2020

  w zakresie Przedsięwzięcia:

  P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej

  • Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 100 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  Szkolenie dla otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą

  Zaplanuj swój biznes

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie skierowane dla przedsiębiorców otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą z terenu Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica” pn. Ubieganie się o wsparcie ze środków Leader w ramach LSR 2014-2020.

  Termin i miejsce realizacji:

  Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Biurowca MŚP, adres ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice, pokój nr 115, I piętro – w dniu 9 marca 2020 r.
  Rejestracja i wydanie materiałów szkoleniowych w godz. 14.30 – 15.00
  Rozpoczęcie szkolenia godz. 15.00
  Wymagana wcześniejsza rejestracja: tel. 32 380 23 28, e-mail: lgd@lgd-brynica.pl

   Zakres tematyczny szkolenia:
  • Najważniejsze akty prawne unijne i krajowe regulujące zasady wsparcia
  • Zasady przygotowania projektów: od pomysłu do projektu
  • Dokumenty aplikacyjne, skąd je pobrać i jak wypełniać
  • Etapy oceny wniosku i operacji - ocena zgodności z LSR, ocena zgodności z Programem
  • Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
  • Zobowiązania beneficjenta na etapie oceny i rozliczenia wniosku
  • Możliwości zmiany umowy i zestawienia rzeczowo-finansowego operacji
  • Zasady wypłaty płatności i kontrole projektu w okresie trwałości
  • Najważniejsze elementy wniosku o pomoc mające wpływ na ocenę i załączniki
  • Rola kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do wniosku o przyznanie pomocy
  • Szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy
  • Inne zobowiązania beneficjenta (związane z zaliczkowaniem; wizualizacja znaków UE, PROW, LGD itp.)
  • Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji
  • Praca z wnioskiem o dofinansowanie i biznesplanem
  • Pytania i dyskusja  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza Członków

  na XXV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - I piętro sala 115. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XXV Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  9. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  10. Wybory uzupełniające do Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  11. Wybory uzupełniające do Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  12. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  13. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  14. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  15. Przyjęcie zmian w Planie Komunikacyjnym na rok 2020 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Janusz Majczak  Propozycje zmian w LSR oraz w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w LSR oraz Procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR.

  Proponowane zmiany uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Zmiany te będą miały wpływ na realizację wskaźników oraz wybór operacji i zadań do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 29.01.2020 r. do godz. 10:00.  10.01.2020 r. - Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD

  W dniu 9 stycznia 2020 r. w siedzibie naszego stowarzyszenia odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD w 2019 roku.

  Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Spotkanie prowadził Pan Adam Dąbrowski z fundacji Socjometr. Wnioski z warsztatu zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z realizacji LSR za rok 2019.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, pracownicy LGD oraz przedstawiciele sąsiedniej LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Uczestnicy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z zestawieniami i materiałami z procesu realizacji LSR - m.in. z danymi dotyczącymi złożonych projektów, realizowanych wskaźników, postępów w realizacji planu finansowego oraz oceny doradztwa.

  Podczas warsztatu przeanalizowano i prowadzono dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  1. Prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  2. Dyskusję zorganizowaną wokół pytań:
   1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
   2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
   3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
   4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
   5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
   6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za przybycie!  17.12.2019 r. - Informator Gminny

  Zapraszamy do lektury Informatora Gminnego nr 19. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące działalności LGD oraz Gmin Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki.  Szkolenie pn. „Ewaluacja i monitoring LSR”

  10 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD, Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD. Tematami przewodnimi na szkoleniu były:

  1. Najważniejsze zadania LGD wynikające z realizacji umowy ramowej w połowie okresu programowania.
  2. Praktyczne aspekty monitoringu i ewaluacji lokalnej strategii.
  3. Praktyczne aspekty monitoringu i ewaluacji a kontrola.
  4. Rola beneficjentów zaangażowanych w procesie ewaluacji – Jak beneficjenci mogą pomóc w ewaluacji?  28.11.2019 - Zawiadomienie o zakończeniu oceny i wyborze operacji do dofinansowania w ramach naboru 4/2019

  W dniu 21.11.2019 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listę operacji niezgodnych z LSR, Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru 4/2019, Listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD – Nabór nr 4/2019 oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  Szkolenie pn. Metodyka oceny i wyboru operacji przez LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

  14 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD, Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD. Tematami przewodnimi na szkoleniu były:

  1. Aktualne zmiany w przepisach prawa związanych z wdrożeniem LSR.
  2. Zapewnienie jednolitego podejścia do stosowania obowiązujących procedur oraz oceny formalnej i zgodności z LSR.
  3. Warsztaty praktyczne.  14.11.2019 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  Zawiadamiam o kontynuacji zawieszonego w dniu 24.10.2019 r. posiedzenia Rady, które odbędzie się w dniu 21.11.2019 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w naborze dotyczącym przedsięwzięcia:

  W ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 03.08.2018 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  17.10.2019 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. (czwartek) o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w naborze nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 07.08.2019 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  11.10.2019 r. - Podsumowanie naboru wniosków

  informujemy, że w dniu 10 października 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 4/2019.

  W ramach naboru nr 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęło 9 wniosków.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  02.10.2019 r. - Informator Gminny

  Zapraszamy do lektury Informatora Gminnego nr 18. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące działalności LGD oraz Gmin Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki.  23.09.2019 r. - Relacja ze spotkań informacyjno-szkoleniowych

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w dniu 19.09.2019 r. zakończyła cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin, które należą do obszaru działania LGD. Spotkania rozpoczęły się 9 września w Urzędzie Gminy w Świerklańcu. Kolejne odbyły się w Siewierzu, Woźnikach, Ożarowicach, Mierzęcicach, Bobrownikach i Psarach.

  Celem spotkań było przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR, czyli osiąganych wskaźników i problemów związanych z realizacją przyjętych procedur oraz przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2019 r. na podjęcie działalności gospodarczej i w I półroczu 2020r. – na pozyskanie grantów.

  Spotkania prowadzili pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  Prezentacja ze spotkań dostępna jest w zakładce materiały informacyjne.

  Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniach!  10.09.2019 r. - Materiał informacyjny dotyczący ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  09.09.2019 r. - Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 4/2019

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 24 września 2019 r. – 10 października 2019 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 513 500,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  03.09.2019 r. - Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie oraz Krajowa Wystawa Rolnicza

  W miniony weekend do Częstochowy przyjechali rolnicy z całej Polski, aby podziękować za tegoroczne plony. Świętu Dziękczynienia towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza.

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oficjalne otworzył XXVIII Krajową Wystawę Rolniczą i XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Była to jedna z największych w Polsce imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku około 400 wystawców oferuje na niej swoje towary i prezentuje maszyny oraz urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Imprezie towarzyszą liczne występy zespołów folklorystycznych oraz festiwal produktów tradycyjnych i lokalnych.  23.08.2019 r. - Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące stanu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Terminy spotkań:

  • Świerklaniec 9 września 2019 r. godz. 17:00 - Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3,
  • Siewierz 10 września 2019 r. godz. 17:00 - Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,
  • Woźniki 11 września 2019 r. godz. 17:00 – Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11,
  • Ożarowice 12 września 2019 r. godz. 17:00 – Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,
  • Mierzęcice 16 września 2019 r. godz. 17:00 – Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95,
  • Bobrowniki 18 września 2019 r. godz. 17:00 – Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8,
  • Psary 19 września 2019 r. godz. 17:00 – Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4.

  Program

  1. Przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR – osiągane wskaźniki, problemy związane z realizacją przyjętych procedur,
  2. Przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2019 r. i I półroczu 2020 r.:
   • podejmowanie działalności gospodarczej,
   • konkursy grantowe (identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi, działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup).

  Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.pl.  Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii!

  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji pn. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

  Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

   Wyjazd studyjny pozwoli na:
  • podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie Holandii
  • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich
  • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz innowacyjnych technologii dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego
  • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

   Wyjazd skierowany jest do osób z obszaru całej Polski:
  • przedstawicieli branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
  • rolników lub grupy rolników;
  • posiadaczy lasów;
  • naukowców; przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych; uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
  • przedsiębiorców;
  • podmiotów doradczych.
  • konsumentów i ich organizacji;
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze łańcucha żywnościowego

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy (podany w załączniku) należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lipca br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Wiolettą Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27.  01.07.2019 r. - Zawiadomienie o zakończeniu oceny i wyborze operacji do dofinansowania w ramach naboru 3/2019

  W dniu 25.06.2019 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.1.1. Realizacja działań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz rozrywkowym rozwijających kompetencje społeczne i kulturowe mieszkańców obszaru LGD.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operację do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wniosek złożony w ramach operacji, który został wybrany do dofinansowania zostanie przekazany do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru 3/2019 oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  17.06.2019 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektu złożonego w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.1.1. Realizacja działań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz rozrywkowym rozwijających kompetencje społeczne i kulturowe mieszkańców obszaru LGD.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 19.02.2019 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Szkolenie dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

  7 czerwca 2019 r. odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD, Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD. Dotyczyło ono wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – postępów w realizacji, stan prawny, badania wyników i prognozy na przyszłość.  XII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

  W dniach 3-4 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie, z udziałem Pana Witolda Magryś z Polskiej Sieci LGD, przewodniczącego GTL, przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostki centralnej KSOW, regionalnych sieci LGD oraz samorządów województw odbyło się XII posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER.

  Pierwszego dnia omówiono m.in.:

  • Aktualny stan wdrażania podejścia LEADER w Polsce oraz informacje o pracach dot. przyszłego okresu programowania 2021-2027;
  • Wstępne informacje z poszczególnych regionów nt. możliwości zastosowania instrumentu RLKS w kolejnym okresie programowania 2021-2027;
  • SMART VILLAGE – nowa szansa dla obszarów wiejskich;
  • Inkubatory przetwórstwa lokalnego jako ważny element wspierający przedsiębiorczość obszarów wiejskich. Dyrektor Biura LGD Brynica to nie granica, Pan Grzegorz Gawroński przedstawił trzy przykłady z naszego terenu (jedyne takie na Śląsku).

  Drugiego dnia odbyła się część studyjna spotkania, czyli wizytacja inkubatora przetwórstwa lokalnego w Gminie Woźniki, gdzie odbyło się spotkanie z beneficjentem Panem Bartłomiejem Pliczko (zajmującym się wyrobem olejów tłoczonych na zimno oraz produkcją mąki z pełnego przemiału). Uczestnicy spotkania odwiedzili również kuźnię kowalstwa artystycznego Zoriabresk w Koszęcinie.  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XXIV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - I piętro sala 115. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XXIV Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
   3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2018 r.
  10. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  11. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  12. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  13. Przyjęcie zmian w Planie Komunikacyjnym na rok 2018 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  14. Przyjęcie zmian w Planie Komunikacyjnym na rok 2019 Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Janusz Majczak  Propozycje zmian w LSR oraz w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w LSR oraz Procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR.

  Proponowane zmiany uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Zmiany te będą miały wpływ na realizację wskaźników oraz wybór operacji i zadań do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00.  ATRAKCJE REGIONÓW – Targi Turystyki Weekendowej 17 - 19 maja 2019

  W dniach 17 - 19 maja odbyły się Targi Turystyki Weekendowej w Parku Śląskim w Chorzowie, na których promowaliśmy nasze członkowskie gminy: Bobrowniki, Psary, Mierzęcice, Ożarowice, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki, poprzez promowanie ciekawych dla Turysty miejscowych atrakcji.
  Targi to przede wszystkim promocja i upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju turystyki, w tym agroturystyki oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych. Podczas targów wystawiali się z nami laureaci konkursu pn. ”Pomysł na produkt lokalny”: Pani Izabela Górska z rękodziełem, u której można było spróbować własnych sił i stworzyć ozdoby techniką quillingu oraz Pan Jacek Janota z Browaru Rzemieślniczego, u którego można było zakupić tradycyjnie wytwarzane piwo.

  Odwiedzający byli najbardziej zainteresowani: turystyką regionalną, turystyką weekendową i kilkudniową, poznawaniem i zwiedzaniem atrakcji regionalnych, poznawaniem dóbr kultury, aktywnym wypoczynkiem, sportami ekstremalnymi i tradycyjnymi związanymi z infrastrukturą turystyczną, regionalną oraz naturalnymi uwarunkowaniami przyrody, turystyką rowerową, pieszą, motocyklową, biwakowaniem, camperingiem, oraz wszelkimi innymi sposobami poznawania Naszego kraju i jego atrakcji regionalnych, poszukujących nowych miejsc oraz chcących lepiej poznać te już odkryte, szukających inspiracji na krótsze i dłuższe wyjazdy.  21.05.2019 r. - Podsumowanie naboru wniosków

  Informujemy, że w dniu 20 maja 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 3/2019.

  W ramach naboru nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.1.1. Realizacja działań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz rozrywkowym rozwijających kompetencje społeczne i kulturowe mieszkańców obszaru LGD wpłynął 1 wniosek.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.
  Materiał informacyjny dotyczący ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  15.04.2019 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 3/2019

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.1.1. Realizacja działań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz rozrywkowym rozwijających kompetencje społeczne i kulturowe mieszkańców obszaru LGD.

  Termin składania wniosków: 02.05.2019 r.- 16.05.2019 r.

  • Limit środków dostępnych w naborze: 300 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji:
   1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.
   2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych.  21.03.2019 r. - Zawiadomienie o zakończeniu oceny i wyborze operacji do dofinansowania w ramach naborów 1/2019 oraz 2/2019

  W dniu 14.03.2019 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.2.1 Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług cyfrowych,
  • w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Ponadto Rada dokonała uzupełnienia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru nr 9/2018.

  Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  07.03.2019 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dni 14.03.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w naborach dotyczących przedsięwzięć:

  W ramach naboru nr 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.2.1 Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług cyfrowych

  W ramach naboru nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

  Ponadto Rada zapozna się z pismem Zarządu Województwa w spr. uzupełnień /poprawnych dokumentów związanych z naborem nr 9/2018 oraz zajmie stanowisko w tej sprawie.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 19.02.2019 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

  Po długich i burzliwych ustaleniach podczas rozstrzygania konkursu fotograficznego pt. "Odrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania – Brynica to nie granica" jury dokonało następującego wyboru przyznając:

  I miejsce:

  Pani Marcie, gmina Ożarowice – za zdjęcie pt. „Zachód nad Brynicą”

  Wyróżnienia

  1. Pan Jacek z gminy Mierzęcice – za zdjęcie pt. ”Zamek Siewierski Jesienią”

  2. Pani Anna, gmina Siewierz – za zdjęcie pt. „A za granicą – Żelisławice i okolice”

  3. Pan Paweł, gmina Siewierz – za zdjęcie pt. „Pogoria 4 – Kuźnica Warężyńska”

  oraz nagrody pocieszenia:

  1. Pani Kamila, gmina Ożarowice – zdjęcie pt. ”Gdzie oczy poniosą!!!”>/p>

  2. Pan Ryszard, gmina Psary – za zdjęcie pt. „W moim ogródku – moja pasja”

  3. Pan Robert, gmina Siewierz – za zdjęcie pt. „Zima”

  4. Pani Sylwia, gmina Świerklaniec – za zdjęcie pt. „Pałac słoneczną, zimową porą”

  5. Pani Izabela, gmina Mierzęcice – za zdjęcie pt. „Widok z mojego okna”

  6. Pani Agnieszka, gmina Siewierz – za zdjęcie pt. „Zima”

  7. Pan Marek, gmina Psary – za zdjęcie pt. „Obchody z okazji św. Jana w Preczowie”

  8. Pani Jolanta, gmina Ożarowice – za zdjęcie pt. „Brzoza”

  9. Pani Anna, gmina Woźniki – za zdjęcie pt. „Wiosna w gminie Woźniki”

  W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na oryginalne ujęcia, format oraz czy do fotografowanych obiektów zostały dołączone opisy zdjęć. Rozdanie nagród nastąpi w późniejszym terminie po uprzednim powiadomieniu laureatów konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursów.  Warsztat refleksyjny w LGD „Brynica to nie granica”

  W dniu 07.02.2019 r. w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” został przeprowadzony warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Spotkanie prowadził Pan Adam Dąbrowski z fundacji Socjometr. Wnioski z warsztatu zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z realizacji LSR za rok 2018.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD oraz przedstawiciele sąsiedniej LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Uczestnicy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z zestawieniami i materiałami z procesu realizacji LSR - m.in. z danymi dotyczącymi złożonych projektów, realizowanych wskaźników, postępów w realizacji planu finansowego oraz oceny doradztwa.

  Podczas warsztatu przeanalizowano i prowadzono dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  1. Prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  2. Dyskusję zorganizowaną wokół pytań:
   1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
   2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
   3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
   4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
   5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
   6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  Wszystkim uczestnikom warsztatu bardzo dziękujemy za liczne przybycie, poświęcony czas i aktywny udział!  Posiedzenie rady LGD

  W dniu 7 lutego br. odbyło się II posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada zapoznała się z protestem wniesionym przez Wnioskodawcę oraz dokonała weryfikacji wyników ocenionej operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście. Ostatecznie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy.  Zaproszenie

  "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który odbędzie się

  30.03.2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku!

  Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2019 r.

  Szczegółowe informacje, regulaminy, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek można znaleźć na stronie.

  Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!

  Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak jeszcze raz serdecznie zaprasza.  31.01.2019 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 07.02.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada rozpatrzy protest wniesiony przez Wnioskodawcę oraz dokona weryfikacji wyniku dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Bądź autorem zmian, których oczekujesz

  Szanowni Państwo!

  Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej pracy i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „BRYNICA TO NIE GRANICA” oraz ankiety udzielonego doradztwa. Niniejsze ankiety skierowane są głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Psary, Woźniki, Ożarowice, Świerklaniec, Siewierz i Mierzęcice.

  Dziękujemy za poświęcony czas.

  Ankiety dostępne są na naszej stronie, jeśli jednak dostarczysz nam ją osobiście do biura LGD w Pyrzowicach przy ul, Centralnej 5 pok. nr 111, otrzymasz od nas PREZENT*!

  *Akcja trwa do wyczerpania zapasów.  Konkurs fotograficzny pt.: Odkrywamy piękno LGD „Brynica to nie granica”

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" wspólnie ze Śląskim Centrum Perspektyw zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 24.02.2019 r.

  Uchwyćcie piękno regionu.

  Serdecznie zapraszamy do udziału.  W dniu 09.01.2019 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 9/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
  • w ramach naboru nr 10/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
  • w ramach naboru nr 11/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  04.01.2019 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  Zawiadamiam o kontynuacji zawieszonego w dniu 20.12.2018 r. posiedzenia Rady, które odbędzie się w dniu 09.01.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w naborach dotyczących przedsięwzięć:

  W ramach naboru nr 9/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy;

  W ramach naboru nr 10/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy;

  W ramach naboru nr 11/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 03.08.2018 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  31.12.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2019

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne
  Termin składania wniosków: 16 stycznia 2019 r. – 30 stycznia 2019 r.

  • Limit środków dostępnych w naborze: 283 161,07 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  31.12.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2019

  w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.2.1 Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług cyfrowych.
  Termin składania wniosków: 16 stycznia 2019 r. – 30 stycznia 2019 r.

  • Limit środków dostępnych w naborze: 56 550,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji:
   • 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.
   • 2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  13.12.2018 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 20.12.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w naborach dotyczących przedsięwzięć:

  W ramach naboru nr 9/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  W ramach naboru nr 10/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  W ramach naboru nr 11/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 03.08.2018 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Zaproszenie na Jarmark Adwentowy do Woźnik

  Od trzech lat z początkiem grudnia rynek w Woźnikach zamienia się w Bożonarodzeniowy Jarmark. Rękodzieło, ceramika, biżuteria, ozdoby choinkowe, dekoracje wykonane przez uczniów gminnych szkół, dekoracyjne tekstylia, ręcznie wykonane zabawki, domowe wypieki, rozgrzewające napoje także w tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Organizatorzy przygotowali dla nas także koncerty i występy dzieci ze szkół z terenu gminy oraz przedszkola w Woźnikach, które dodatkowo będą nam umilać spacery po woźnickim rynku.

  Choć specjalistami od organizacji Jarmarków Bożonarodzeniowych są Niemcy, gdzie jarmarki odbywają się już od XIV wieku, woźnicki Jarmark - wzorowany na tradycjach niemieckich, cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców oraz odwiedzających nas gości.

  Przyjdźcie i zobaczcie sami!

  Serdecznie zapraszamy!

  Rynek w Woźnikach, 9 grudnia od godz. 9.00 do 19.00.  28.11.2018 r. - Jarmark Świąteczny w Siewierzu

  Szanowni Państwo,

  Siewierz to miasto o bogatej tradycji jarmarcznej. W dzieje regionu wpisane są liczne przykłady kontaktów handlowych, które kształtowały się na przestrzeni minionych lat za sprawą rzemieślników i wytwórców ludowych.

  Tegoroczny Jarmark Świąteczny odbędzie się w sobotę 22 grudnia na siewierskim Rynku. Jarmark będzie miał charakter handlowy, ale poprzez prezentacje artystyczne, zajęcia warsztatowe pokazy oraz degustacje kulinarne będzie również przybliżał gościom odwiedzającym Siewierz, jego barwną kulturę, smaki i piękną tradycję.

  Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy zainteresowanych wystawców, przedsiębiorców, twórców ludowych i rzemieślników. Do współpracy zachęcamy szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne wędliny, wypieki, warzywa, owoce, soki, miody, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych. Do udziału w jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i rzemiosło. Motywem przewodnim, który zagości na stoiskach wystawców powinno być Boże Narodzenie i tradycje świąteczne, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub prezenty.

  Planuje się, aby odwiedzający kramy mogli poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. Jarmark stanowi więc doskonałe wydarzenie promocyjne dla producentów i przedsiębiorców, którzy poprzez uczestnictwo będą mogli pozyskać nowych klientów oraz zbudować wizerunek swojej marki i go rozpowszechnić.

  Kartę można przekazać drogą elektroniczną na adres: promocja@siewierz.pl lub drogą pocztową na adres: Referat Oświaty, Kultury i Promocji Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz do 30 listopada br.

  Szczegółowych informacji udzielą Państwu również pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Siewierz – tel. 326499485 w godzinach pracy Urzędu.

  Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XXIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP - I piętro sala 115. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XXIII Walnego Zebrania Członków:

  • Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  • Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  • Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  • Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  • Wybory uzupełniające do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”.
  • Wybory do Rady LGD „Brynica to nie granica”.
  • Wolne wnioski.
  • Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu
  /-/ Janusz Majczak  22.11.2018 r. - Podsumowanie naborów wniosków

  informujemy, że w dniu 21 listopada 2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 9/2018, 10/2018 i 11/2018.

  W ramach naboru nr 9/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęło 11 wniosków.

  W ramach naboru nr 10/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęły 3 wnioski.

  W ramach naboru nr 11/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego wpłynęły 2 wnioski.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  Zaproszenie

  Serdecznie zapraszamy do polubienia i śledzenia naszego fanpage. Jest to miejsce, gdzie umieszczamy informacje o aktualnych szkoleniach, naborach i konkursach.

  Zachęcajcie również znajomych do polubienia naszego FB. Z góry dziękujemy.  05.11.2018 r. - Materiał informacyjny dotyczący ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018, nr 10/2018, nr 11/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały Informacyjne.  25.10.2018 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji (w załączniku).  23.10.2018 r. - Informacja w sprawie zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje, że termin rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Specjalisty ds. promocji został przesunięty na 25 października 2018 r. od godziny 11:00.  22.10.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 11/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 11/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

   Załączniki:
  • Termin składania wniosków: 07 listopada 2018 r. – 21 listopada 2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 343 831,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  22.10.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 10/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 10/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 07 listopada 2018 r. – 21 listopada 2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 261 224,25 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych  22.10.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 9/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 07 listopada 2018 r. – 21 listopada 2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 642 995,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  19.10.2018 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. promocji – 1 osoba - 1 etat.  Relacja ze spotkań informacyjnych

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w dniu 11.10.2018 r. zakończyła cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin, które należą do obszaru działania LGD. Spotkania rozpoczęły się 2 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu. Kolejne odbyły się w Świerklańcu, Woźnikach, Bobrownikach, Ożarowicach, Mierzęcicach i Psarach.

  Celem spotkań było przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR, czyli osiąganych wskaźników i problemów związanych z realizacją przyjętych procedur oraz przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2018 r. i w 2019 r. - omówienie dokumentów, celów, wskaźników, terminów, procedur wyboru i zasad realizacji oraz rozliczania otrzymanego wsparcia.

  Spotkania prowadzili pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  Prezentacja ze spotkań dostępna jest w zakładce materiały informacyjne.

  Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniach!  08.10.2018 r. - Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach naborów nr 7/2018 i 8/2018

  W dniu 01.10.2018 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 7/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej,
  • w ramach naboru nr 8/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej lub wspomagającej inicjatywy kulturalne lub obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, w tym prace konserwatorskie lub restauratorskie obiektów zabytkowych.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  04.10.2018 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.  03.10.2018 r. - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy.  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 01.10.2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w naborach dotyczących przedsięwzięć:

  • P. 1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej,
  • P. 1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej lub wspomagającej inicjatywy kulturalne lub obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, w tym prace konserwatorskie lub restauratorskie obiektów zabytkowych.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 03.08.2018 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Podsumowanie naborów wniosków

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 18 września 2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 7/2018 i 8/2018.
  W ramach naboru nr 7/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej wpłynęły 2 wnioski.

  W ramach naboru nr 8/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej lub wspomagającej inicjatywy kulturalne lub obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, w tym prace konserwatorskie lub restauratorskie obiektów zabytkowych wpłynęły 3 wnioski.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  Bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe dla mieszkańców obszaru LGD

  Firma J&C GROUP serdecznie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 lub językowych (angielski/niemiecki/francuski) dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

  • wiek 25+,
  • zamieszkują teren gmin subregionu centralnego woj. Śląskiego,
  • zatrudnionych,
  • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

   Organizator oferuje:
  • bezpłatne szkolenie komputerowe i/lub językowe przygotowujące do zaliczenia egzaminu certyfikującego,
  • bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu,
  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu,
  • serwis kawowy,
  • wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych 12 osobowych grupach.

  Rekrutacja trwa! Chętnych mieszkańców z terenu LGD zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Grobecką: tel. 533-290-882, e-mail: a.grobecka@wp.pl.  14.09.2018 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.  Zapraszamy na spotkania informacyjne!

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące stanu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Terminy spotkań:

  • 02.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,
  • 03.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3,
  • 04.10.2018 r. godz. 16.00 - Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11,
  • 08.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8,
  • 09.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,
  • 10.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95,
  • 11.10.2018 r. godz. 16.00 - Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4.

  Program:

  • przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR – osiągane wskaźniki, problemy związane z realizacją przyjętych procedur,
  • przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2018 r. i w 2019 r.

  Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.pl.  Zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Perspektyw”!

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Perspektyw”, realizowanego przez PROFESJA CAZ SP. Z O.O., w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  Celem projektu jest aktywizacja w obszarze społecznym, podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia.

  W ramach projektu oferuje się:

  1. Dofinansowanie do zatrudnienia; do 2176 zł brutto
  2. Płatny staż; 997 zł netto + zwrot kosztów dojazdu do 150 zł
  3. Kursy zawodowe + stypendium do 532 zł + zwrot kosztów dojazdu
  4. Catering;
  5. Pakiet ubezpieczeniowy.

  Grupą docelową projektu są osoby, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a więc nie muszą być tam zameldowane) na terenie gmin Bobrowniki, Siewierz, Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Świerklaniec, Psary będące bierne zawodowo tj. pozostające bez stałego zatrudnienia i nie będące zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, wliczając w to emerytów, rencistów, studentów studiów niestacjonarnych, osoby niepełnosprawne.

  W ramach projektu, ww. osoby zostaną skierowane na cykl indywidualnych i grupowych zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych, pośredników pracy i psychologów, w trakcie których na podstawie zebranych informacji, dla każdego z uczestników zostanie przygotowany indywidualny plan działania, pozwalający na nakierowanie uczestnika do dalszych etapów rekrutacji. Uczestnicy, w zależności od potrzeb, zostają kierowani na kursy zawodowe, staże, zatrudnienie subsydiowane.

  Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu (z wyłączeniem prawa jazdy) będą kończyć się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu / świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

  Rekrutacja trwa do dn. 30 listopada 2018 r. Ilość miejsc ograniczona (50 osób).

  Kontakt:
  ul. Katowicka 115/119
  41-500 Chorzów
  Tel. 577 888 627, 882 503 506
  http://www.grupaprofesja.com/slaskie-centrum-perspektyw/  Materiał informacyjny dotyczący ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2018 i nr 8/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  20.08.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 8/2018

  w zakresie Przedsięwzięcia:
  1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej lub wspomagającej inicjatywy kulturalne lub obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, w tym prace konserwatorskie lub restauratorskie obiektów zabytkowych

  • Termin składania wniosków: 04.09.2018 r. – 18.09.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 467 151,24 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  20.08.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 7/2018

  w zakresie Przedsięwzięcia:
  1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

  • Termin składania wniosków: 04.09.2018 r. – 18.09.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 269 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
   1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
   2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  24.07.2018 r. - Wyniki oceny złożonego wniosku w ramach naboru nr 6/2018

  W dniu 18.07.2018 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.4.1.1 Organizacja i wspieranie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (festiwale, koncerty, festyny, rajdy, warsztaty).

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operację do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wniosek złożony w ramach operacji, który zostały wybrany do dofinansowania zostanie przekazany do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 18.07.2018 r. o godz. 17:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektu złożonego w naborze dotyczącym przedsięwzięcia P. 4.1.1 Organizacja i wspieranie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (festiwale, koncerty, festyny, rajdy, warsztaty).
  W ramach przedsięwzięcia P. 1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej nie wpłynął żaden wniosek.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 30.05.2018 r.).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Podsumowanie naborów wniosków

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 3 lipca 2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 5/2018 i 6/2018.

  W ramach naboru nr 5/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej nie wpłynął żaden wniosek.

  W ramach naboru nr 6/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 4.1.1 Organizacja i wspieranie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (festiwale, koncerty, festyny, rajdy, warsztaty) wpłynął 1 wniosek.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  Informacja w sprawie LSR

  Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do godziny 10.00. dnia 10.07.2018r.  Projekt Śląskie Centrum Perspektyw

  Trwa rekrutacja do projektu Śląskie Centrum Perspektyw, który ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnienia.

  Grupa Profesja oferuje darmowe konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pośrednikiem pracy, a także darmowy kurs nadający uprawnienia dla osób biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, które zamieszkują gminy: Bobrowniki, Siewierz, Psary, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec oraz Woźniki. Po skończonym kursie Grupa pomaga w znalezieniu stażu lub pracy. Podczas odbywania stażu wypłacane jest stypendium stażowe, a podczas podjęcia pracy finansowany jest koszt zatrudnienia pracownika przez okres 5 miesięcy.

  Grupa Profesja kieruje swoją ofertę do osób poszukujących pracy oraz do lokalnych przedsiębiorców, którym może pomóc dokształcić pracownika oraz przez pewien okres sfinansować koszty zatrudnienia.

  Szczegóły oferty dostępne są w siedzibie Grupy: ul. Katowicka 115/119, 41-500 Chorzów, pod numerem telefonu: 577-888-627, 888-503-506 oraz mailowo: perspektywy@grupaprofesja.com  Zapraszamy na Festiwal Produktów Lokalnych w Tworogu!

  Serdecznie zapraszamy na ostatnią z serii imprezę pt. „Festiwal Produktów Lokalnych”, która odbędzie się 30 czerwca br. na terenie za budynkiem Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16.

  Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z partnerem LGD „Brynica to nie granica”. Jego celem jest promocja produktów lokalnych laureatów konkursu "Pomysł na produkt lokalny".

  Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.  ZAPROSZENIE

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XXII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 r. (środa) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - I piętro sala 115.
  II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XXII Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  8. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Brynica to nie granica”.
  9. Wybory do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”.
  10. Wybory do Komisji Rewizyjnej LGD „Brynica to nie granica”.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  Zapraszamy na Festiwal Produktów Lokalnych w Siewierzu!

  Serdecznie zapraszamy na trzecią z serii imprezę pt. „Festiwal Produktów Lokalnych”, która odbędzie się 23 czerwca br. na Rynku w Siewierzu.

  Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z partnerem LGD „Brynica to nie granica”. Jego celem jest promocja produktów lokalnych laureatów konkursu "Pomysł na produkt lokalny".

  Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.  Zapraszamy na Festiwal Produktów Lokalnych w Ciasnej!

  Serdecznie zapraszamy na drugą z serii imprezę pt. „Festiwal Produktów Lokalnych”, która odbędzie się 16 czerwca br. w Ciasnej na boisku za Halą Sportową.

  Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z partnerem LGD „Brynica to nie granica”. Jego celem jest promocja produktów lokalnych laureatów konkursu "Pomysł na produkt lokalny".

  Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.  ZAPROSZENIE

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XXI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - I piętro sala 115. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

   Proponowany porządek obrad XXI Walnego Zebrania Członków
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2017 r.
  10. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
   3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2017 r.
  11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  13. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  14. Wybory do władz LGD.
   1. Wybory do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”,
   2. Wybory do Komisji Rewizyjnej LGD „Brynica to nie granica”,
   3. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Brynica to nie granica”.
  15. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  16. Przyjęcie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  17. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  18. Przyjęcie zmian w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli oraz kryteriach wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  19. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriach wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  20. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  21. Wolne wnioski.
  22. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  Materiał informacyjny dotyczący ogłoszonych naborów

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018 i nr 6/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  04.06.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 6/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 6/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  4.1.1 Organizacja i wspieranie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (festiwale, koncerty, festyny, rajdy, warsztaty)

  • Termin składania wniosków: 19.06.2018 r. – 03.07.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 72 500,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych:
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  04.06.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 5/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 5/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

  • Termin składania wniosków: 19.06.2018 r. – 03.07.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 269 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
   1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
   2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  Wizyta studyjna w Sandomierzu

  W dniach 25-26.05.2018 r. zwycięzcy i laureaci konkursu „Pomysł na produkt lokalny” oraz przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica” mieli przyjemność wziąć udział w wyjeździe studyjnym, którego celem było poznanie lokalnych pracowni, produktów lokalnych, technik wytwarzania, okolicznych miejsc dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych. Wizyta studyjna, która została zorganizowana w ramach projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, pozwoliła uczestnikom zobaczyć działania Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, stowarzyszeń oraz mieszkańców, które realizowane są przy udziale funduszy unijnych m.in. w Sandomierzu, Obrazowie, Dwikozach, Garbowie i Górach Wysokich. Ważnym punktem wyjazdu był Inkubator przetwórczy w Dwikozach. Uczestnicy mogli wziąć czynny udział w procesie produkcji prażonych jabłek, natomiast w „Winnicy Sandomierskiej” mogli poznać proces produkcji lokalnych win. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje turystyczne Sandomierza oraz spacer po Górach Pieprzowych.

  Wszystkim uczestnikom wyjazdu studyjnego serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wyjazd spełnił Państwa oczekiwania!  Zapraszamy na Festiwal Produktów Lokalnych!

  Serdecznie zapraszamy na pierwszą z serii imprezę pt. „Festiwal Produktów Lokalnych”, która odbędzie się 9 czerwca br. w Koszęcinie na terenie "Starego Parku".

  Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica”. Jego celem jest promocja produktów lokalnych laureatów konkursu "Pomysł na produkt lokalny".

  Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.

  Serdecznie zapraszamy!  Gala finałowa rozdania Certyfikatów Marki Lokalnej

  W dniu 16 maja br. w Pawonkowie odbyła się Gala finałowa rozdania Certyfikatów MARKI LOKALNEJ w konkursie „Pomysł na produkt lokalny”.

  Konkurs został zorganizowany w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD "Brynica to nie granica”. Celem konkursu było wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru dwóch partnerskich Lokalnych Grup Działania, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej.

  Do Pawonkowa w tym dniu przybyli zwycięzcy i laureaci konkursu, członkowie Jury, przedstawiciele partnerskich LGD oraz władze samorządowe gmin laureatów konkursu.

  Galę poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” Piotr Leksy i Przewodniczący Zarządu LGD „Brynica to nie granica” Jerzy Jóźwik. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pana Arkadiusza Rybaka – dyrektora Muzeum Miejskiego "Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej - wyłoniła 29 laureatów, w tym zwycięzców, w trzech kategoriach konkursowych.

  Galę uświetnił koncert w wykonaniu Weroniki Gaidy (harfa) i Barbary Lamers (flet). Panie wykonały szereg znanych, lubianych utworów i niewątpliwie były "ucztą muzyczną” dla zgromadzonych.

  Prowadzący uroczystość wyrazili słowa uznania laureatom konkursu za ich pracę i zaangażowanie społeczne oraz podziw za niepowtarzalne pomysły, potencjał tworzenia i chęć działania. Zdaniem koordynatora projektu, Anny Korzekwy-Wojtal, produkty i usługi lokalne są bardzo ważnym elementem powrotu do tradycji, historii i kultury regionu. Kształtują tożsamość i przynależność do naszych małych ojczyzn. Budują jakość życia społecznego i kulturowego w naszym życiu.

  Wyróżnione godłem MARKI LOKALNEJ produkty i usługi, spełniają wszystkie standardy i polecane są osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe z terenu dwóch Lokalnych Grup Działania. Laureaci mogą posługiwać się marką w kampaniach reklamowych i materiałach promocyjnych.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za liczne przybycie i udział w Gali finałowej konkursu "Pomysł na produkt lokalny”.

  Pragniemy również przypomnieć Państwu kto uzyskał tytuł zwycięzcy oraz laureata konkursu "Pomysł na produkt lokalny":

  W kategorii: sztuka/rękodzieło/rzemiosło za najlepszy produkt z obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” komisja uznała: Pracownię Artystyczną WORKROOM (Gmina Ciasna) prowadzoną przez Katarzynę Płuciennik. Z kolei Malarstwo Pana Józefa Kotuły (Gmina Mierzęcice) zwyciężyło na terenie LGD „Brynica to nie granica”.

  Pozostali laureaci w tej kategorii to: Sylwia Pietrek i jej „Witrażowy upominek”, Jadwiga Rachwał „Mistrzyni szydełkowania”, „Breloczki filcowe – kluska śląska” Moniki Pudykiewicz, „Haft krzyżykowy i decoupage” Gabrieli Sapik, „Biokominek KOSMOS” Piotra Farbowskiego, Ozdoby z papieru – techniką quilling Izabeli Górskiej oraz „Woźnickie Ikony”.

  W kategorii: produkt spożywczy z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” za najlepsze uznane zostały „Połomskie Sery Zagrodowe” Bernadety Kubackiej (Gmina Tworóg), a z obszaru LGD „Brynica to nie granica” „Olej słonecznikowy tłoczony na zimno” Bartłomieja Pliczko (Gmina Woźniki).

  Wśród laureatów w tej kategorii znalazły się również następujące produkty: „Chleb mieszany pszenno-żytni - Chleb z Tworoga” GS Tworóg, „Domowe wypieki” Ewy Sklorz, „Pierogi śląskie” Karoliny Burdy, „Nalewka z czornyj porzeczki z ołminego ogródka” Korneli Bieniek - Kiełbasa, „Dioblina (piwo rzemieślnicze)” Jacka Janoty, „Ciasteczka” Marii Michalskiej, „Kasze jęczmienne” Teresy i Henryka Kensy oraz „Miód z doliny Brynicy i Małej Panwi” Koła Pszczelarzy w Nakle Śląskim.

  Zwycięzcą w trzeciej kategorii: dziedzictwo kulturowe na obszarze LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” został „Zespół folklorystyczny BRYNICA” (Gmina Miasteczko Śląskie) i „Zespół Pieśni i Tańca BOBROWCZANIE z Bobrownik” (Gmina Bobrowniki) z terenu LGD „Brynica to nie granica”.

  Pozostali laureaci w tej kategorii: „Budynek Fajczarni w Zborowskiem”, „Zespół Pieśni i Tańca Miedarzanie”, „Rodzinne Grzybobranie” Stowarzyszenia Nasze Kalety, „Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku”, „Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla”, „Kościół Św. Walentego w Woźnikach”, „Kościół Św. Wawrzyńca w Bobrownikach” i Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Ożarowice”.

  Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i laureatom!  Szkolenie pt. „Kreowanie i promocja produktu lokalnego”

  26 -27 kwietnia br. odbyło się szkolenie wyjazdowe zorganizowane dla zwycięzców oraz laureatów konkursu „Pomysł na produkt lokalny", zrealizowane w ramach trwającego projektu współpracy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną", realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

  Celem wyjazdu było uczestnictwo w szkoleniu pt. "Kreowanie i promocja produktu lokalnego", które odbyło się w Ustroniu, a przeprowadził je Pan Mieczysław Bąk. Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy zabrali ze sobą produkty jakie wytwarzają, w celu ich omówienia oraz zaprezentowania w ramach "dobrych praktyk". Była to świetna inicjatywa do poznania siebie nawzajem, zobaczenia produktów lokalnych innych osób oraz nauczenia się jak promować i przedstawiać swój produkt.

  Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu i życzymy jak największych sukcesów w promocji swojego produktu oznaczonego "Marką Lokalną"!  Informacja

  Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do godziny 10.00. dnia 23.04.2018r.  Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleniowym AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD. Udział w Akademii mogą wziąć przedstawiciele lokalnych grup działania, w tym rybackich (pracownicy, członkowie, mieszkańcy), przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów (w tym podległych im instytucji kultury) będących członkami z LGD/RLGD, a także przedstawiciele innych podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich i współpracujących z LGD/RLGD.

  Cykl obejmuje 3 zjazdy szkoleniowe organizowane w okresie kwiecień, maj, czerwiec w 4 regionach Polski:
  1 grupa: zachodnio pomorskie, wielkopolskie, kujawsko pomorskie, pomorskie
  2 grupa: dolnośląskie, śląskie, lubuskie i opolskie
  3 grupa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i łódzkie
  4 grupa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie.

  Dla grupy 2 - dolnośląskie, śląskie, lubuskie i opolskie szkolenia odbędą się w następujących terminach:
  - I szkolenie 19-21.04
  - II szkolenie 23-25.05
  - III szkolenie 19-21.06

  Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość: realizacji inicjatywy lokalnej, przekładającej nabytą wiedzę i umiejętności na praktyczne działanie w swoim środowisku /konkurs lipiec - sierpień/, uczestnictwo w wyjeździe studyjnym i seminarium regionalnym / wrzesień/oraz skorzystanie z pomocy tutora w planowaniu aktywności animacyjnej. Na zakończenie konferencja podsumowująca projekt, która się odbędzie w październiku.

  Więcej informacji na http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

  Organizatorem Akademii Animatora jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizujące operację w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.  Wyniki konkursu „Pomysł na produkt lokalny”

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w ramach konkursu „Pomysł na produkt lokalny” wpłynęło łącznie 67 zgłoszeń.

  W kategorii „sztuka/rękodzieło/rzemiosło” z terenu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” Komisja konkursowa wyłoniła zwycięski produkt/usługę:
  Malarstwo pana Józefa Kotuły z Gminy Mierzęcice
  oraz laureatów:
  Woźnickie Ikony z Gminy Woźniki
  Ozdoby z papieru (technika quilling) z Gminy Ożarowice
  Biokominek „KOSMOS” z Gminy Woźniki

  W kategorii „produkt spożywczy” z terenu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” Komisja konkursowa wyłoniła zwycięski produkt/usługę:
  Olej słonecznikowy tłoczony na zimno z Gminy Woźniki
  oraz laureatów:
  Miód z doliny Brynicy i Małej Panwi z Gminy Świerklaniec
  Ciasteczka z Gminy Woźniki
  Dioblina (piwo rzemieślnicze) z Gminy Ożarowice
  Kasze jęczmienne z Gminy Mierzęcice

  W kategorii „dziedzictwo kulturowe” z terenu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” Komisja konkursowa wyłoniła zwycięski produkt/usługę:
  Zespół Pieśni i Tańca „Bobrowczanie” z Bobrownik
  oraz laureatów:
  Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla z Gminy Woźniki
  Kościółek p.w. św. Walentego ok. 1696 r. z Gminy Woźniki
  Zabytkowy Kościół św. Wawrzyńca w Bobrownikach z Gminy Bobrowniki
  Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Ożarowice” z Gminy Ożarowice

  W kategorii „sztuka/rękodzieło/rzemiosło” z terenu Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” Komisja konkursowa wyłoniła zwycięski produkt/usługę:
  Pracownię Artystyczną Workroom z Gminy Ciasna
  oraz laureatów:
  Witrażowy upominek z Gminy Koszęcin
  Mistrzyni szydełkowania z Gminy Koszęcin
  Haft krzyżykowy i decaupage z Gminy Pilchowice
  Breloczki filcowe – kluska śląska z Gminy Tworóg

  W kategorii „produkt spożywczy” z terenu Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” Komisja konkursowa wyłoniła zwycięski produkt/usługę:
  Połomskie Sery Zagrodowe z Gminy Tworóg
  oraz laureatów:
  Domowe wypieki z Gminy Tworóg
  Pierogi śląskie z Gminy Zbrosławice
  Nalewka z czornyj porzeczki z ołminego ogródka z Gminy Toszek
  Chleb mieszany pszenno-żytni „Chleb z Tworoga” z Gminy Tworóg

  W kategorii „dziedzictwo kulturowe” z terenu Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” Komisja konkursowa wyłoniła zwycięski produkt/usługę:
  Zespół Folklorystyczny „Brynica” z Gminy Miasteczko Śląskie
  oraz laureatów:
  Rodzinne Grzybobranie z Gminy Kalety
  Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie” z Gminy Zbrosławice
  Budynek Fajczarni w Zborowskiem z Gminy Ciasna
  Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku z Gminy Toszek

  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom i laureatom serdecznie gratulujemy!

  Poniżej dostępne są listy rankingowe.  Wydłużenie terminu składania zgłoszeń do konkursu "Pomysł na produkt lokalny"

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w związku z okresem świątecznym wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Pomysł na produkt lokalny" do dnia 6 kwietnia br. do godziny 15:00.  Ulotka informacyjna dot. Projektu Współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”

  Szanowni Państwo,

  zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Projektu Współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, który realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

  Informujemy również, że koordynatorem Projektu Współpracy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną" jest Justyna Piszniok.

  Informacje na temat Projektu Współpracy można uzyskać pod numerem telefonu: 513 205 584 oraz za pośrednictwem poczty mailowej: j.piszniok@lesnakrainalgd.pl.  28.03.2018 r. - Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018

  W dniu 22.03.2018 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD – podejmowanie działalności gospodarczej,
  • w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.2.1 Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług cyfrowych,
  • w ramach naboru nr 3/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.3.2 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD.

  Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

  Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

   Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w naborach dotyczących przedsięwzięć:
  • P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej,
  • P.1.2.1 Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług cyfrowych,
  • P.2.3.2 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD.

  W ramach przedsięwzięcia P.3.3.1 Wsparcie kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska nie wpłynął żaden wniosek.

  Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 30.01.2018 r. - Załącznik nr 3).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Konkurs „Pomysł na produkt lokalny”

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w ramach projektu współpracy ogłaszają:

  KONKURS
  „Pomysł na produkt lokalny”

  Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania.

   Konkurs obejmuje trzy kategorie:
  • Sztuka/rękodzieło/rzemiosło,
  • Produkt spożywczy,
  • Dziedzictwo kulturowe.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

   Nagrody dla laureatów konkursu:
  • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.
  • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.
  • Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018).
  • Prezentacja na stronie LGD.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu dostępny na stronie www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl.  Wyniki Konkursu na LOGO promujące „Markę Lokalną” LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie Konkursu na LOGO promujące „Markę Lokalną”. W ramach konkursu wpłynęło 10 zgłoszeń. Powołane przez organizatorów konkursu jury dokonało oceny nadesłanych prac kierując się następującymi kryteriami: nawiązanie do marki lokalnej, oryginalność, wartości estetyczne, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania.

  Mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić,
  iż Laureatką konkursu
  na LOGO promujące „MARKĘ LOKALNĄ” została
  Pani
  KAMILA MIKA
  Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

  Konkurs na LOGO promujące „MARKĘ LOKALNĄ” został zorganizowany w ramach realizacji Projektu współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Podsumowanie naborów wniosków

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 6 marca 2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 1/2018, 2/2018, 3/2018 i 4/2018.

  W ramach naboru nr 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęły 2 wnioski.

  W ramach naboru nr 2/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.2.1 Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług cyfrowych wpłynął 1 wniosek.

  W ramach naboru nr 3/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.3.2 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD wpłynął 1 wniosek.

  W ramach naboru nr 4/2018 w zakresie przedsięwzięcia: P.3.3.1 Wsparcie kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska nie wpłynął żaden wniosek.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.  Zmiana zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

  Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:

  • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
  • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert - ceny lub kosztu,
  • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
  • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania - nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych - 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo - gdy nie udostępniono zapytania ofertowego - przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
  • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty - w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
  • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania - w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.

  Więcej informacji na stronie ARiMR oraz PROW ŚLĄSKIE.

  Strona ARiMR

  Strona PROW  Konsultacja wniosku o przyznanie pomocy

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że ostatnim dniem, w którym można uzyskać punkty za konsultację wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD, jest 27 luty 2018 r. (wtorek). Wniosek może otrzymać 2 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru, jeśli zostanie osobiście skonsultowany przez wnioskodawcę lub jego przedstawiciela w biurze LGD z uprawnionym pracownikiem LGD.

  Informacja dotyczy ogłoszonych naborów, czyli naboru nr 1/2018, 2/2018, 3/2018 i 4/2018.  Konkurs na logo promujące markę lokalną

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
  oraz
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

  w ramach realizowanego projektu współpracy
  „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”

  ogłaszają:

  KONKURS NA LOGO
  promujące:
  MARKĘ LOKALNĄ
  Nagroda dla zwycięzcy konkursu wynosi:
  2 000 zł

  Projekt LOGO wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
  ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin
  w terminie do dnia: 05 marca 2018 roku.

