Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT05.06.2020 r. - Zawiadomienie o zakończeniu oceny i wyborze operacji do dofinansowania w ramach naboru 5/2020

W dniu 01.06.2020 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

 • w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybrała operacje do dofinansowania oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia.

Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

Poniżej publikujemy Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listę operacji niezgodnych z LSR, Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru 5/2020, Listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD – Nabór nr 5/2020 oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.11.05.2020 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję o posiedzeniu Rady, które odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 18.05.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:30.

Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy.

Projekty zostaną ocenione zgodnie z "Procedurami wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 07.08.2019 r.).

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław Paks14.04.2020 r. - Podsumowanie naboru wniosków

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 5/2020.

W ramach naboru nr 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęły 4 wnioski.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta pomocnicza ocena operacji m.in. w zakresie zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia, która jest dokonywana przez pracowników biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona zatwierdzenia pomocniczej oceny oraz utworzy listę operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny, jeśli wystąpi taka konieczność. Po wezwaniu wnioskodawcy przez LGD do wyjaśnień/uzupełnienia, biuro LGD dokona ponownej pomocniczej oceny w zakresie złożonych wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów. Następnie Rada LGD podejmie decyzję o zgodności operacji z LSR, wybierze operacje do dofinansowania oraz ustali kwotę wsparcia.30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 6/2020

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 6/2020 w zakresie Przedsięwzięcia P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, dla części wnioskodawców, może być niemożliwe.

Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 4/2020

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 4/2020 w zakresie Przedsięwzięcia P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jest niemożliwe.

Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 3/2020

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 3/2020 w zakresie Przedsięwzięcia P.1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, może być niemożliwe.

Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 2/2020

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 2/2020 w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r./p>

Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, dla części wnioskodawców, może być niemożliwe.

Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.30.03.2020 r. - Anulowanie naboru 1/2020

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naboru wniosków Nr 1/2020 w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD-podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest fakt, iż zgodnie z punktem 3 Rozdziału II.2 Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” (Załącznik do uchwały nr XXV/138/2020 Walnego Zebrania Członków LGD „Brynica to nie granica z dnia 30 stycznia 2020 r.), wniosek składany jest do Biura LGD przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, co w związku z wejściem w życie przepisu określonego w § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522) zakazującego przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jest niemożliwe.

Informujemy również, że nabór w zakresie powyższego przedsięwzięcia zostanie ponownie ogłoszony w możliwie jak najkrótszym czasie, po cofnięciu zakazu przemieszczania się osób oraz uzgodnieniu nowego terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a informacja o ogłoszonym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.18.03.2020 r. - Uwaga! Dotyczy ogłoszonych w dniu 9 marca 2020 r. naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020Szkolenie dla otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą

W dniu 9 marca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą z terenu Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica” pn. Ubieganie się o wsparcie ze środków Leader w ramach LSR 2014-2020. Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.12.03.2020 r. - Komunikat

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw z LGD "Brynica to nie granica" telefonicznie 32 380-23-28 oraz e-mailowo lgd@lgd-brynica.pl

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji10.03.2020 r. - Materiały informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła cześć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła cześć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.09.03.2020 r. - Informator Gminny

Zapraszamy do lektury Informatora Gminnego nr 20. Znajdą w nim Państwo bieżące informacje dotyczące działalności LGD oraz Gmin Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki.09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 6/2020

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 6/2020 w zakresie Przedsięwzięcia:

P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego

 • Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 151 500,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych

Wyniki naboru

Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" po procedurze odwoławczej:

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania MAŁE PROJEKTY
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Odnowa i rozwój wsi".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy:

 • Lista rankigowa - MAŁE PROJEKTY
 • Lista rankigowa - ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 • Lista rankigowa - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Szanowni Państwo, Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 03.08.2012r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

   Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  "PROWieści" czerwiec 2012

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy, że został wydany kolejny numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. (do wglądu w załączeniu). Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrolgov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich(www.ksow.gov.pl), w zakładce PROWieści. Zapraszamy do lektury!

  05.07.2012 r. - Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura (w załączniku).

  29.06.2012 r. - Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - Dyrektor Biura.

  25.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" w terminie od dnia 9 lipca 2012r. do dnia 30 lipca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  25.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" w terminie od dnia 9 lipca 2012r. do dnia 30 lipca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  25.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 9 lipca 2012 r. do dnia 30 lipca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  "PROWieści" maj 2012

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy, że został wydany drugi numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. (do wglądu w załączeniu). Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrolgov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich(www.ksow.gov.pl), w zakładce PROWieści. Zapraszamy do lektury!

  14.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Biura.

  Informacja dla uczestników EURO CUP BRYNICA 2012!

  Szanowni Państwo!
  Odzież, która nie została zabrana przez zawodników podczas turnieju EURO CUP BRYNICA 2012 jest do odebrania w biurze LGD "Brynica to nie granica". W celu odbioru rzeczy prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 32 380 23 28.