  (decyduje data wpływu przesyłek do Biura LGD)

  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia: 07 marca 2018
  Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu.  Podpisanie umowy na projekt współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”

  Informujemy, że w dniu 15 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisaliśmy wspólnie z naszym Partnerem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” umowę przyznania pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, realizowanego w ramach poddziałania 19.3 " Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Celem projektu będzie wykreowanie marki lokalnej produktów i usług opartych na tradycjach kulturowych, regionalnych i historycznych mieszkańców obszaru.  ZAPRASZAMY NA JARMARK WIELKANOCNY W SIEWIERZU

  Serdecznie zapraszamy na jarmark wielkanocny, który odbędzie się 24 marca 2018 r. na siewierskim Rynku. Będzie to zarówno wydarzenie handlowe, jak i kulturalne, albowiem poprzez prezentacje artystyczne, zajęcia warsztatowe oraz degustacje organizatorzy pragną przybliżyć gościom odwiedzającym miasto jego barwną kulturę i smaki. Podczas jarmarku pokaz kulinarny zaprezentuje publiczności popularny kucharz Jan Kuroń.

  Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy zainteresowanych wystawców, przedsiębiorców, twórców ludowych i rzemieślników. Wzorem ubiegłorocznych jarmarków, Gmina Siewierz udostępni wystawcom miejsca handlowe na Rynku w Siewierzu. Do współpracy zachęcamy szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne wędliny, wypieki, warzywa, owoce, soki, miody, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i wyjątkowych.

  Do udziału w jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i rzemiosło, tj.: kraszanki, pisanki, palmy, zdobione jaja, zabawki ludowe, garncarstwo, ceramikę, malarstwo, rzeźbę, decoupage, wyplatanie ze słomy, wikliniarstwo. Motywem przewodnim dzieł powinna być Wielkanoc, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub upominki.

  Odwiedzający kramy będą mogli poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. Jarmark stanowi więc doskonałe wydarzenie promocyjne dla producentów i przedsiębiorców, którzy poprzez uczestnictwo będą mogli pozyskać nowych klientów oraz zbudować wizerunek swojej marki i go rozpowszechnić.

  Siewierz to miasto o bogatej tradycji handlowej i jarmarcznej. W dzieje naszego regionu wpisane są bowiem liczne przykłady kontaktów handlowych, które kształtowały się na przestrzeni minionych lat za sprawą rzemiosł i wytwórców ludowych. Okolicznościowe jarmarki świąteczne organizowane na siewierskim Rynku cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno odwiedzających, jak i wystawców.

  Zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojego stoiska, poprzez wypełnienie zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej, Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.  Warsztat refleksyjny w LGD „Brynica to nie granica”

  W dniu 16.02.2018 r. w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” został przeprowadzony warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Spotkanie prowadził Pan Adam Dąbrowski z fundacji Socjometr. Wnioski z warsztatu zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z realizacji LSR za rok 2017.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD oraz przedstawiciele sąsiedniej LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Uczestnicy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z zestawieniami i materiałami z procesu realizacji LSR - m.in. z danymi dotyczącymi złożonych projektów, realizowanych wskaźników, postępów w realizacji planu finansowego oraz oceny doradztwa.

  Podczas warsztatu przeanalizowano i prowadzono dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  1. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  4. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  5. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

  Wszystkim uczestnikom warsztatu bardzo dziękujemy za liczne przybycie, poświęcony czas i aktywny udział!  Informacje dotyczące ogłoszonych naborów wniosków

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. W związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który pozwoli przybliżyć zasady związane z ogłoszonymi konkursami. Informator dostępny jest w załączniku oraz w zakładce Materiały informacyjne.  05.02.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 4/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.3.3.1 Wsparcie kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska

  • Termin składania wniosków: 20.02.2018 r. - 06.03.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 21 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  05.02.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 3/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.3.2 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD

  • Termin składania wniosków: 20.02.2018 r. - 06.03.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 131 690,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  05.02.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.1.2.1 Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług cyfrowych

  • Termin składania wniosków: 20.02.2018 r. - 06.03.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 104 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji:
   1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
   2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  05.02.2018 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2018
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej

  • Termin składania wniosków: 20.02.2018 r. - 06.03.2018 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 100 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  Propozycje zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR. Zmiany te będą miały wpływ na wybór operacji i zadań do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 15.01.2018 r. godz. 10:00.

  Zmiany dotyczące Procedur wyboru i oceny operacji wynikają z konieczności wprowadzenia większej przejrzystości i przystępności dokumentów dla każdego potencjalnego wnioskodawcy.  Propozycje zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz w procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR oraz procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych. Zmiany te będą miały wpływ na wybór operacji i zadań do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 13.11.2017 r. godz. 15.00.

  Zmiany dotyczące procedur wyboru i oceny operacji wynikają ze zmiany przepisów oraz wytycznych w tym zakresie.  Konferencja „FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu”

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję „FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu”, która odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. w Hotelu Altus Prestige w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13.

  Myślisz o rozwoju swoim i swojej firmy?
  Szukasz wsparcia finansowego?
  Poszukujesz terenów inwestycyjnych lub partnerów zagranicznych?

  Weź udział w interesujących WYKŁADACH i PANELACH DYSKUSYJNYCH z udziałem ekspertów z zakresu wdrażania innowacji, współpracy nauki i biznesu, przedsiębiorczości i oferty funduszy europejskich dla firm.

  Udział w konferencji i towarzyszących jej panelach dyskusyjnych jest bezpłatny.

  Szczegóły na stronie www.scp-slask.pl.  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JARMARKU ADWENTOWYM W SIEWIERZU

  Siewierz to miasto o bogatej tradycji handlowej i jarmarcznej. W dzieje regionu wpisane są bowiem liczne przykłady kontaktów handlowych, które kształtowały się na przestrzeni minionych lat za sprawą rzemiosł i wytwórców ludowych.

  Tegoroczny Siewierski Jarmark Adwentowy odbędzie się w sobotę 16 grudnia. Jarmark będzie miał charakter handlowy, ale poprzez prezentacje artystyczne, zajęcia warsztatowe, pokazy oraz degustacje kulinarne organizatorzy pragną również przybliżyć gościom odwiedzającym miasto, jego barwną kulturę, smaki i piękną tradycję.

  Do udziału w przedsięwzięciu organizatorzy zapraszają zainteresowanych wystawców, przedsiębiorców, twórców ludowych i rzemieślników.

  Do współpracy zachęcają szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne wędliny, wypieki, warzywa, owoce, soki, miody, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych.

  Do udziału w jarmarku organizatorzy zapraszają również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i rzemiosło. Motywem przewodnim, który zagości na stoiskach wystawców powinno być Boże Narodzenie i tradycje świąteczne, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub prezenty.

  Planuje się, aby odwiedzający kramy mogli poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. Jarmark stanowi więc doskonałe wydarzenie promocyjne dla producentów i przedsiębiorców, którzy poprzez uczestnictwo będą mogli pozyskać nowych klientów oraz zbudować wizerunek swojej marki i go rozpowszechnić.

  Zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojego stoiska, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w załączniku i przekazanie jej do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w terminie do 17 listopada 2017 r.
  Kartę można przekazać drogą elektroniczną na adres: m.machura@siewierz.pl lub drogą pocztową na adres: Referat Oświaty, Kultury i Promocji Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Promocji – tel. (032) 649 94 85 w godzinach pracy Urzędu.  Informacja

  Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do dnia 03.11.2017r.  Relacja ze spotkań informacyjnych

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” zakończyła cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin, które należą do obszaru działania LGD. Spotkania rozpoczęły się 9 października w Urzędzie Miejskim w Woźnikach. Kolejne odbyły się w Siewierzu, Mierzęcicach, Świerklańcu, Psarach, Ożarowicach i Bobrownikach.

  Celem spotkań było przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR, czyli osiąganych wskaźników i problemów związanych z realizacją przyjętych procedur oraz przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r. - omówienie dokumentów, celów, wskaźników, terminów, procedur wyboru i zasad realizacji oraz rozliczania otrzymanego wsparcia.

  Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, osób chcących podjąć działalność gospodarczą, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

  Spotkania prowadzili pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania. Obecny na spotkaniach był również Przewodniczący Zarządu LGD - p. Jerzy Jóźwik.

  Prezentacja ze spotkań dostępna jest w zakładce materiały informacyjne.

  Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach!  Nowe wzory dokumentów

  W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

  Wzory dokumentów dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w zakładce Formularze wniosków.  Spotkania informacyjne

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące stanu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zasad związanych z naborami wniosków zaplanowanymi w II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r.

   Terminy spotkań:
  • 09.10.2017 r. godz. 14.30 – Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11,
  • 10.10.2017 r. godz. 14.00 – Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,
  • 11.10.2017 r. godz. 15.00 – Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95,
  • 16.10.2017 r. godz. 15.00 – Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3,
  • 17.10.2017 r. godz. 14.00 – Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4,
  • 18.10.2017 r. godz. 15.00 – Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,
  • 19.10.2017 r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8.

   Program:
  • Przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR – osiągane wskaźniki, problemy związane z realizacją przyjętych procedur,
  • Przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r. – omówienie dokumentów, celów, wskaźników, terminów, procedur wyboru i zasad realizacji oraz rozliczania otrzymanego wsparcia.

  Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.pl  Spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020 na spotkania, podczas których zostaną omówione następujące tematy:

  1. Zasady rozliczania operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
  3. Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

  Spotkania odbędą się w następujących termiach:

  • 28 września 2017 r. – Katowice (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa)
  • 17 października 2017 r. – Częstochowa (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126, sala konferencyjna)
  • 18 października 2017 r. – Bielsko-Biała (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 24, sala na IV piętrze).

  Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: pgorzalka@slaskie.pl podając imię i nazwisko uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail oraz wybrane miejsce i termin spotkania. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2017 roku.  Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

  Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

  Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020".

  Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Zmiany w Procedurach oceny operacji współfinansowanych z RPO pod względem zgodności z LSR

  Informujemy, że w związku z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” nastąpiła aktualizacja Procedury oceny operacji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Poniżej znajduje się zaktualizowana procedura wraz z załącznikami.  26.07.2017 r. – Wynik ponownej oceny projektu złożonego w ramach naboru nr 2/2017

  W dniu 21.07.2017 r. odbyło się IV posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada zapoznała się z rozstrzygnięciem protestu w sprawie negatywnego wyniku oceny wniosku. Projekt, którego dotyczył protest, został ponownie oceniony według lokalnych kryteriów wyboru. Rada dokonała również ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.
  Poniżej publikujemy Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 21.07.2017 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Festiwal Wolontariatu „Chcieć to móc” i II Ceramiczna Noc Świętojańska

  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej serdecznie zaprasza na II Ceramiczną Noc Świętojańską, która odbędzie się w Lubszy, 24 czerwca 2017 roku.
  Nocy Ceramicznej towarzyszyć będzie Festiwal Wolontariatu pod hasłem "Chcieć to móc" - czyli prezentacja lokalnych i zaprzyjaźnionych z Lubszą grup i organizacji pozarządowych oraz/lub ich działalności i twórczości.

  Można zgłaszać swoje organizacje do udziału w festiwalu pod numerem tel. 603890267 do czwartku - 22 czerwca. Forma prezentacji jest dowolna - może to być stanowisko z ulotkami, prezentacja na scenie, pokazanie własnych osiągnięć itp.

  Szczegóły w załącznikach.  Informacja

  Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Powyższe zmiany dotyczą:
  - Rozdziału V „Cele i wskaźniki”
  - Załącznika „Plan Działania”
  - Załącznika „Plan komunikacyjny”

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do dnia 19.06.2017r. do godziny 15.00  Posiedzenie Rady LGD

  W dniu 8 czerwca br. odbyło się III posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada zapoznała się z protestami wniesionymi przez wnioskodawców oraz dokonała weryfikacji wyników ocenionych operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach. Ostatecznie członkowie Rady podjęli uchwały w sprawie podtrzymania podjętych rozstrzygnięć wyrażonych w uchwałach z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach budżetu LGD, które dotyczyły projektów wnioskodawców wnoszących protest.  Zaproszenie na XX Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

   Proponowany porządek obrad XX Walnego Zebrania Członków:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2016 r.
  10. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r.
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
   3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2016 r.
  11. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”:
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  12. Przyjęcie zmian w Harmonogramie realizacji planu komunikacji dla działań przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w roku 2017.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego i członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  14. Wybory uzupełniające do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Wiceprzewodniczącego i członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  Zmiana numeru konta bankowego

  Informujemy, że w związku z połączeniem Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  Aktualny numer konta, na który należy wpłacać składki członkowskie, to:

  KBS Oddział Mierzęcice 82 85910007 0380 0380 0824 0001  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 8.06.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada rozpatrzy protesty wniesione przez Wnioskodawców oraz dokona weryfikacji wyniku dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  22.05.2017 - Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 i 5/2017

  W dniu 17.05.2017 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
  • w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
  • w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego,
  • w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne,
  • w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

  Rada dokonała weryfikacji wstępnej oceny operacji dokonanej przez biuro przy uwzględnieniu wyników oceny zgodności z LSR, oceniła operacje według lokalnych kryteriów wyboru oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborach dotyczących przedsięwzięć:

  • P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
  • P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
  • P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego,
  • P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne,
  • P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

  z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 02.03.2017 r. - Załącznik nr 3).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Podsumowanie naborów wniosków

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 i 5/2017.

  W ramach naboru nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęło 12 wniosków.

  W ramach naboru nr 2/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęło 5 wniosków.

  W ramach naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego wpłynął 1 wniosek.

  W ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne wpłynęły 4 wnioski.

  W ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wpłynęło 8 wniosków.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z Programem, a także oceni wnioski według lokalnych kryteriów wyboru.  „Ty Też Możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”

  Projekt „Ty Też Możesz!” ma na celu wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie Woj. Śląskiego.

  Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

  65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie w wysokości do 24 000 zł na otwarcie własnej działalności, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym do 1750 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy.

  Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: http://dotacjeslaskie.zgd.com.pl

  Informacje można uzyskać także w Biurze Projektu:
  ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice
  e-mail: dotacjeslaskie@zgd.com.pl
  tel.: 695 434 343  Siewierski Jarmark Wielkanocny

  W dniach 7 i 8 kwietnia na Rynku w Siewierzu odbędzie się Siewierski Jarmark Wielkanocny. Celem jarmarku jest przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturalnego związanego ze świętami wielkanocnymi, a także promocja produktów regionalnych i tradycyjnych. W trakcie kiermaszu będzie można kupić oryginalne, dekoracyjne jajka, wianki, stroiki i inne świąteczne i wiosenne ozdoby.  Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach poddziałania 9.1.4 i 9.2.4

  Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek (30 marca) w Katowicach, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Tematyka spotkania będzie dotyczyła konkursów w ramach Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17) oraz Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17).

  Bezpośredni link do ogłoszenia dot. spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym.  Portal Ogłoszeń ARiMR

  Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowano szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Portalu Ogłoszeń dla wnioskodawców/beneficjentów.

  Od dnia uruchomienia Portalu Ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

  Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR.

  Portal Ogłoszeń dostępny jest pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl  06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 5/2017
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

  • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 1 620 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 4/2017
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

  • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 1 356 273,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 3/2017
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego

  • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 500 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2017
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 700 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych  06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2017
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 400 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia  Komunikat

  Informujemy, że ze względu na spotkanie przedstawicieli LGD w Urzędzie Gminy w Bobrownikach, w dniu 2 marca br. biuro LGD „Brynica to nie granica” czynne będzie do godz. 14.30.

  Za utrudnienia przepraszamy!  Informacja o anulowaniu naborów wniosków nr 1/2016, 2/2016 i 3/2016

  Szanowni Państwo,

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naborów wniosków o przyznanie pomocy:

  • nr 1/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne,
  • nr 2/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
  • nr 3/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

  Ponowne ogłoszenie naborów wniosków dotyczących przedsięwzięć P.1.1.1, P.1.1.2 oraz P.1.1.3 z zakresu „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” planowane jest na początek marca br.  Informacja

  Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

  Powyższe zmiany dotyczą:
  - Rozdziału VIII „Budżet LSR”
  - Załącznika „Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu”
  - Załącznika „Plan komunikacyjny”

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do dnia 13.02.2017r. do godziny 10.00  Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

  W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

  Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

  Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR.  Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR, w szczególności ze zmianą lokalnych kryteriów wyboru. Zmiany te będą miały wpływ na wybór operacji do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 17.01.2017 r. godz. 10.00.

  Zmiany dotyczące LSR oraz procedur wyboru i oceny operacji wynikają z uwag zgłaszanych przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa w LGD.  ZAPROSZENIE na XIX Walne

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XIX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

   Proponowany porządek obrad XIX Walnego Zebrania Członków:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  8. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  9. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli oraz kryteriach wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  10. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriach wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  11. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  13. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Brynica to nie granica”.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  23.12.2016 - Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016 i 3/2016

  W dniu 19.12.2016 r., podczas pierwszego posiedzenia w nowym okresie programowania, Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

  • w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie Przedsięwzięcia P.1.1.1. Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne;
  • w ramach naboru nr 2/2016 w zakresie Przedsięwzięcia P. 1.1.2. Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
  • w ramach naboru nr 3/2016 w zakresie Przedsięwzięcia P.1.1.3. Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne.

  Rada dokonała weryfikacji wstępnej oceny operacji dokonanej przez biuro przy uwzględnieniu wyników oceny zgodności z LSR, oceniła operacje wg lokalnych kryteriów wyboru oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania przekazano do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

  Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.  I Woźnicki Jarmark Bożonarodzeniowy

  Serdecznie zapraszamy na I Woźnicki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się na Rynku w Woźnikach w dniu 18.12.2016r. od godz. 14.00.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 794 400 470 lub mailowo: galeria.kultury@gmail.com od wtorku do piątku w godz. od 10.00 - 21.00  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 19.12.2016 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborach dotyczących przedsięwzięć:

  • P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne
  • P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  • P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 28.10.2016 r. - Załącznik nr 3).

  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Podsumowanie naborów wniosków z zakresu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 1/2016, 2/2016 i 3/2016.

  W ramach naboru nr 1/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne wpłynęło 5 wniosków.

  W ramach naboru nr 2/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wpłynęło 9 wniosków.

  W ramach naboru 3/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne wpłynął 1 wniosek.

  Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z Programem, a także oceni wnioski według lokalnych kryteriów wyboru.  Konferencja „Fundusze unijne dla firm”

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Fundusze unijne dla firm”, która odbędzie się 7.12.2016 r. (środa) w Hotelu ANGELO w Katowicach.

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, proszone są o dokonywanie rejestracji na www.scp-slask.pl.

  Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dot. konferencji znajdują się w załącznikach.  Jarmark bożonarodzeniowy w Siewierzu

  Szanowni Państwo,

  Gmina Siewierz rozpoczęła przygotowania do organizacji jarmarku bożonarodzeniowego w dniu 17 grudnia br. na Rynku w Siewierzu. W związku z tym, serdecznie zaprasza do zgłaszania się wystawców chcących zaprezentować swoje produkty podczas jarmarku.

  Do współpracy zachęca szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują świeże owoce, warzywa i zioła, sery, tradycyjne wędliny, ryby, miody, wina, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów i potraw tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych. Do udziału w jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i rzemiosło, tj.: wytwarzanie biżuterii, ozdób, stroików, zabawek ludowych, garncarstwo, ceramikę, malarstwo, rzeźbę, decoupage, wyplatanie ze słomy, wikliniarstwo i inne.

  Motywem przewodnim, który zagości na stoiskach wystawców powinno być Boże Narodzenie i tradycje świąteczne, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub prezenty oraz trafić na świąteczne stoły.

  Udział można zgłaszać do 30 listopada br.

  Więcej informacji na stronie.  Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

  W dniach 25-27 listopada 2016 odbędą się Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. W programie znalazły się m.in. konferencje i debaty poświęcone tematyce rolnictwa oraz atrakcje kulinarne i muzyczne.

  Szczegółowy program i zaproszenie znajdują się w załącznikach.

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w targach prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania do dnia 14 listopada pod numerem 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.pl.  02.11.2016 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 3/2016
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne

  • Termin składania wniosków: 17 listopada 2016 r. – 01 grudnia 2016 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 144 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych.  02.11.2016 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 2/2016
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

  • Termin składania wniosków: 17 listopada 2016 r. – 01 grudnia 2016 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 1 620 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych.  02.11.2016 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  NABÓR nr 1/2016
  w zakresie Przedsięwzięcia:
  P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

  • Termin składania wniosków: 17 listopada 2016 r. – 01 grudnia 2016 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 1 525 000,00 zł
  • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych.  Relacja ze spotkań informacyjnych

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jako strona Umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” zawartej z Województwem Śląskim ma obowiązek realizacji tzw. „Planu Komunikacji”. Zgodnie z jego założeniami, LGD przeprowadziła cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów pomocy.

  Spotkania rozpoczęły się 3 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz. Kolejne odbyły się w Ożarowicach, Mierzęcicach, Woźnikach, Bobrownikach, Świerklańcu i Psarach. Celem spotkań było przedstawienie głównych zasad organizacji najbliższych konkursów dotyczących Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Przedstawiono warunki konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy, harmonogram naboru wniosków, cele, które są określone w LSR i w które musi wpisywać się dana operacja, aby otrzymać dofinansowanie, lokalne kryteria wyboru, na podstawie których Rada LGD będzie oceniać wnioski, wskaźniki, które muszą zostać zrealizowane oraz alokację dostępnych środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia.

  Spotkania cieszyły się zainteresowaniem ze strony osób chcących podjąć działalność gospodarczą, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

  Spotkania prowadzili pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania. Obecny na spotkaniach był również Przewodniczący Zarządu LGD- p. Jerzy Jóźwik, który odpowiadał na liczne pytania dotyczące zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Prezentacja ze spotkań dostępna jest w zakładce Materiały informacyjne

  Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach!  Szkolenia Rady, Zarządu oraz pracowników LGD

  W dniu 29 września br. członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” wzięli udział w szkoleniu pn. „Metodyka pracy Rady w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób sporządzania i wypełniania dokumentacji związanej z oceną i wyborem wniosków”.
  Celem szkolenia było zapoznanie członków Rady z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Następnego dnia, tj. 30 września br. członkowie Zarządu i pracownicy biura LGD wzięli udział w szkoleniu, które dotyczyło zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Szkolenia odbyły się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” i zostały zorganizowane zgodnie z „Planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura”.

  Dziękujemy wszystkim za obecność!  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Informacje dostępne są w załączniku oraz pod linkiem ARiMR  Spotkania informacyjne

  Szanowni Państwo,

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne, dotyczące zasad organizacji konkursów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a w szczególności przedstawienia celów, kryteriów, sposobu realizacji oraz procedur naboru wniosków.

  Terminy spotkań:

  1. 03.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
  2. 04.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15
  3. 05.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95
  4. 06.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11
  5. 10.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8
  6. 12.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3
  7. 13.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4

  Spotkania odbędą się w Salach posiedzeń poszczególnych Urzędów Gmin.

  Ze względów organizacyjnych, prosimy o konieczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.pl  Nabory RPO WSL 2014-2020

  Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA:

  Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
  Ogłoszenie o naborze

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 14.12.2016 r. (do godz. 12:00).

  Rolą Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” jest wydawanie opinii o zgodności operacji z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest wymagana już na etapie składania wniosku.

  Wnioskodawcy planujący ubiegać się o dofinansowanie w ramach powyższego naboru są zobligowani do wystąpienia do LGD z prośbą o wydanie opinii zgodności ich projektu z LSR.

  Ważne!
  Powyższa informacja nie dotyczy naborów ogłaszanych przez LGD „Brynica to nie granica”. Nabory wniosków w ramach inicjatywy LEADER planujemy ogłosić w listopadzie br.  Komunikat

  Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.  Aktualizacja procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR oraz zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 21.09.2016 r. godz. 10.00.

  Zmiany dotyczące procedur wyboru i oceny operacji wynikają z regulacji prawnych (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) oraz zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.  Aktualne formularze wniosków

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

  Aktualne wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi dokumentami.

  Link do strony  Informacja

  Szanowni Państwo,

  w dniu 2 września br. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Link do rozporządzenia

  Informujemy również, że od dnia wejścia w życie ww. przepisów rozporządzenia obowiązują nowe Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzględniające zmiany objęte ww. rozporządzeniem.

  Link do wytycznych

  W związku z publikacją nowych Wytycznych, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” zobowiązana jest dostosować swoje procedury wyboru i oceny operacji do wydanych Wytycznych. Po wprowadzeniu zmian, LGD musi wystąpić do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o aneks do umowy ramowej. Po zatwierdzeniu zmian, LGD będzie mogła ogłosić pierwszy nabór wniosków.

  W obecnej sytuacji pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy planowane są na listopad (Budowa i remont obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych), natomiast pierwszy konkurs skierowany dla przedsiębiorców prawdopodobnie zostanie ogłoszony na początku 2017 r. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.  Nabory RPO WSL 2014-2020

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  Nabory są realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne i dotyczą następujących działań:

  Działanie 9.1 Aktywna integracja
  Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
  Ogłoszenie o naborze

  Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
  Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
  Ogłoszenie o naborze

  Rolą Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” jest wydawanie opinii o zgodności operacji z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Wnioskodawcy planujący ubiegać się o dofinansowanie w ramach powyższych naborów są zobligowani do wystąpienia do LGD z prośbą o wydanie opinii zgodności ich projektów z LSR.

  W załączniku znajduje się Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020 obowiązująca na dzień ogłoszenia konkursów, tj. 29 lipca.  Spotkanie informacyjne

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkursy, których przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne, Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych.

  W związku z powyższym informujemy, że dnia 11 sierpnia br. o godz. 11.30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach powyższych konkursów.

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie.

  Ogłoszenie o konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dostępne jest tutaj.  Dożynki Powiatu Lublinieckiego i XVII Dni Ziemi Woźnickiej

  Serdecznie zapraszamy na Dożynki Powiatu Lublinieckiego, które będą połączone z XVII Dniami Ziemi Woźnickiej. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 27-28 sierpnia 2016 r. na terenie MGOK w Woźnikach przy ul. Górnej 5.  XII Festiwal Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej

  Gorąco zachęcamy twórców do wystawienia swoich prac w dziedzinie malarstwa, rzeźby, haftu, kowalstwa, wyrobów z łyka, biżuterii, wytwórców pamiątek, ceramiki i rozmaitości wszelakiej w dniu 15 sierpnia 2016 r. na Rynku w Woźnikach.

  Dodatkowych informacji dotyczących festiwalu udzielają pracownicy MGOK w Woźnikach pod numerem telefonu: 34 357 30 37.  Wzory dokumentów zawierdzone

  Informujemy, że zakończono prace nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Dokumenty zostały zaakceptowane przez MRiRW.

  Odnośnik do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  V Turniej Rycerski w Siewierzu

  Serdecznie zapraszamy na V Turniej Rycerski w Siewierzu, który odbędzie się dniach 30-31 lipca na błoniach siewierskiego zamku.
  Tegoroczny turniej w Siewierzu ma szczególny charakter, bowiem odbywać się będzie w 740. rocznicę nadania praw miejskich Siewierzowi (według dokumentów historycznych akt lokacyjny dla Siewierza datuje się na rok 1276). Turniej będzie upamiętniał także 1050-lecie Chrztu Polski. Przed nami więc kolejna odsłona turnieju, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród szerokiej publiczności. W tym roku na zamek w Siewierzu zjedzie się kilkuset miłośników historii, odtwórców historycznych z całej Polski.

  Wzorem lat minionych, przedsięwzięcie odbywać się będzie w ciągu dwóch dni.
  Sobota jest głównym dniem turnieju, około południa odtwórcy historyczni ruszą z siewierskiego rynku w barwnym pochodzie na błonia zamku siewierskiego gdzie oficjalnie rozpoczniemy V Turniej Rycerski. Tego dnia będziemy mogli zobaczyć m.in. zmagania rycerskie w różnych kategoriach i dyscyplinach, przyjrzeć się pracy rzemieślników, postrzelać z łuku i co najważniejsze przenieść się w czasie do epoki miecza i tarczy. Późnym, sobotnim popołudniem, gdy słońce będzie chylić się ku zachodowi Zamek Siewierski będzie przeżywał kolejne oblężenie w swojej ciekawej historii oraz Fireshow – pokazowi tańca z ogniem z efektami pirotechnicznymi. W niedzielę natomiast odbędą się finały turniejów rycerskich oraz łuczniczych i uroczyste wręczenie nagród. W ciągu trwania całego turnieju będzie można przyjrzeć się codziennemu życiu ludzi w średniowiecznym obozowisku.

  Na wszystkich uczestników tego wydarzenia czeka moc atrakcji. Również w niedzielę, w godzinach od 16.00 do 18.00 szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież, którzy będą mogli wziąć udział w Turnieju Miecza Sportowego i Strzelania z Łuku. W tym dniu będzie też okazja do spotkania z historykami i badaczami dziejów regionu. Dla najmłodszych uczestników turnieju – zwycięzców turniejowych zmagań miecza i łuku przewidziano atrakcyjne nagrody.  Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

  Szanowni Państwo!

  Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim informuje, iż w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 został ogłoszony konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

  Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: tradycja, krajobraz oraz „dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Dla laureatów nagrodzonych zdjęć Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim ufunduje nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2016 r.  Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

  W dniach 27-28 czerwca br. pracownicy, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.

  Celem szkolenia było zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu!  I Ceramiczna Noc Świętojańska w Lubszy

  Zapraszamy na wspólne powitanie lata podczas wyjątkowej imprezy plenerowej. Po raz pierwszy w Lubszy, pod patronatem Związku Ceramików Polskich, I Ceramiczna Noc Świętojańska, która odbędzie się 24 czerwca 2016 roku, o godz. 18:00, na boisku szkolnym SP Lubsza.

  Głównym punktem artystycznej akcji będzie plenerowy piec do wypału wyrobów ceramicznych, wykonanych podczas majowych warsztatów lepienia w glinie. 24 czerwca, na terenie boiska szkolnego w Lubszy, zostanie rozpoczęta jego budowa. Odpalenie nastąpi wczesnym popołudniem, natomiast punkt kulminacyjny będzie miał miejsce wieczorową porą i w nocy, kiedy to piec będzie płonął najmocniej i najjaśniej, dając nam możliwość podziwiania niezwykłego i efektownego widowiska.

  Na ten czas zaplanowano wiele innych atrakcji:

  • Koncerty: folk słowiański zespołu Kuczeryki, grupa rockowa WolfSpree
  • Pokaz ogniowy
  • Warsztaty lepienia w glinie
  • Pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, Joanna Skrzeszowska
  • Tradycje świętojańskie: wspólne wicie wianków i poszukiwanie kwiatu paproci
  • Występy dzieci i młodzieży: spektakl teatralny W tę czarowną noc, kółko taneczne Tańczące Iskierki, Radosne Rytmy - debiut zespołu młodych bębniarzy grających na cajonach, pokaz karate Śląskiego Klubu Karate i Kickboxingu
  • Pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy, a także karaoke, konkursy z nagrodami, stoisko z ręcznie wykonaną biżuterią, zamki dmuchane dla dzieci, rozstrzygnięcie konkursu Lubszecka Muszla, dron nad imprezą!

  Atrakcje kulinarne: kiełbaski przy ognisku, McCookie by Marek Pavellek, ciapkapusta, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym i inne smakołyki.

  Wydarzenia towarzyszące:

  • wystawa ceramiki Marceli Pospíšilovej z Kutnej Hory, gmach SP Lubsza, dostępna w czasie trwania imprezy
  • wystawa ceramiki Anny Osadnik, wernisaż 23 czerwca w Galerii Kultury w Woźnikach

  Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej dzięki dofinansowaniu Gminy Woźniki. Głównymi partnerami są dwie instytucje: Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy, na terenie której odbywa się impreza, oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach. Inspiratorką i "kołem napędowym" całego przedsięwzięcia jest mieszkająca w Lubszy, pochodząca z Tarnowskich Gór, artystka Anna Osadnik (OSA). Patronat medialny objęło Polskie Radio Katowice.  Pierwsze szkolenie dla pracowników, Zarządu oraz Rady LGD

  W dniach 15-16 czerwca br. pracownicy, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” brali udział w szkoleniu pn. „Zarządzanie procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju, funkcjonowaniem lokalnej grupy działania z uwzględnieniem roli i zadań poszczególnych organów LGD”.

  Celem szkolenia było omówienie roli i zadań pracowników, Zarządu oraz Rady w funkcjonowaniu LGD na każdym etapie wdrażania LSR. Przedstawiono przepisy prawne regulujące działalność LGD oraz jej organów.

  Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.  Informacja

  Informujemy, że Biuro LGD „Brynica to nie granica” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.  54. Dni Ziemi Siewierskiej

  Serdecznie zapraszamy na Dni Ziemi Siewierskiej, które, jak co roku, odbywają się w pierwszy weekend czerwca na błoniach zamku siewierskiego. Obchodom 54. Dni Ziemi Siewierskiej będzie towarzyszyć szereg atrakcji oraz imprez towarzyszących. Na scenie wystąpią znani i lubiani artyści muzyki disco-polo, jak również sceny kabaretowej. Dwudniową imprezę rozpocznie tradycyjnie „Żakinada” ulicami miasta, gdzie w barwnym korowodzie zaprezentują się uczniowie ze szkół z Gminy Siewierz.

  Organizatorzy mają nadzieję, że mieszanka muzyczno – kabaretowa spotka się z zainteresowaniem wszystkich mieszkańców oraz licznie odwiedzających Gminę Siewierz turystów i zapewni niezapomniane wrażenia.  10-lecie LGD „Brynica to nie granica”

  28 maja przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” świętowała 10-lecie swojej działalności. Impreza była połączona z Wielkim Piknikiem Rodzinnym, który był organizowany przez MGOK w Woźnikach.

  Tego dnia zaplanowano występy wielu znakomitych zespołów. LGD reprezentował zespół „Sonitus” z Siewierza, „Od… do…” z Psar, chór „Jutrzenka” ze Świerklańca oraz „Kapela Regionalna” z Mierzęcic. Swój artystyczny program przedstawiły także dzieci z przedszkola w Woźnikach oraz Grupa Taneczna „Woźniki MGOK ESCAPE”.

  Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tej wyjątkowej imprezy. Szczególne podziękowania składamy Pani Jadwidze Fabiańczyk – Dyrektor MGOK w Woźnikach, wszystkim artystom, którzy zechcieli razem z nami świętować ten szczególny dzień, Paniom z Koła rękodzieła ze Świerklańca za prezentację swojej twórczości oraz zebranym gościom. Mamy nadzieję, że wszyscy będą miło wspominać ten wspólnie spędzony czas.  XVIII Walne Zebranie Członków – relacja

  18 maja br. odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków LGD, które zostało połączone z uroczystością 10-lecia naszej działalności. Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków było przyjęcie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Zarządu, przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, zmiany w Statucie związane ze zmianami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz wręczenie pamiątkowych medali wszystkim członkom.

  Przewodniczący Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, Pan Jerzy Jóźwik przypomniał pokrótce początki Lokalnej Grupy Działania, a następnie podziękował wszystkim zebranym za ich zaangażowanie w funkcjonowanie LGD.

  Spotkanie umilił słodki poczęstunek w postaci jubileuszowego tortu, który był niespodzianką przygotowaną przez Gminę Mierzęcice dla wszystkich zebranych gości. Po zebraniu uczestnicy zostali zaproszeni na kolację.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Dziękujemy za te 10 lat wspólnych starań i pracy.  Wielki Piknik Rodzinny i Jubileusz 10-lecia LGD

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy na Wielki Piknik Rodzinny połączony z obchodami 10-lecia działalności Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, który odbędzie się 28 maja 2016 r. (sobota) przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach (ul. Górna 5).

  W programie przewidziano m.in. występy dzieci z przedszkola w Woźnikach, prezentacje artystyczne członków Lokalnej Grupy Działania, występ kabaretu Śląskie Trio Piotra Szefera oraz zabawę taneczną przy muzyce zespołu AKG z Woźnik.

  Wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do wspólnego świętowania, gorąco zapraszamy!  Podpisanie umowy ramowej

  10 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie podpisały umowy ramowe określające warunki i sposoby realizacji strategii rozwoju.

  Ze strony Województwa Śląskiego umowy z beneficjentami podpisywał Pan Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Pan Jerzy Motłoch, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich, a ze strony LGD „Brynica to nie granica” Pan Jerzy Jóźwik, Przewodniczący Zarządu oraz Pani Małgorzata Bednarek, Skarbnik Zarządu.

  Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” przyznano kwotę w wysokości 2 521 565,56 euro na realizację LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

  W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmą obszar 125 gmin, który jest zamieszkiwany przez 1 219 126 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzymają LGD, wnioskodawcy z tego obszaru będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, promowanie, zachowanie lub oznakowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, promocję produktów rolno-spożywczych, w tym tradycyjnej żywności na rynkach lokalnych oraz promocję kultury i postaw proekologicznych.

  Więcej informacji nt. podpisania umowy TUTAJ  Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

  Szanowni Państwo,

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zapraszają do udziału w XVI edycji regionalnego etapu konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną województwa śląskiego.

  Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie regionalnych produktów żywnościowych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów do ubiegania się o ochronę produktów zgodną z ustawodawstwem unijnym.

  Na przestrzeni lat konkurs zaktywizował lokalne samorządy, społeczności i wytwórców do działań na rzecz wytwarzania, budowy rynku i promocji tradycyjnej żywności jako elementu rozwoju regionu.

  Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających wymagane kryteria.

  W ramach regionalnego finału komisje ocenią najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną. Dodatkowo zostaną nominowani laureaci do nagrody „Perła 2016”, wręczonej podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu w dniu 25 września (niedziela) 2016 roku.

  Tegoroczny finał regionalny konkursu w województwie śląskim odbędzie się 18 czerwca w Częstochowie na Placu Biegańskiego podczas Festiwalu Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”.

  Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 30 maja br. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

  1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

  lub

  2) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa.

  W załączeniu regulaminy oraz formularze zgłoszeń.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt:
  Agnieszka Kotwa
  tel. 32 77 40 080
  adres e-mail: akotwa@slaskie.pl  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XVIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

   Proponowany porządek obrad XVIII Walnego Zebrania Członków:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
  8. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r.
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
  9. Przyjęcie zmian w Statucie LGD.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  10. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian,
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
  11. Wręczenie pamiątkowych medali członkom Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  Komunikat

  Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2016 roku biuro Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.  Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzona!

  19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), które zostały złożone przez Lokalne Grupy Działania w terminie od 9 listopada 2015 do 30 grudnia 2015.

  Po dokonaniu ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków, LSR Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” została wybrana do realizacji w okresie programowania 2014-2020.

  Realizacja Strategii współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).  Zaproszenie na warsztaty z Questingu

  Zapraszamy na warsztaty z Questingu, które odbędą się 7 kwietnia (w czwartek) od godz. 10:00 do godz. 15:00 w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2A.

  Warsztaty skierowane są przede wszystkim dla osób, które jeszcze nie zetknęły się z Questingiem i chcą poznać jego podstawy. W programie warsztatów znajdą się m.in. teoretyczne zasady tworzenia questów, ustalenie trasy, zajęcia w terenie, opracowywanie zebranych informacji i tworzenie Questu.

  Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie się pod adresem mailowym: m.machura@siewierz.pl. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

  Warsztaty odbędą się we współpracy z Fundacją Questingu, a poprowadzą je: Marcela Gruszczyk -doktorantka historii na Uniwersytecie Śląskim, Katarzyna Michałek-Jung - trener/wykładowca akademicki oraz Marcin Machura - podinspektor ds. promocji Gminy Siewierz.  Głosowanie na Wójta Roku 2015

  Z przyjemnością informujemy, iż Pan Tomasz Sadłoń - Wójt Gminy Psary, został nominowany do tytułu „WÓJTA ROKU 2015”. Konkurs „Wójt Roku” organizowany jest po raz piętnasty przez Telewizję Polską i ma na celu wyłonienie wójta, który wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Tytuł "Wójta Roku 2015" otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej głosów.

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu na jedynego przedstawiciela województwa śląskiego w finale, czyli na Pana Wójta Tomasza Sadłonia. Od dnia 21.03.2016 r. do 4.04.2016 r. będzie można poprzeć kandydaturę Pana Wójta poprzez wysłanie SMSa na jego osobę o treści 9 na numer 7150. Koszt SMSa to 1,23 zł (z VAT). Z jednego numeru telefonu można wysyłać dowolną ilość smsów z głosem na tego samego kandydata.  24.03.2016 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów (w załączniku).  22.03.2016 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. projektów– 2 osoby- 2 etaty.  I Siewierski Jarmark Wielkanocny

  Gmina Siewierz wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu przygotowują pierwszy Siewierski Jarmark na Rynku w Siewierzu, który ma się odbyć z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych w dniu 19 marca w godzinach od 10:00 do 16:00. Do czynnego udziału w jarmarku zaproszeni zostali producenci, wytwórcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Siewierz i nie tylko.

  Odwiedzający kramy będą mogli dzięki nim poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. W sprzedaży znajdą się między innymi produkty regionalne, ekologiczne, tradycyjne, w tym wędliny, chleb, miody i soki, które z pewnością znajdą miejsce na świątecznym stole. Na jarmarku pojawią się wystawcy prezentujący różnorodne rękodzieło i rzemiosło, tj.: wytwarzanie biżuterii, ozdób, stroików, ceramikę, decoupage, wyplatanie ze słomy, wikliniarstwo, czy zdobienie jaj technikami tradycyjnymi. Motywem przewodnim dzieł będzie Wielkanoc, aby zakupione przedmioty posłużyć mogły zarówno jako dekoracje jak i prezenty.

  Jarmark będzie stanowił również wydarzenie kulturalne. Na scenie zostaną zaprezentowane obyczaje i obrzędy towarzyszące świętom Wielkiej Nocy. W ten sposób odbiorcy będą mogli zapoznać się z lokalną tradycją, obyczajami i folklorem. Czas spędzony na jarmarku umilą gościom występy, koncerty, prezentacje, degustacje i konkursy, dlatego w jego przygotowania zostały zaangażowane również lokalne organizacje, tj. Koła Gospodyń Wiejskich czy placówki szkolne, które będą prezentować gotowe wyroby kulinarne i rękodzielnicze oraz tradycje związane z Wielkanocą i jej obchodami w naszym regionie.

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Rynku w Siewierzu w sobotę 19 marca i zobaczenia wszystkich przygotowanych atrakcji.  07.03.2016 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. projektów

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.  Wniosek o wybór LSR złożony!

  Szanowni Państwo!

  W dniu 23.12.2015 r. Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

  Realizacja przygotowanej LSR ma być współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Wszystkim, którzy brali udział w spotkaniach oraz konsultacjach i chętnie dzielili się z nami swoimi pomysłami i uwagami dotyczącymi opracowywanej Strategii, bardzo dziękujemy!  Komunikat z Walnego Zebrania Członków LGD "Brynica to nie granica"

  W dniu 8 grudnia 2015 r. w Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica".

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków były wybory do Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.

  W skład nowych władz LGD "Brynica to nie granica" wchodzą:

   Rada LGD
  1. Przewodniczący Rady- Paks Stanisław (Gmina Mierzęcice, sektor społeczny)
  2. Wiceprzewodniczący Rady- Kałdonek Witold (Gmina Woźniki, sektor społeczny)
  3. Członek Rady- Dobrowolska Agnieszka (Gmina Siewierz, sektor publiczny)
  4. Członek Rady- Gajdzik Ewelina (Gmina Bobrowniki, mieszkaniec)
  5. Członek Rady- Janas Michał (Gmina Siewierz, sektor społeczny)
  6. Członek Rady- Kotela Anna (Gmina Psary, sektor publiczny)
  7. Członek Rady- Kubica-Serwecińska Marzena (Gmina Bobrowniki, sektor społeczny)
  8. Członek Rady- Nickel Gerard (Gmina Świerklaniec, sektor społeczny)
  9. Członek Rady- Nolewajka Michał (Gmina Świerklaniec, mieszkaniec)
  10. Członek Rady- Olszewski Andrzej (Gmina Psary, sektor społeczny)
  11. Członek Rady- Pogoda Mariusz (Gmina Woźniki, sektor gospodarczy)
  12. Członek Rady- Potera Katarzyna (Gmina Ożarowice, sektor społeczny)
  13. Członek Rady- Pudo Paweł (Gmina Siewierz, sektor społeczny)
  14. Członek Rady- Sar Janusz (Gmina Mierzęcice, sektor gospodarczy)
  15. Członek Rady- Szynal Henryk (Gmina Ożarowice, sektor społeczny)  Gwiazdkowy Eko Jarmark

  Szanowni Państwo,

  w dniach 19-20 grudnia br. na terenie historycznej fabryki porcelany w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23 odbędzie się Gwiazdkowy Eko Jarmark, który wprowadzi wszystkich w radosny przedgwiazdkowy nastrój i oczaruje świąteczną atmosferą. W przestrzeniach pofabrycznych zagoszczą zimowe smakołyki oraz tradycyjne, regionalne i ekologiczne produkty.

  Organizator zadbał o szereg atrakcji, m.in.: warsztaty kulinarne, ceramiczne, rękodzieła.

  Więcej informacji na stronie: ekojarmark

  Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego zaprasza zainteresowanych producentów żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej na stoisko Województwa Śląskiego. Udział bezpłatny.

  Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 9 grudnia 2015 r. pod adres: akotwa@slaskie.pl  Zaproszenie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XVII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP - II piętro sala 203.
  II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

   Proponowany porządek obrad XVII Walnego Zebrania Członków:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady i uchwalenie tekstu jednolitego.
  8. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  9. Wybory do Rady LGD.
  10. Uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  Podsumowujący warsztat strategiczny w Lalikach - relacja

  W dniach 6-8.11.2015 r. w Lalikach (gm. Milówka) odbył się podsumowujący warsztat strategiczny dotyczący opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy z terenu wszystkich siedmiu gmin członkowskich LGD. Zajęcia były podzielone na cztery bloki merytoryczne.

  I BLOK MERYTORYCZNY

  Analiza i weryfikacja problemów szczegółowych, celów szczegółowych, negatywnych następstw problemów, celów ogólnych i przyczyn problemów jako wyników analizy SWOT obszaru LGD.

  II BLOK MERYTORYCZNY

  1. Przypisanie wskaźników oddziaływania oraz wskaźników rezultatu jako mierników osiągnięcia celów ogólnych i celów szczegółowych zawartych w LSR.

  2. Przedsięwzięcia, grupy docelowe, sposób realizacji przedsięwzięć oraz wskaźniki produktu jako bezpośrednie cechy określające realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

  III BLOK MERYTORYCZNY

  1. Przedsięwzięcia, grupy docelowe, sposób realizacji przedsięwzięć oraz wskaźniki produktu jako bezpośrednie cechy określające realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju cd.

  2. Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów beneficjentów, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów (zakresów) operacji, zasady monitorowania i ewaluacji oraz przygotowanie propozycji do planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.

  IV BLOK MERYTORYCZNY

  Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów beneficjentów, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów (zakresów) operacji, zasady monitorowania i ewaluacji oraz przygotowanie propozycji do planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR cd.

  Uczestnicy brali aktywny udział w warsztatach. Z zaangażowaniem dyskutowali na tematy dotyczące kierunku działań w nowym okresie programowania, a swoje pomysły zapisywali na przygotowanych kartach.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację i przebieg spotkania.

  Zapraszamy do galerii zdjęć!  Podsumowujący warsztat strategiczny w Lalikach

  Szanowni Państwo,

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” organizuje podsumowujący warsztat strategiczny w dniach 6-8 listopada 2015 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym LALIKI w Lalikach.

  Wyjazd zorganizowano dla 50 osób: przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców z obszaru 7 gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania. Celem warsztatu jest przedstawienie prac badawczych oraz analizy SWOT, a także kierunków rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie granica”.

  Wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w wyjeździe, życzymy owocnej pracy i mile spędzonego czasu w górskim klimacie.  Zaproszenie na spotkanie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020

  Szanowni Państwo,

  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Spotkania odbędą się w następujących terminach oraz miejscach:

  • 10 listopada 2015 roku – Bielsko-BiałaŚląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43 – 300 Bielsko-Biała.
  • 12 listopada 2015 roku – RybnikStarostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44 – 200 Rybnik.
  • 13 listopada 2015 roku – KatowiceUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40 - 037 Katowice.
  • 18 listopada 2015 roku – Częstochowa - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, 42 – 200 Częstochowa.  Zaproszenie na spotkanie informacyjne w zakresie PROW 2014-2020

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działania „Inwestycje w środki trwałe” w zakresie poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” PROW 2014-2020.

  Spotkanie odbędzie się w dniu 27.10.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7, sala nr 370.  Konsultacje społeczne - ciąg dalszy

  Kolejne konsultacje społeczne odbyły się w dniach 14, 15, 16 i 17 września na terenie pozostałych czterech gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, a więc: Gminy Bobrowniki, Gminy Psary, Gminy Świerklaniec oraz Gminy Siewierz.

  Na tych spotkaniach, podobnie jak na poprzednich, zostały przedstawione założenia programu LEADER w ramach PROW 2014-2020, uczestnicy ustalali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru LGD. Identyfikowano również kluczowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji i cele, które powinny zostać objęte strategią oraz wypełniono ankietę konsultacyjną.

  Spotkanie, które odbyło się w dniu 17 września w Gminie Siewierz było ostatnim spotkaniem z cyklu Konsultacji Społecznych w ramach PROW.

  Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie!  Konsultacje społeczne rozpoczęte!

  W dniach 8, 9, i 10 września odbyły się warsztaty strategiczne na terenie trzech gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania, a mianowicie: Gminy Woźniki, Gminy Mierzęcice oraz Gminy Ożarowice.

  Na spotkaniach zostały przedstawione założenia programu LEADER w ramach PROW 2014-2020, uczestnicy ustalali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD, identyfikowano kluczowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji oraz cele, które powinny zostać objęte strategią, a także wypełniono ankietę konsultacyjną.

  Przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy brali czynny udział w spotkaniu. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi szans i zagrożeń obszaru swojej Gminy oraz otwarcie mówili o jej słabych i mocnych stronach.

  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie!  Zaproszenie do wypełnienia ankiety

  W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” rozpoczyna prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność . Powyższa strategia pozwoli na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów mających wpływ na rozwój terenu LGD ”Brynica to nie granica”.

  Wobec tego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje umożliwią określenie celów i kluczowych kierunków rozwoju obszaru oraz pozwolą zbadać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszych Gmin.

  Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki.

   Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać:
  • w wersji papierowej na adres:
   Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
   Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice
  • w wersji elektronicznej na adres: lgd@lgd-brynica.pl

  Dziękujemy za poświęcony czas  Zaproszenie na szkolenia

  Szanowni Państwo,

  W związku z podpisaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 oraz zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, Śląski Oddział Regionalny ARiMR przeprowadzi cykl działań informacyjno-szkoleniowych dotyczących powyższego zakresu.
  Spotkania będą prowadzone przez pracowników Oddziału Regionalnego.