  Euro Cup Brynica 2012 - WIEMY KTO WYGRAŁ EURO 2012!

  Po dwóch dniach sportowych emocji, których dostarczył nam turniej piłkarski EURO CUP BRYNICA 2012 wiemy już kto jest Mistrzem obszaru LGD "Brynica to nie granica" w piłce nożnej.

  Turniej EURO CUP BRYNICA 2012 rozgrywany był przez dwa dni od 5 do 6 czerwca na boiskach "Orlik" w Sączowie oraz na boisku Gimnazjum w Ożarowicach. O puchar EURO CUP BRYNICA 2012 walczyło 16 drużyn z siedmiu gmin wchodzących w obszar LGD "Brynica to nie granica". Pojedynek był zawzięty, a wynik turnieju zupełnie nieprzewidywalny. Pomimo niesprzyjającej pogody w I dniu rozegrano Fazę grupową w wyniku której do Ćwierćfinałów przeszły następujące szkoły:


  GRUPA A
  Szkoła podstawowa w Przeczycach – Polska Szkoła podstawowa w Świerklańcu – Czechy


  GRUPA B
  Szkoła podstawowa w Zendku – Dania Szkoła podstawowa w Sączowie – Portugalia


  GRUPA C
  Szkoła podstawowa w Rogoźnik – Włochy Szkoła podstawowa w Tąpkowice – Irlandia


  GRUPA D
  Szkoła podstawowa w Orzechy – Szwecja Szkoła podstawowa w Woźnikach – Anglia


  W dniu 06.06.2012r. od godziny 9:30 do 13:30 rozegrano ćwierćfinały oraz półfinały, które stopniowo przybliżyły kibiców do poznania wyników turnieju.

  Ok. 13:30 na boisku w Gimnazjum w Ożarowicach rozegrano mały finał pomiędzy Szkołą podstawową w Sączowie (Portugalia) a Szkołą podstawową w Tąpkowicach ( Irlandia) który zakończył się wynikiem 4:0.

  Finałowy mecz turnieju EURO CUP BRYNICA 2012 rozpoczęto o godz. 14:20 pomiędzy Szkołą podstawową w Woźnikach (Anglia) a Szkoły podstawowej w Zendku (Dania). W pierwszej połowie drużyna Anglii przegrywała wynikiem 1:0, ale wynik ostateczny nie był jeszcze przesądzony. Druga połowa meczu przyniosła kolejne bramki zdobyte przez Flipa Strzeleckiego (2) oraz Jakuba Stawskiego (karny), tym samym mecz finałowy zakończył się zwycięstwem Szkoły podstawowej w Woźnikach (Anglia) wynikiem 3:1.

  Po wielkich emocjach przyszedł czas na wręczenie nagród drużynom oraz w kategoriach towarzyszących:


  I miejsce
  SZKOŁA PODSTAWOWA W WOŹNIKACH – ANGLIA


  II miejsce
  Szkoła podstawowa w Zendku – Dania


  III miejsce
  Szkoła podstawowa w Sączowie – Portugalia


  IV miejsce
  Szkoła podstawowa w Tąpkowicach – Irlandia


  V miejsce
  Szkoła podstawowa w Świerklańcu – Czechy


  VI miejsce
  Szkoła podstawowa w Rogoźniku – Włochy


  VII miejsce
  Szkoła podstawowa w Orzech – Szwecja


  VIII miejsce
  Szkoła podstawowa w Przeczycach – Polska


  Tytuł "Najlepszego zawodnika" – Jan Patoń ze Szkoły podstawowej w Świerklańcu (Czechy)


  Tytuł "Najlepszej zawodniczki" – Aldona Glegoła reprezentującej Szkołę podstawową w Przeczycach (Polska)


  Tytuł "Najlepszego bramkarza" – bramkarz drużyny Szkoły podstawowej w Zendku (Dania)


  Tytuł "Zawodnika Fair Play" – Kacper Kucharczak z drużyny Szkoły podstawowej w Przeczycach (Polska)


  Tytuł "Drużyny Fair Play" – Szkoła podstawowa w Zendku (Dania)


  Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom i życzymy kolejnych sukcesów!


  Szczególne podziękowania pragniemy złożyć przedstawicielom samorządów gminnych oraz powiatów, sponsorom, koordynatorom, a także wszystkim osobom zaangażowanym w realizację EURO CUP BRYNICA 2012, które uświetniły tę imprezę swoim wsparciem, zarówno finansowym jak i przejawiającym się w entuzjastycznym dopingu.

  Mamy nadzieję, że impreza wprowadziła państwa w rozpoczynający się właśnie czas sportowych emocji, życzymy zatem wielu niezapomnianych chwil.

  Euro Cup Brynica 2012

  Szanowni Państwo,
  W związku z rozpoczynającym się w dniu dzisiejszym turniejem piłkarskim "Euro Cup Brynica 2012" serdecznie zapraszamy Państwa do kibicowania na boisko w Ożarowicach (ul. Szkolna 1) oraz na boisko w Sączowie (ul. Wolności 61 a).
  Dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy oraz współfinansowanie przez gminy członkowskie LGD "Brynica to nie granica" a mianowicie gminie: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki. Dziękujemy również za udzielone wsparcie sponsorom:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMIBUD. Rafał Szukała w Bytomiu
  • Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych w Nowej Wsi
  • Starostwo Powiatowe w Będzinie
  • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
  • Zakład Masarski Więcek S.J. Adolf, Dariusz, Klaudiusz Więcek w Psarach
  • Zakład Wielobranżowy Kryza - Plast. Henryk Kamiński w Mikołowie
  • Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach
  • Oddział Banku Zachodniego WBK w Katowicach
  • "Wojsmak" Usługi Gastronomiczne. Wojciech Stanik w Tąpkowicach
  • AMW NAWROT Sp.j. w Pyrzowicach
  • Zakład Budowlano- Montażowo-Instalacyjny "KORNEX" Piotr Chłodnicki
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu
  • Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Zarząd Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza członków na XI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r. (środa) o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.
  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjęcie sprawozdania za 2011 r.

  Proponowany porządek obrad XI Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Związku za 2011 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku za 2011 r.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu,
  Jerzy Jóźwik

  "PROWieści" kwiecień 2012

  Szanowni Państwo!

  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich wznowił, od kwietnia br., wydawanie wersji elektronicznej miesięcznika PROWieści.

  W miesięczniku zamieszczane będą bieżące informacje dotyczące realizacji PROW 2007-2013 oraz polityki w zakresie WPR po roku 2013. Ponadto będą zamieszczane krótkie informacje o zmianach w przepisach prawnych dotyczących Programu oraz o spotkaniach, informacyjnych, szkoleniach i innych wydarzeniach związanych z realizacją PROW 2007-2013, które będą zaplanowane na następne miesiące. Serdecznie zapraszamy do lektury.

  Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej!

  Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków pn. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt "Polska Cyfrowa Równych Szans". MAC pomoże samorządom budować internetowe sieci szerokopasmowe a Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" poprowadzi projekt Latarników Polski Cyfrowej – animatorów wspierających pokolenie 50+ w cyfrowym świecie.


  Jak zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej?

  Kluczowym elementem działań projektowych na rzecz cyfrowej edukacji Polaków, będzie zaproszenie do współpracy i przeszkolenie 2600 lokalnych animatorów działań wprowadzających w świat Internetu – nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej.


  Uwaga: Latarnicy potrzebni są w szczególności w gminach wiejskich i małych miastach!

  Przeszkoleni w ramach unikalnego programu trenerskiego Latarnicy prowadzić będą atrakcyjne działania uświadamiające i edukacyjne w swoich lokalnych środowiskach, korzystając ze wsparcia doradczego centrum kompetencji cyfrowych stworzonego w ramach Projektu. Otrzymają także bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, multimediów, biblioteki edukacji cyfrowej i wielu narzędzi pomocnych w organizowaniu zajęć z osobami z pokolenia 50+ w środowiskach wiejskich i małych miastach. Ponadto 200 z nich – zwycięzców w konkursie ogłoszonym w 2012 roku – otrzyma granty finansowe na realizację programu działań w swoim lokalnym środowisku w ciągu 18 miesięcy.

  Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, gotowych podjąć się dzieła zachęcenia przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Projekt traktujemy, jako wyzwanie przede wszystkim dla lokalnych liderów, społeczników, pracowników bibliotek, animatorów kultury i wolontariuszy.

  Latarnik Polski Cyfrowej powinien znaleźć się w każdej polskiej gminie!

  Włącz się!

  Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Latarnika Polski Cyfrowej zapraszamy do wypełnienia ankiety w serwisie: www.latarnik.mwi.pl lub w profilu: www.facebook.com/polskacyfrowa.

  Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Michał Golemo ze Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" – koordynator działań Latarników Polski Cyfrowej (+48 502 358 454 ).

  Wyniki naboru

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" po procedurze odwoławczej:

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania MAŁE PROJEKTY
 • Lista projektów niewybranych do dofinansowania MAŁE PROJEKTY
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Lista projektów niewybranych do dofinansowania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 29 marca 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Odnowa i rozwój wsi".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  06.02.2012 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Szanowni Państwo, Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 29.03.2012r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

   Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  20.01.2012 r. - Spotkania informacyjne dla beneficjentów!

  W ramach cyklu spotkań informacyjnych aktywizujących mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" do ubiegania się o środki funduszy unijnych, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla beneficjentów.