  Zapraszamy do udziału w spotkaniu potencjalnych wnioskodawców celem uzyskania wiedzy z zakresu poprawnego składania wniosków na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

  W załączeniu harmonogram realizacji spotkań.  Konsultacje społeczne

  Szanowni Państwo,

  Zbliża się termin pierwszego spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  Serdecznie zapraszamy do udziału mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.  Zaproszenie

  Szanowni Państwo,

  Ogólnopolski portal mojeKGW.pl, zrzeszający wszystkie organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury i rozwoju polskiej wsi, ogłasza Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy dla KGW.

  Konkurs jest idealnym sposobem na wykorzystanie i promocję przepięknych wieńców dożynkowych, które przez cały rok kruszeją w przydomowych piwnicach. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych. Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

  Zdjęcia wieńców można przesyłać od 17 sierpnia do 11 września br.

  Więcej informacji na stronie internetowej www.mojekgw.pl i pod bezpłatnym numerem 800 007 444.

  Załączniki:  Harmonogram konsultacji społecznych

  Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które będą poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń , a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014- 2020.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, straży pożarnych, klubów sportowych, firm i zakładów na spotkania konsultacyjne w następujących terminach:  Plan włączenia społeczności lokalnej

  Opis procesu konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone na potrzeby powstania LSR, stanowi zarazem opis wzmocnienia międzysektorowego partnerstwa lokalnego w LGD "Brynica to nie granica". Do udziału w tym procesie zostaną zaproszeni przedstawiciele szerokiego spektrum środowisk, instytucji oraz organizacji. W procesie tworzenia strategii planuje się wykorzystać następujące metody konsultacji społecznych:

  1. spotkania informacyjne
  2. sondaże społeczne
  3. posiedzenia organów władzy LGD
  4. podsumowujący warsztat strategiczny

  Ad. 1) Spotkania informacyjne

  W ramach procesu przygotowania LSR planuje się przeprowadzić 7 spotkań, po 1 w każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Do udziału w spotkaniu planuje się zaprosić osoby reprezentujące wszystkie środowiska , w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, władze samorządowe oraz mieszkańców.
  Działania te będą miały na celu dostarczenie uczestnikom spotkań informacji o LGD oraz podejściu LEADER w okresie programowania na lata 2014- 2020, a także zdobycie możliwie wielu informacji na temat identyfikowanych przez zebranych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD „Brynica to nie granica”. Spotkania będą również służyły identyfikacji oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Seria spotkań z mieszkańcami pozwoli na uzyskanie materiału dla opracowania analizy SWOT obszaru. Usystematyzowanie zdobytych informacji będzie stanowiło podstawę do sporządzenia diagnozy społeczno- ekonomicznej oraz wyznaczenia celów do LSR.

  Ad. 2) Sondaże społeczne

  Planuje się przeprowadzenie sondażu społecznego z wykorzystaniem ankiety. Sondaż społeczny posłuży uzyskaniu opinii mieszkańców na temat obszaru LGD, warunków życia, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie granica”, proponowanych kierunków rozwoju. Mieszkańcy będą mieli również możliwość wykazania w ankiecie inicjatyw/projektów, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne. Ankieta będzie dostępna na stronie www.lgd-brynica.pl. Uzyskany materiał będzie stanowił ważne źródło analizy SWOT oraz celów Strategii.

  Ad. 3) Posiedzenia Zarządu LGD

  Bezpośrednią kontrolę nad przygotowaniem LSR będzie pełnił Zarząd LGD „Brynica to nie granica”. Podczas posiedzeń Zarząd LGD będzie dokonywał przeglądu przygotowanych do strategii materiałów oraz będą omawiane postępy w przygotowaniu LSR.
  Z kolei do kompetencji Walnego Zebrania Członków LGD, będzie należała akceptacja ostatecznego wyglądu LSR, w tym uchwalenia tekstu jednolitego.

  Ad. 4) Podsumowujący warsztat strategiczny

  Planuje się zorganizowanie wyjazdowego spotkania w celu przedstawienia zarówno prac badawczych oraz analizy SWOT, jak również proponowanych kierunków rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie granica”. Do udziału w spotkaniu planuje się zaprosić przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z terenu LGD . Dzięki temu wszystkie instytucje i osoby zainteresowane realizacją celów Strategii będą przekonane o swoim indywidualnym wkładzie w ich ostateczny kształt i brzmienie, czego następstwem może być zwiększenie udziału i zaangażowania w realizację zaproponowanych przez nich projektów.

  Podczas realizacji działań o charakterze informacyjno- promocyjnym tj. spotkania informacyjne oraz podsumowujący warsztat strategiczny zostanie spełniony obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
  Informacja o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i PROW 2014-2020 zostanie zamieszczona na:

  • stronie internetowej LGD „Brynica to nie granica”,
  • zaproszeniach,
  • plakatach,
  • tablicach informacyjnych.  Informacja

  Informujemy, że obsługa mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR będzie odbywać się podczas dyżurów 3 dni w tygodniu tj.

  • Poniedziałek od godz. 7:00 do 11:00
  • Wtorek od godz. 7:00 do 11:00
  • Środa od godz. 11:00 do 15:00

  W tym czasie interesanci mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi bezpośrednio w Biurze LGD.  21.07.2015 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja o wynkach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji (w załączniku).

  Załącznik:  17.07.2015 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. promocji – 1 osoby na 1/2 etatu.

  Załącznik:  03.07.2015 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. promocji

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Szczegóły w załączniku:  SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROW 2007-2013

  Szanowni Państwo!

  zapraszamy na Spotkanie podsumowujące okres programowania PROW 2007-2013, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Gimnazjum w Ożarowicach, przy ul. Szkolnej 10.

  Głównym tematem spotkania będzie prezentacja projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica" oraz omówienie działalność LGD w przyszłej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.  Komunikat z Walnego Zebrania Członków LGD "Brynica to nie granica"

  W dniu 25 maja 2015 r. w biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica".

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków były zmiany w Statucie i dokumentach pokrewnych, związane z dostosowaniem formy prawnej LGD do aktualnych przepisów prawa oraz wybory do organów Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  W skład nowych władz LGD "Brynica to nie granica" wchodzą:

   Zarząd
  1. Przewodniczący Zarządu- Jerzy Jóźwik (gmina Mierzęcice)
  2. Wiceprzewodniczący Zarządu- Krystyna Kosmala (gmina Ożarowice)
  3. Wiceprzewodniczący Zarządu- Zdzisław Hryciuk (gmina Woźniki)
  4. Skarbnik Zarządu- Małgorzata Bednarek (gmina Bobrowniki)
  5. Sekretarz Zarządu- Joanna Trzcionka (gmina Siewierz)
  6. Członek Zarządu- Aleksandra Bensel (gmina Psary)
  7. Członek Zarządu- Ilona Jaworska- Kapica (gmina Świerklaniec)
   Komisja Rewizyjna
  1. Agnieszka Frączek (gmina Mierzęcice)
  2. Zdzisław Hetmańczyk (gmina Ożarowice)
  3. Marian Mierzwa (gmina Woźniki)  Zaproszenie na XVI Walne Zebranie

  W związku z tym, że podczas XV Walnego Zebrania Członków LGD w dniu 14 maja 2015 r. nie został spełniony wymóg obecności co najmniej 2/3 członków, którego spełnienie jest konieczne w przypadku podejmowania uchwały w sprawie zmiany Statutu (§ 16 ust. 3 Statutu LGD), Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  ponownie zaprasza członków

  na XVI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. (poniedziałek), o godz. 17.00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. Podczas zebrania zaplanowano przyjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie i dokumentach pokrewnych, związane z dostosowaniem formy prawnej LGD do aktualnych przepisów prawa oraz wybory do organów Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

  W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania nastąpi w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i miejscu o godzinie 17.30 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)

  Proponowany porządek obrad XVI Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  8. Przyjęcie zmian w Statucie LGD oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
  9. Przyjęcie zmian w Regulaminach Władz oraz uchwalenie tekstów jednolitych.
  10. Przyjęcie nowych członków w struktury LGD.
  11. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  12. Wybory do władz LGD:
   1. Zarządu,
   2. Komisji Rewizyjnej.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  Zaproszenie na szkolenie

  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Głównym celem szkolenia jest przekazanie informacji nt. analizy najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i o płatność, w tym z zakresu zamówień publicznych.

  Szkolenia odbędą się w następujących terminach oraz miejscach:

  • 25 maja 2015 r. - Bielsko- Biała - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Bielsku- Białej, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała, sala IV piętro;
  • 26 maja 2015 r. - Katowice - Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice (40-032), Sala kolumnowa (półpiętro);
  • 28 maja 2015 r. - Częstochowa - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, sala parter.

  Zgłoszenia proszę kierować do dnia 18.05.2015 r. na adres e-mailowy: ksow@slaskie.pl lub telefonicznie tel. 32/77 40 190, 32/77 40 545 podając imię i nazwisko, numer kontaktowy, miejsce i termin szkolenia.

  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decydować będzie termin zgłoszenia.  Zaproszenie na XV Walne Zebranie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 14 maja 2015 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XV Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy.
  10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
   1. Zarządu,
   2. Komisji Rewizyjnej,
   3. Rady.
  12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  13. Przyjęcie zmian w Statucie LGD oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
  14. Przyjęcie zmian w Regulaminach Władz oraz uchwalenie tekstów jednolitych.
  15. Przyjęcie nowych członków w struktury LGD.
  16. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  17. Wybory do władz LGD:
   1. Zarządu,
   2. Komisji Rewizyjnej.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie Zebrania.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik  Zaproszenie do wypełnienia ankiety

  W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” rozpoczyna prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność . Powyższa strategia pozwoli na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów mających wpływ na rozwój terenu LGD ”Brynica to nie granica”.

  Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje umożliwią określenie celów i kluczowych kierunków rozwoju obszaru oraz pozwolą zbadać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszych Gmin.

  Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki.

  Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać:

  • w wersji papierowej na adres:
   Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
   Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice
  • w wersji elektronicznej na adres: lgd@lgd-brynica.pl

  Dziękujemy za poświecony czas  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Szanowni Beneficjenci!

  Serdecznie zachęcamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 7 do 10 maja 2015 r. Do 17 kwietnia możesz Państwo zgłosić swój projekt, wypełniając elektroniczny formularz udostępniony na stronie: www.dniotwarte.eu.

  Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów poprawiających jakość życia, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Możecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania zrealizowanego przedsięwzięcia. Aby wziąć udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” wystarczy „otworzyć” swój projekt dla odwiedzających przynajmniej na jeden dzień, w terminie od 7 do 10 maja 2015 r.

  Dzięki udziałowi w tej imprezie uzyskają Państwo możliwość dodatkowej promocji swojego projektu i staną się uczestnikami ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem, która będzie posiadała również spójną identyfikację wizualną. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przewidziało promocję w ogólnopolskich mediach. Na specjalnej stronie internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez poszczególnych beneficjentów.

  Jeśli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych, ale mają wątpliwości, bądź obawiają się trudności w realizacji wydarzenia, prosimy o kontakt. Informacji w ramach PROW 2007-2013 udzieli Państwu Pani Małgorzata Sobol (kontakt: tel. 34 39 01 252, e-mail: msobol@slaskie.pl).  Przypomnienie

  Szanowni Beneficjenci!

  Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego przypominamy iż 31 marca 2015r. mija ostateczny termin zakończenia operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

  Wniosek o płatność ostateczną należy złożyć do 31 marca 2015 roku bez względu na ewentualnie trwającą ocenę dokumentacji z przeprowadzonego zamówienia publicznego czy trwającą procedurę zmiany umowy. W przypadku beneficjentów, którzy nie przedłożyli do Samorządu Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przypominamy, iż w/w dokumentację należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2015 wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.

  Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, 5 piętro, sektor C, pokój 502, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00  Konkurs fotograficzny

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym p.t. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

  Konkurs został ogłoszony w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:

  1. Tradycja
  2. Krajobraz
  3. "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

  Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice
  Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.


  Dla laureatów nagrodzonych zdjęć przewidziane są nagrody rzeczowe. Termin zgłaszania prac mija 10 kwietnia 2015 r. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu i regulaminie.


  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Sekretariat Regionalny KSOW
  ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
  Tel/fax. (032) 77 40 545
  E-mail: pgorzalka@slaskie.pl  Dożynki szkół rolniczych w Pułtusku

  W dniach 11-12.10.2014 r. nasza LGD wraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim brała udział w ogólnopolskich Dożynkach 2014 Szkół Rolniczych organizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenach Zamku w Pułtusku. Ponad 40 szkół rolniczych zaprezentowało lokalne produkty kulinarne: potrawy, wypieki, przystawki i produkty ekologiczne. Oprócz degustacji lokalnych przysmaków z całej Polski, na odwiedzających czekały liczne atrakcje występy, konkursy oraz koncerty.  Liswarciański Szlak Rowerowy otwarty

  Szanowni Państwo,

  19 października 2014 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w otwarciu Liswarciańskiego Szlaku Rowerowego, który jest efektem współpracy LGD "Brynica to nie granica" z trzema lokalnymi grupami działania: LGD "Zielony Wierzchołek Śląska", LGD "Bractwa Kuźnic" oraz LGD "Spichlerz Górnego Śląska". Szlak został utworzony w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy pt. Liswarciański Szlak Wspiera, Animuje, Rozwija Turystykę Aktywną "LISWARTA".

  Mamy nadzieję, że Liswarciański Szlak Rowerowy stanie się popularną atrakcją zarówno wśród mieszkańców jak i turystów.

  Życzymy wielu wspaniały przejażdżek Liswarciańskim Szlakiem Rowerowym!  Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do udziału w rajdzie Liswarciańskim Szlakiem Rowerowym, który jest efektem współpracy Lokalnej Grupy Działania "Zielony wierzchołek Śląska","Spichlerz Górnego Śląska", "Brynica to nie granica" i "Bractwo Kuźnic".


  Zaproszenie do ankiety

  Szanowni Państwo,

  w poniżej zamieszczonym linku znajduje się ankieta ewaluacyjna, mająca na celu zbadanie postępów we wdrażaniu LSR na obszarze LGD "Brynica to nie granica". Ankiety są anonimowe, a informacje uzyskane dzięki nim zostaną wykorzystane przy tworzeniu raportu z wdrażania LSR oraz przy tworzeniu nowej strategii rozwoju.
  Prosimy nie zwlekać z wypełnieniem ankiety, by nie wydłużać procesu ankietyzacji.
  Dziękujemy.  Wyniki naboru

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".  Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 16.30 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. o godz. 16.30 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy:  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  Konkurs fotograficzny

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym p.t. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”.

  Konkurs został ogłoszony w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:

  1. Tradycja
  2. Krajobraz
  3. "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

  Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice
  Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

  Dla laureatów nagrodzonych zdjęć przewidziane są nagrody rzeczowe. Termin zgłaszania prac mija 31 sierpnia 2014 r. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu i regulaminie.

  Załączniki:  26.06.2014 r.- Zaproszenie do składania ofert

  LGD "Brynica to nie granica" zaprasza do składania ofert na wykonanie Ewaluacji LSR obszaru LGD.

  Usługa dotycząca Ewaluacji z postępów w realizacji LSR na obszarze LGD "Brynica to nie granica" oraz sporządzenie raportu obejmującego:

  1. Analizę stopnia realizacji LSR.
  2. Badanie efektywności funkcjonowania LGD
  3. Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny.

   Zakres badania ewaluacyjnego:
  • określenie stanu początkowego wskaźników;
  • zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych, określenie poziomu osiągniętych wskaźników z uwzględnieniem specyfiki obszaru;
  • ocenę postępu wdrażania poszczególnych przedsięwzięć wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników: produktów, rezultatów i oddziaływania;
  • ocenę zgodności zrealizowanych przedsięwzięć z LSR;
  • ocenę wpływu działalności LGD oraz wdrażania LSR na poziom rozwoju obszarów wiejskich;
  • finansowe wdrażanie pomocy, określające całkowite wydatki faktyczne poniesione w badanym okresie wraz z wykazem całkowitych płatności otrzymanych ze środków pomocowych.

   Minimum metodologiczne:
  • analiza danych zastanych;
  • badania ankietowe ilościowe wśród beneficjentów i mieszkańców obszaru, w tym jednostek samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców;
  • badania jakościowe - indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Rady, Zarządu i pracownikami biura LGD.

  Termin wykonania zamówienia:

  Przewidziany termin to październik - grudzień 2014 r. Data złożenia opracowania do 19 grudnia 2014 r.

   Oferta ma zawierać:
  • cenę brutto
  • program badania
  • skrócony opis metody badawczej
  • opis kwalifikacji i doświadczenia w opracowaniu lokalnych strategii rozwoju dla LGD; badań ewaluacyjnych dla LGD; dokumentację potwierdzającą znajomość obszaru LSR, struktur i partnerów LGD; zrealizowanych projektów badawczych.