  Celem spotkania jest przygotowanie zainteresowanych do skorzystania z oferowanej pomocy na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 – LEADER:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  Do udziału w spotkaniach szczególnie zachęcamy rolników przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  20.12.2011 r. - Biuletyn KSOW 4/2011

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 04/2011 numer "Biuletynu KSOW". Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.:

  Przerwa w pracy Biura

  Informujemy, iż dniach 15-16.12.2011 r. Biuro LGD "Brynica to nie granica" będzie nieczynne.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  ZAWIADOMIENIE

  Zgodnie z par. 17 ust. 3 lit. "d" Statutu Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" Zarząd zwołuje:

  X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BRYNICA TO NIE GRANICA"

  na dzień 8 listopada 2011r. (wtorek) godz. 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP , II piętro sala nr 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  W przypadku braku wymaganego kworum, uchwały podejmowane będą przez Walne zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Stowarzyszeń.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji Zarządu Związku Stowarzyszeń.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji Komisja Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji Rady Związku Stowarzyszeń.
  10. Podjecie uchwały sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu
  Jerzy Jóźwik

  13.10.2011 r. - Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach II naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji (w załączniku).

  07.10.2011 r. - .- Biuletyn KSOW 3/2011

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 03/2011 numer "Biuletynu KSOW". Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.:

  06.10.2011 r. - Informator Gminny 06/57- 2011 r.

  Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Informatora Gminnego" ukazującego się na terenie województwa śląskiego:

  4.10.2011 r. - II nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. promocji – 1 osoba po 1/2 etatu.:

  30.09.2011 r. - Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji:

  16.09.2011 r. - Ogłoszenie o ponownym naborze dla specjalisty ds. promocji

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Szczegóły w załączniku:

  14.09.2011 r. - Nabór na stanowisko Dyrektora Biura - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura (w załączniku).

  13.09.2011 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. promocji – 2 osoby po 1/2 etatu.

  12.09.2011 r. - Informacja na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  W związku z ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (PROW 2007- 2013), w załączeniu przekazujemy ulotkę zawierającą podstawowe informacje na temat tego działania, w tym możliwości aplikowania o pomoc.

  Załączniki:

  08.09.2011 r. - Ogłoszenie o naborze z działań PROW 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Informujemy o planowanych naborach wniosków z działań PROW 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które odbędą się w dniach 26 września – 7 października br.

  Uwaga: Nabór wniosków organizowany jest wyłącznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszeń:

  26.08.2011 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. promocji

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Szczegóły w załączniku:

  22.08.2011 r. - Wyniki naboru

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" po procedurze odwoławczej:

  Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2011r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Odnowa i rozwój wsi".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2011r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy:

  22.07.2011 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 02.08.2011 r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  22.07.2011 r. - Dwudniowy Rajd "Liswarcianskim Szlakiem Rowerowym"

  Szanowni Państwo!
  W dniach 30-31.07.2011r. Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" organizuje dwudniowy rajd rowerowy. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z biurem LGD "Brynica to nie granica" oraz zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami znajdującymi się w załączniku.

  Załączniki:

  14.06.2011 r. - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  14.06.2011 r. - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  13.09.2010 r. - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi " w terminie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku.Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  14.06.2011 r. - MAŁE PROJEKTY

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku.Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  08.06.2011 r. - Informator Gminny 05/56-2011 r.

  Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Informatora Gminnego" ukazującego się na terenie województwa śląskiego.

  Informator Gminny 05/56


  07.06.2012 - Nabór na stanowisko w Biurze LGD - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Biura.


  06.06.2011 r. - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
  zaprasza członków

  na IX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203.

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjecie sprawozdania za 2010 r.

  Proponowany porządek obrad IX Walnego Zebrania Członków
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdanie z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2010r.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Związku za 2010r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku za 2010r.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu
  Jerzy Jóźwik

  Załączniki

  20.05.2011 r. - Ogłoszenie o naborze

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Biura.

  I Letnia Spartakiada Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

  W związku z pismem Sekretariatu Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego dotyczącego organizacji I Letniej Spartakiady Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapraszamy do zapoznanie się z szczegółowym opisem imprezy (strona 1, strona 2).

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w I Letniej Spartakiadzie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich prosimy o kontakt z biurem LGD "Brynica to nie granica" do dnia 22 kwietnia br.

  Informator Gminny nr 03/54 - 2011 r.

  Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Informatora Gminnego" ukazującego się na terenie województwa śląskiego.

  19.01.2011 r. - UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  W załączeniu publikujemy projekt uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i zatwierdzenie tekstu jednolitego, wraz załącznikiem tj. LSR (zmiany wprowadzono kolorem czerwonym).

  19.01.2011 r. - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
  zaprasza członków

  na VIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011r. (piątek) o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203.

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju polegająca na dostosowaniu LSR do wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie opublikowany na stronie internetowej LGD w dniu 20 stycznia 2011 r.

  Proponowany porządek obrad VIII Walnego Zebrania Członków
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Informacja z pracy Zarządu .
  7. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  a) Przedstawienie proponowanych zmian w LSR
  b) Dyskusja
  c) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

  24.11.2010 r. - WYNIKI NABORU

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" po procedurze odwoławczej.

  02.11.2010 r. - POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW

  Informujemy, że w dniu 28 października 2010r. o godz. 16.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku".

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 15 listopada 2010r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy :

  26.10.2010 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 28.10.2010r. o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  20.09.2010 r. - SPOTKANIE INFORMACYJNE

  W ramach cyklu spotkań informacyjnych aktywizujących mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" do ubiegania się o środki funduszy unijnych, zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne, które odbędą się w poszczególnych gminach zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Lp. Miejsce spotkania Data i godzina spotkania
  1. Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  28.09.2010r.
  godz. 10.00
  2. Urząd Miejski w Woźnikach
  ul. Rynek 11
  28.09.2010r.
  godz. 17.00
  3. Urząd Gminy Bobrowniki
  ul. Gminna 8
  29.09.2010r.
  godz. 10.00
  4. Urząd Gminy Ożarowice
  ul. Dworcowa 15
  29.09.2010r.
  godz. 16.00

  Celem spotkania jest przygotowanie zainteresowanych do skorzystania z oferowanej pomocy na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 – LEADER:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. pobierz ogłoszenie

  13.09.2010 r. - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi " w terminie od dnia 27 września 2010 r. do dnia 18 października 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  13.09.2010 r. - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 27 września 2010 r. do dnia 18 października 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  13.09.2010 r. - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 27 września 2010 r. do dnia 18 października 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  17.06.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

  W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji złożonych do Biura LGD "Brynica to nie granica" w konkursie dla działania "Małe projekty" Rada Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w dniu 14 czerwca 2010r. podjęła uchwałę zatwierdzającą listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD.

  Poniżej zamieszczamy:

 • 01.06.2010 r. - POMOC FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewidziano środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Pomoc skierowana jest do osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, lub prowadzą mikroprzedsiebiorstwo na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 PROW jak i w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego przez Lokalna Grupę Działania "Brynica to nie granica". Działanie to ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii.

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" prowadzony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" na rok 2010 jest już zakończony. Następny nabór planowany jest w pierwszym kwartale 2011r.

  Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 w naborze , który przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

  Poniżej na prośbę Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczamy ulotkę zawierającą podstawowe informacje na temat działania, w tym możliwości aplikowania o pomoc.

  Ulotka jest skierowana do podmiotów, które poszukują informacji na temat wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw. Zawiera podstawowe informacje, istotne z punktu widzenia osoby szukającej odpowiedniego instrumentu wsparcia. Założono, że ma ona funkcjonować jako ulotka elektroniczna (e-ulotka) - zastosowano w niej przekierowania do odpowiednich miejsc na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

  Ulotka "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  31.05.2010 r. - INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD

  Informujemy, że w dniu 27 maja 2010r. o godz. 17.00 w biurze Związku odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny 26 projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty".

  Poniżej zamieszczamy

  21.05.2010 r. - VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Zgodnie z § 17 ust. 3 lit. "d" Statutu Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zwołuję

  VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BRYNICA TO NIE GRANICA"

  na dzień 8 czerwca 2010r. (wtorek) godz. 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP , II piętro sala nr 203

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  6. Przedstawienie sprawozdanie z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2009r.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Związku za 2009r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku za 2009r.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Za Zarząd
  Przewodniczący Zarządu
  Jerzy Jóźwik

  18.05.2010 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 27.05.2010r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura Związku w Pyrzowicach ul. Centralna 5 pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych w konkursie na "Małe projekty" projektów z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  18.05.2010 r. - Informacja Zarządu o liczbie złożonych wniosków

  Zarząd informuje, iż w ogłoszonym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Małe projekty

  w terminie od 15 kwietnia 2010r. do 11 maja 2010r. wpłynęło 26 wniosków w ramach "Małych projektów".

  16.04.2010 r. - INFORMACJA O POMOCY PRZYZNANIU POMOCY DLA LGD

  Informujemy, iż złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 na 2010r. został rozpatrzony pozytywnie.

  W związku z powyższym w dniu 31 marca 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim została zawarta UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 00011-6932-UM1200012/2010w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Zarządem Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica".

  09.04.2010 r. - DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU.

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy doradczej z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Małe projekty

  Doradztwo prowadzone będzie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie Programu Leader i przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 Oś 4.

  Terminy i miejsce dyżurów doradcy:

  22, 23, 27, 28 kwiecień 2010r. w godzinach od 12:00 do 17:00 w Biurze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" Pyrzowice ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o uzgadnianie terminu i godziny spotkania, telefonicznie na nr 32 380 23 28, lub osobiście w Biurze Związku Stowarzyszeń LGD "Brynica to nie granica" Pyrzowice ul. Centralna 5 pokój nr 111.