   Kryterium oceny oferty:
  • cena - 70%
  • jakość - 30%

   Informacje dodatkowe:
  • Cena za wykonanie usługi powinna obejmować całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi ( m.in. wynagrodzenie wykonawcy, koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi).
  • Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia (po złożeniu raportu) z 14-dniowym terminem płatności.
  • Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy złożyć w terminie do 11.07.2014 r. pocztą elektroniczną ( lgd@lgd-brynica.pl), osobiście w biurze LGD lub pocztą tradycyjną ( LGD "Brynica to nie granica", ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice).
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia oferenta na spotkanie w siedzibie LGD celem przedstawienia szczegółów oferty.

  Osoba do kontaktu:

  Paulina Jóźwik, tel.: 32 380 23 28, e-mail: paulina.jozwik@lgd-brynica.pl  13.06.2014 r.- Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  13.06.2014 r.- Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi" w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  13.06.2014 r.- Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  Szkolenie dla beneficjentów

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenie dla beneficjentów „małych projektów” pn. „Zobowiązania beneficjenta przy realizacji małego projektu”.

  Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail: msobol@slaskie.pl lub fax 34 39 01 252. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany za pomocą poczty elektronicznej.  Walne Zebranie Członków

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” zaprasza członków na XIV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjęcie sprawozdania za 2013 r.

  Proponowany porządek obrad XIV Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2013 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2013 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2013 r.
  12. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady.
   1. Przedstawienie proponowanych zmian
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego
  13. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
   1. Przedstawienie proponowanych zmian
   2. Przyjęcie tekstu jednolitego
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad
  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik

  Załączniki:  Festiwal Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”- III edycja

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje już III edycję Festiwalu Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce". Wspierając inicjatywę Ministerstwa serdecznie zachęcamy do udziału w Festiwalu.

  Kategorie:

  1. piosenka nawiązująca do "Rancza", ale opowiadająca o lokalnych liderach i problemach, czyli "nasze relacje w krzywym zwierciadle"
  2. skecz dotyczący działań PROW 2007-2013 - "jak to jest z tą kasą"
  3. zdjęcia ukazujące najpiękniejsze miejsce w mojej wsi - "to co kocham a nie umiem tego nazwać"
  4. gotuję prozdrowotnie - sięgamy po przepisy regionalne
  5. rękodzieło w dzisiejszej modzie - projekty ubrań z inspiracją sztuki ludowej

  Eliminacje konkursu odbędą się do dnia 9 maja (ostateczny termin wraz z miejscem zostanie podany w późniejszym terminie).

  Szczegółowe informacje nt. festiwalu znajdują się na stronie internetowej.

  W przypadku wyrażenia chęci udziału w konkursie prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres do 15.04.2014 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie danych (nazwa, imię i nazwisko) oraz kategorii, w której chcieliby Państwo wystąpić.  Wyniki naboru

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Załączniki:  Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 17 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy:  Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 30.01.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach (ul. Centralna 5, pokój nr 111).

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  11.12.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  11.12.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Odnowa i rozwój wsi”

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi" w terminie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  11.12.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  Festiwal produktu lokalnego

  Szanowni Państwo!

  Już 16 listopada br. odbędzie się impreza pt. „Festiwal Produktu Lokalnego”. Twórcy lokalnych produktów będą mieli swoje promocyjne stoiska w Gimnazjum w Ożarowicach (Ożarowice, ul. Szkolna 10). Zostaną zaprezentowane produkty kulinarne oraz rękodzielnicze z wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  W programie przewidujemy również występy artystyczne m.in. zespołu „PINS” z Woźnik, Zespołu Twardowianki, Chóru Męskiego z Żelisławic, Kapeli Regionalnej Mierzęcice pod kierownictwem Pana Józefa Kotuły, Grupy KGW Świerklaniec „Kabarecik”, Zespołu Śpiewaczego Dąbie oraz Orkiestry Dętej Tąpkowice. Od godz. 15.00 będzie można degustować lokalne przysmaki, zobaczyć dzieła lokalnych artystów oraz posłuchać występów lokalnych zespołów. Serdecznie zapraszamy!  Szkolenie dla beneficjentów

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenie dla beneficjentów PROW 2007- 2013 z zakresu zasad prawidłowego rozliczania operacji przez beneficjentów PROW, w szczególności z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

  Szkolenie odbędzie się 23 października 2013 r. w godzinach 900 – 1400 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, sala konferencyjna.

  Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo do 14.10.2013 r. na adres: lgd@lgd-brynica.pl lub telefonicznie 32 380 23 28.

  Ilość miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Konkurs fotograficzny

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym p.t. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”.

  Konkurs został ogłoszony w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:

  1. Tradycja
  2. Krajobraz
  3. "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

  Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice
  Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

  Dla autorów nagrodzonych zdjęć przewidziane są nagrody rzeczowe.
  Termin zgłaszania prac mija 20 września 2013 r. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu i regulaminie.  Wyniki naboru

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" po procedurze odwoławczej:  Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.”

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy:  Walne Zebranie Członków

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
  zaprasza członków

  na XIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjęcie sprawozdania za 2012 r.


  Proponowany porządek obrad XIII Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady za rok 2012.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2012.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jerzy Jóźwik


  Załączniki:  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 14.05.2013r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Przewodniczący Rady
  Lokalnej Grupy Działania
  „Brynica to nie granica”
  Stanisław Paks  V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 w Kielcach

  W dniach 4 - 7 kwietnia Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" wzięła udział w V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 w Kielcach.

  AGROTRAVEL to impreza wystawiennicza ukierunkowana na promocję produktów turystyki wiejskiej, będąca niepowtarzalną okazją do obcowania z dziedzictwem kulturowym, rękodzielnictwem regionów, sztuką ludową i zwyczajami życia codziennego mieszkańców wsi.

  Wystawcy biorący udział w AGROTRAVEL mają przede wszystkim okazję do prezentacji swoich usług i produktów oraz promocji i sprzedaży swojej oferty turystycznej na obszarach wiejskich. Jest to również okazja do zapoznania się z oczekiwaniami i preferencjami potencjalnych klientów, jest to również sposób nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między wystawcami z różnych stron Europy.

  Dzięki uczestnictwu w targach LGD "Brynica to nie granica" miała możliwość prezentacji bogatej oferty produktów lokalnych, zarówno rękodzielniczych jak i kulinarnych, szerokiej oferty turystycznej, walorów przyrodniczych, kulturowych i inwestycyjnych gmin członkowskich, a także producentów z obszaru LGD.

  Targi AGROTRAVEL były dla naszych partnerów: samorządów gmin, ich jednostek pomocniczych oraz przedsiębiorców wyjątkową okazją do bezpośredniej prezentacji swoich sukcesów oraz potencjału na scenie ogólnopolskiej.

  Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w przygotowaniu stoiska LGD "Brynica to nie granica". Dzięki Państwa uprzejmości LGD miało możliwość zaprezentować walory swojego obszaru oraz promować przedsiębiorczość i talenty swoich mieszkańców.

  Za udział w targach dziękujemy następującym osobom i firmom:

  • Pani Genowefie Dyszy
  • Pani Aleksandrze Łozińskiej
  • Pani Łucji Mierzwa
  • Panu Edwardowi Kubica
  • Pani Jolancie Widz
  • BiOK w Tąpkowicach
  • KGW Leśniaki
  • KGW Gołuchowice
  • Panu Zbigniewowi Płońskiemu - DEKORMETAL z Rogoźnka
  • Zakładowi masarskiemu "Więcek" z Woźnik
  • Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Nik-Pol Sp. z o.o. z Bobrownik
  • Pracowni Kowalstwa Artystycznego - Kuźni Piasek

  Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć stworzonej z tej okazji:  25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":  Nabór w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Szanowni Państwo!

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski można składać w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. bezpośrednio w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł.

  Poniżej udostępniamy treść ogłoszenia:  Festiwal Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce"

  Szanowni Państwo!

  Wspierając inicjatywę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zachęcamy beneficjentów realizujących Lokalną Strategię Rozwoju do udziału w II edycji Festiwalu Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce". Festiwal ma charakter konkursu, zaś jego celem jest popularyzacja autorskich utworów związanych z serialem "Ranczo", który opisuje realia życia ludności na prowincji oraz promocja PROW 2007-2013, dzięki któremu zachodzą zmiany mające wpływ na rozwój miejscowości oraz społeczeństwa. Festiwal ma także w swoim założeniu odkrywać talenty muzyczne oraz kulinarnie uzdolnionych fanów serialu "Ranczo".

  Eliminacje do konkursu odbędą się 16 kwietnia oraz 14 maja br. w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.
  Uczestnicy mają możliwość udziału w następujących kategoriach:

  1. skecz/gwara "z ławeczki"
  2. pierogi Solejukowej
  3. piosenka nt. Wilkowyj
  4. scenka/żart nt. PROW 2007-2013

  Szczegółowe informacje nt. festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.wilkowyjce.pl.

  W przypadku wyrażenie chęci udziału w konkursie prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres lgd@lgd-brynica.pl do 26.03.2013 r.  Projekt „Spółdzielnie socjalne nowej ery”

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie „Spółdzielnie socjalne nowej ery”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia FRAPZ w partnerstwie z firmą ETC GROUP Sp. z o.o.

  Celem Projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa śląskiego poprzez kompleksowe wsparcie 36 osób. W ramach Projektu zakłada się:

  • objęcie wsparciem 36 osób (niezatrudnione osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku pomiędzy 15 a 64 rokiem życia),
  • utworzenie 6 Spółdzielni socjalnych przez podmioty do tego uprawnione (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego),
  • wsparcie 12 instytucji, które będą tworzyły Spółdzielnie socjalne.

  Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu są dostępne do stronie projektu www.spsnowejery.frapz.org.pl. Informacji udziela również Biuro Projektu FRAPZ (tel. 32 764 22 98 w. 56), Biuro Projektu ETC GROUP Sp. z o.o. (tel. 32 292 13 09) oraz Biuro LGD „Brynica to nie granica”.  Głosowanie na Wójta Roku 2012

  Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Pan Grzegorz Czapla - Wójt Gminy Ożarowice, został nominowany do tytułu „WÓJTA ROKU 2012”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski. Tytuł "Wójta Roku 2012" otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej głosów.

  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu na Pana Wójta Grzegorza Czaplę. Od dnia 21.01.2013 r. do 1.02.2013 r. będzie można poprzeć kandydaturę Wójta poprzez wysyłanie SMSa na jego osobę o treści 3 pod numer telefonu 7120. Koszt SMSa to 1,23 zł brutto.

  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 lutego 2013 r.

  Szanowni Państwo zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Szlachetna paczka"!

  SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Główną ideą akcji jest przekazywanie bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Przez ostatnie 10 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy.

  W tym roku Lokalna Grupa Działania również postanowiła włączyć się w tworzenie świątecznej paczki dla najbardziej potrzebujących. Jeśli chcą Państwo wraz z LGD włączyć się w akcję "Szlachetna paczka" zapraszamy do kontaktu z biurem!

  Darczyńcą w akcji Szlachetna Paczka może zostać każda zainteresowana osoba, liczy się każda forma pomocy!

  Seminarium dla LGD

  Szanowni Państwo!

  W imieniu Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie zapraszamy do udziału w dwudniowym, bezpłatnym seminarium p.t. "Metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania." Seminarium adresowane jest do wszystkich członków LGD "Brynica to nie granica."

  Celem spotkania jest przedstawienie Lokalnym Grupom Działania innowacyjnych sposobów rozwoju obszarów wiejskich i realizacji lokalnych celów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Seminarium odbędzie się w dniach 14- 15 stycznia 2013 r. Zgłoszenia uczestnictwa (karty zgłoszeniowe w załączeniu) prosimy przesyłać do 19.11.2012 r. do godz. 15.00 na adres e-mail lgd@lgd-brynica.pl. Do udziału w seminarium, LGD "Brynica to nie granica" może zgłosić maksymalnie 2 osoby, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Najpóźniej na dwa tygodnie przed szkoleniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie prześle potwierdzenie udziału w seminarium, dokładny adres miejsca szkolenia oraz noclegu.

  Szkolenie dla beneficjentów

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które planują składać wnioski z Małych projektów oraz osób, które złożyły już taki wniosek.

  Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2012 r. w Sali nr 317 (III piętro) Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 w godz. 9:00 -14:30. Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo do 12.11.2012 r. na adres: lgd@lgd-brynica.pl lub telefonicznie 32 380 23 28.

  Spotkanie będzie składało się z dwóch części: pierwsza będzie obejmowała zasady przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" oraz wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy, druga część będzie obejmowała wytyczne dotyczące rozliczania, kontroli, oraz promocji projektu. Omówione zostaną również najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach.

  Ilość miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Komunikat z Walnego Zebrania Członków LGD "Brynica to nie granica"

  W dniu 4 września 2012 r. w biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica". Zebranie sprawozdawczo- wyborcze zakończyło czteroletnią kadencję władz LGD "Brynica to nie granica".

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków były zmiany w Statucie i dokumentach pokrewnych. W związku z upływem kadencji przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  Następnie dokonano wyboru nowych władz LGD, których kadencja będzie trwać 3 lata.

  W skład nowych władz LGD "Brynica to nie granica" wchodzą:

   Zarząd:
  1. Przewodniczący Zarządu- Jerzy Jóźwik (gmina Mierzęcice)
  2. Wiceprzewodniczący Zarządu- Krystyna Kosmala (gmina Ożarowice)
  3. Wiceprzewodniczący Zarządu- Marian Mierzwa (gmina Woźniki)
  4. Skarbnik Zarządu- Małgorzata Bednarek (gmina Bobrowniki)
  5. Sekretarz Zarządu- Joanna Trzcionka (gmina Siewierz)
  6. Członek Zarządu- Mirella Barańska- Sorn (gmina Psary)
  7. Członek Zarządu- Beata Wojtacha (gmina Świerklaniec)
   Komisja Rewizyjna:
  1. Katarzyna Bochenek (gmina Psary)
  2. Urszula Cuglowska (gmina Woźniki)
  3. Zdzisław Hetmańczyk (gmina Ożarowice)
   Rada LGD:
  1. Przewodniczący Rady- Stanisław Paks (gmina Mierzęcice/sektor społeczny)
  2. Wiceprzewodniczący Rady- Zdzisław Hryciuk (gmina Woźniki/ sektor publiczny)
  3. Członek Rady- Adam Adamczyk (gmina Psary/sektor publiczny)
  4. Członek Rady- Krystyna Bożek (gmina Bobrowniki/ sektor społeczny)
  5. Członek Rady- Agnieszka Dobrowolska (gmina Siewierz/ sektor publiczny)
  6. Członek Rady- Agnieszka Dróżdż (gmina Mierzęcice/ sektor społeczny)
  7. Członek Rady- Aurelia Gnacik (gmina Ożarowice/ sektor gospodarczy)
  8. Członek Rady- Michał Janas (gmina Siewierz/ sektor społeczny)
  9. Członek Rady- Anna Kotela (gmina Psary/ sektor publiczny)
  10. Członek Rady- Gerard Nickel (gmina Świerklaniec/ sektor publiczny)
  11. Członek Rady- Anna Nikodem (gmina Bobrowniki/ sektor społeczny)
  12. Członek Rady- Ewa Paks (gmina Ożarowice/ sektor publiczny)
  13. Członek Rady- Józef Pieda (gmina Woźniki/ sektor społeczny)
  14. Członek Rady- Paweł Pudo (gmina Siewierz/ sektor społeczny)
  15. Członek Rady- Stefan Szulc (gmina Świerklaniec/ sektor publiczny)
  16. Członek Rady- Henryk Szynal (gmina Ożarowice/ sektor społeczny)
  17. Członek Rady- Marcin Woźniak (gmina Siewierz/ sektor społeczny)

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zaprasza członków na XII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 września 2012r. (wtorek) o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203.

   Proponowany porządek obrad XII Walnego Zebrania Członków:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przyjęcie zmian w Statucie LGD oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
  8. Przyjęcie zmian w Regulaminie Zarządu oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
  9. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady i uchwalenie tekstu jednolitego.
  10. Przyjęcie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej i uchwalenie tekstu jednolitego.
  11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy.
  12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
  13. Przedstawienie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy.
  14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
   a. Zarządu,
   b. Komisji Rewizyjnej,
   c. Rady.
  16. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  17. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
  18. Wybory do władz LGD. a. Zarządu,
   b. Komisji Rewizyjnej,
   c. Rady.
  19. Wolne wnioski.
  20. Zamknięcie Zebrania

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu
  Jerzy Jóźwik

 • WALNE ZEBRANIE - WAŻNE INFORMACJE dla członków i kandydatów
 • OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO WŁADZ LGD
 • REKOMENDACJA DO WŁADZ LGD
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 44 2012
 • Statut- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 44 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 45 2012
 • Regulamin Zarządu- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 45 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 46 2012
 • Regulamin Rady- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 46 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 47 2012
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 47 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 48 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 49 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 50 2012