  31.03.2010 r. - MAŁE PROJEKTY

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 11 maja 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  31.03.2010 r. - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 11 maja 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  31.03.2010 r. - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 11 maja 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  10.02.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

  W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji złożonych do Biura LGD "Brynica to nie granica" w konkursie dla działania "Małe projekty" Rada Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w dniu 10 lutego podjęła uchwałę zatwierdzającą listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nie wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD.

  Poniżej zamieszczamy:

  26.01.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

  Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2010r. o godz. 16.00 w biurze Związku odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń w celu oceny 18 projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty".

  Poniżej zamieszczamy:

  20.01.2010 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

          Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 26.01.2010 r. o godz. 16.00 w siedzibie biura Związku w Pyrzowicach ul. Centralna 5 pokój nr 111.

          Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych w konkursie na "Małe projekty" projektów z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  27.11.2009 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 14 grudnia 2009 r. do dnia 11 stycznia 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  Lokalna Strategia Rozwoju

  Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" przygotował Lokalną Strategię Rozwoju, można ją pobrać poniżej:

  24.10.2009 r. - Szkolenie dla kadr biorących udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju

  W dniach 23 i 24 października 2009r. w Pyrzowicach odbyło się szkolenie dla kadr biorących udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady Związku. Zakres szkolenia obejmował:

  • Prawne formy działania organizacji pozarządowych, uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego;
  • Akty prawne związane z funkcjonowaniem LGD;
  • Omówienie działań Oś 3 i 4 PROW na lata 2007-2013;
  • Procedury konkursowe związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

  24.10.2009 r. - Wizyta seniorów z LGD "Żywiecki Raj"

  W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania –Żywiecki Raj" oraz ze Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko" i zawartej umowy o Partnerstwie do realizacji projektu p.n. "Doświadczenie i mądrość życiowa – seniorzy wartością dodaną lokalnej grupy działania" gościliśmy seniorów z LGD " Żywiecki Raj" z Żywca. Podczas wizyty studyjno-szkoleniowej odbyły się spotkania z osobami ze środowiska osób starszych i tak:

  • W dniu 24 października odbyło się spotkanie z seniorami z gminy Ożarowice podczas obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Koło Nr 10 Ożarowice Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uroczystość została zorganizowana w Sali Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, a uświetnił ją występ Zespołu Śpiewaczego "Pyrzowianki" z Pyrzowic oraz koncert akordeonowy w wykonaniu Pana Szymona Piguła - instruktora Zespołu. Spotkanie upłynęło przy wspólnej zabawie ze śpiewem, humorem, a do tańca przygrywała Kapela "Sami Swoi" z Tąpkowic.
  • W dniu 26 października w Sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Siewierz odbyło się spotkanie z seniorami z Siewierza. Spotkanie zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu, a poprowadziła go Przewodnicząca Zarządu Pani Eugenia Kosteczka. Podczas prezentacji swojej działalności i wymiany doświadczeń panowała niezwykle ciepła i serdeczna atmosfera, a uroczysty charakter spotkania akcentował popis Zespołu Wokalnego Seniorów "Ale Babki" z Siewierza.

  Podczas tych spotkań gości z Żywcach "na estradzie" reprezentowała Pani Irena Golec z Milówki - mama Łukasza i Pawła Golców. Dowcipom i żartobliwym monologom prześwietnej "gawędziarki" nie było końca. Fanom Braci i oczywiście swoim rozdawała zdjęcia z autografami .

  Ponadto w ramach pobytu gości z Żywiecczyzny na obszarze działania naszej Lokalnej Grupy zorganizowaliśmy wyjazd do Portu Lotniczego w Pyrzowicach, gdzie z tarasu widokowego mogliśmy obserwować ruch lotniczy (startowanie i lądowanie samolotów pasażerskich) oraz zwiedzanie zabytków na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

  Po zabytkach oprowadzał gości Pan Artur Rok pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, który z wielką pasją przekazał nam rys historyczny Siewierza i zabytków oraz uraczył niezwykłymi opowieściami o nich. Zwiedziliśmy czternastowieczny zamek książąt śląskich i biskupów krakowskich, zabytkowy Kościół p.w. św. Macieja Apostoła, budynek starej Gminy w Siewierzu wraz z Izbą Tradycji i Kultury Dawnej oraz Rynek w Siewierzu oczywiście z "Siewierskimi Pannami".

  12.10.2009 r. - Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Zarząd Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza Członków Związku na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 października 2009r. o godzinie 1800 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, sala nr 115 (I piętro w biurowcu MŚP).

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie podjecie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dostosowania procedur wyboru operacji zawartych LSR do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  22.09.2009 r. - Spotkania informacyjne

  Zapoczątkowany został cykl spotkań informacyjnych aktywizujących mieszkańców obszaru działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" do ubiegania się o środki funduszy unijnych.

  Podczas spotkania omówione zostaną szczegóły otrzymania pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  Harmonogram spotkań
  Lp. Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
  1. 1.10.2009 r.godz. 11.00 Urząd Gminy Bobrowniki
  ul. Gminna 8
  2. 1.10.2009 r. godz. 17.00 Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  3. 2.10.2009 r. godz. 11.00 Urząd Gminy Ożarowice
  ul. Dworcowa 15
  4. 2.10.2009 r. godz. 17.00 Urząd Miejski w Woźnikach
  ul. Rynek 11 Woźniki

  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu - nr telefonu 032 380 23 28 lub 501 360 216.

  21.09.2009 r. - Informacja o przyznaniu pomocy dla LGD

  Informujemy, iż złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 został rozpatrzony pozytywnie.

  W związku z powyższym w dniu 2 września 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim została zawarta UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 6932-UM1200010/09 w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Zarządem Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica".

  Wydarzenia promocyjno-kulturalne terenu działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"

  Na terenie działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" tj. w gminach: Bobrowniki, Ożarowice, Siewierz i Woźniki odbyły się imprezy kulturalne, w które włączyła się Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" promując obszar działania Związku.

  W dniach 6 i 7 czerwca 2009r. na błoniach zamkowych przy zamku w Siewierzu odbyły się "47 DNI ZIEMI SIEWIERSKIEJ". Podczas imprezy odbyły się zawody sportowe oraz występy licznych zespołów i wykonawców. Gwiazdami wieczorów byli: zespół "Trubadurzy" oraz występ Janusza Radka.

  W dniu 27 czerwca 2009r. w Niezdarze, gmina Ożarowice odbyło się V LETNIE SPOTKANIE Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM "Nie zna granic pieśni zew". Wśród wykonawców goszczono Zespół "Jarzębinka" z terenu działania zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania "Przymierze Jeziorsko" z Warty.

  W dniach 29 i 30 czerwca 2009r. na stadionie Klubu Sportowego "Orzeł w Bobrownikach odbyły się "DNI GMINY BOBROWNIKI". W ramach imprezy odbył się Wielki Turniej Sołectw . Atrakcjami były : występ Andrzeja Sikorowskiego z zespołem "Pod Budą", Koncert zespołu "Pectus" jak również Musical "Crazy Love" rewelacyjnego zespołu młodzieżowego z Bobrownik.

  W dniach 18 i 19 lipca 2009r. w Psarach, gmina Woźniki odbył się "III MIĘDZYGMINNY PIKNIK STRAŻACKI". W Pikniku uczestniczyły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu działania Związku Stowarzyszeń LGD "Brynica to nie granica" które dały pokaz umiejętności strażaków podczas zawodów, jak również pokaz nowoczesnego sprzętu strażackiego.

  02.09.2009 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów (w załączniku).

  19.08.2009 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. projektów – 2 osoby po 1/2 etatu.

  30.07.2009 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. projektów

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ponownie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

  10.07.2009 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. projektów

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

  10.07.2009 r. - Zaproszenie na III Międzygminny Piknik Strażacki

  Ochotnicza Straż Pożarna Psary (Gmina Woźniki) zaprasza na III Międzygminny Piknik Strażacki organizowany w Psarach dniach 18 i 19 lipca 2009 r.

  Piknik jest cykliczną imprezą organizowana dla obszaru działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w której udział wezmą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Woźniki, Ożarowice, Bobrowniki, Siewierz i Mierzęcice, będące członkami LGD "Brynica to nie granica".

  III MIĘDZYGMINNY PIKNIK STRAŻACKI

  PROGRAM IMPREZY:

  SOBOTA – 18.07.2009 r.

  17.00 Rozpoczęcie Pikniku, przywitanie uczestników, przedstawienie programu imprezy.
  17.15 Pokazy umiejętności strażaków oraz sprzętu strażackiego.
  18.30 Pokaz nowoczesnego sprzętu straży zawodowej.
  19.00 Występ zespołu ludowego "Babie Lato".
  19.30 Zabawa taneczna ( zespół "Yunix").

  NIEDZIELA – 19.07.2009 r.

  16.30 Przywitanie uczestników.
  16.40 Zawody drużyn młodzieżowych OSP – część I.
  17.30 Zabawy i konkursy dla dzieci.
  18.00 Piana.
  18.15 Zawody drużyn młodzieżowych OSP- część –II.
  18.45 Występ zespołu tanecznego "Escape".
  19.20 Wręczenie nagród uczestnikom zawodów.
  19.30 Zabawa taneczna ( zespół "Yunix").

  Serdecznie zapraszamy!

  03.06.2009 r. - III Ogólnopolski kongres odnowy wsi

  Na zaproszenie Dyrektora Wydziału Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" uczestniczył w III Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi, który odbył się w dniach 28 – 30 maj 2009r. w Podlesicach - gmina Kroczyce w powiecie zawierciańskm. Organizatorem Kongresu był Samorząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

  W kongresie wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji oraz Lokalnych Grup Działania.

  Nasz Związek na Kongresie zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia członków w dziedzinie odnowy wsi. Były to osiągnięcia gmin: Bobrowniki, Ożarowice, Siewierz i Woźniki. Wystawiliśmy swoje stoisko promujące LGD, cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników z całej Polski. Swe stoiska wystawiły również zaprzyjaźnione Lokalne Grupy z województwa śląskiego jak również z innych regionów kraju. Nawiązaliśmy kontakt z grupą z Mazur , która posiada taką jak nasz Związek formę prawną – Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

  Podczas Kongresu uczestniczyliśmy w warsztatach, panelach dyskusyjnych, debatach regionów, których tematem przewodnim była polska wieś. Nie zabrakło również atrakcji Kongresowych a wśród nich:

  • Stół Tradycyjny - degustacja tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych z terenu województwa śląskiego(wyśmienite!)
  • Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"
  • Biesiada Śląska – występy zespołów i orkiestr regionalnych.

  Cel Kongresu jakim było wypromowanie idei odnowy wsi, jako elementu polityki regionalnej na obszarach wiejskich w Polsce i promocja Województwa Śląskiego w tym przedmiocie został osiągnięty. Była to wspaniała okazja do nawiązania współpracy i podzielenia się doświadczeniami pomiędzy instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w Kongresie.

  25.05.2009 r. - Walne Zebranie Członków

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza Członków Związku na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009r. o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, sala nr 203 (II piętro w biurowcu MŚP).

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2008.

  22.05.2009 r. - Podpisano umowę na realizację LSR.

  Z wielką satysfakcją informujemy wszystkich zainteresowanych, iż w związku ze złożonym wnioskiem o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju do Urzędu Marszałkowskiego, Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" został wybrany do realizacji lokalnej strategii rozwoju, w następstwie czego została zawarta UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU z Samorządem Województwa Śląskiego.

  Podpisanie umowy nastąpiło 22 maja br. w Górnośląskim Centrum Kultury.
  Ze strony Związku Stowarzyszeń LGD "Brynica to nie granica" umowę podpisali: Pan Jerzy Jóźwik – Przewodniczący Zarządu, Pani Krystyna Kosmala – Wiceprzewodnicząca Zarządu , Pani Wacława Kocot - Skarbnik Zarządu, jako osoby uprawnione do reprezentacji Związku.

  Podpisanie w/w umowy rozpocznie proces rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania".

  O wszelkich podjętych działaniach wynikających z postanowień Umowy będziemy na bieżąco informować.

  15.01.2009 r. - Złożone wnioski

  Inforumujemy, że LGD "Brynica to nie granica" w dniu 15.01.2009 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Wydział Terenów Wiejskich dwa wnioski:

  • o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
  • o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.

  07.01.2009 r. - Termin walnego zebrania

  Informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania przez Zarząd LGD "Brynica to nie granica", odbędzie się ono w dniu 13.01.2009 r. o godz. 17.00 w budynku MŚP w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5, wejście klatką B - pierwsze piętro, sala 115.

  W porządku zebrania przewiduje się między innymi uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz informacje o bieżącej pracy Grupy.

  Na zebranie Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli członków Grupy!

  30.10.2008 r. - Informacja o rozliczeniu zobowiązań wynikających z realizacji projektu Lokalnej Grupy Działania

  W dniu 22.10.2008r. został zrefundowany przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie, wniosek o płatność końcową dla projektu zrealizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Brynica to nie granica", projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader +". Otrzymane środki pozwoliły na zrealizowanie zobowiązania kredytowego wobec Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, który to Bank udzielił naszej grupie kredytu na realizację powyższego projektu.

  Uregulowane zostało, także zobowiązanie w stosunku do Zarządu Województwa Śląskiego, który udzielił grupie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 150 000,00 zł na realizację projektu.

  Wniosek o dofinansowanie projektu zamykał się kwotą 488.900,00 zł. i na taką kwotę została zawarta umowa z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa- FAPA w Warszawie.

  Więcej informacji w pliku załączonym do tej aktualności.

  03.09.2008 r. - Komunikat z walnego zebrania członków LGD

  W dniu 3 września 2008 r. w budynku Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pyrzowicach ul. Centralna 5 (nowa siedziba biura Związku) odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica".
  W Walnym Zebraniu udział wzięło 29 członków zwyczajnych oraz zaproszeni goście

  05.08.2008 r. - Informacja o podstępach realizacji projektu

  W załączeniu znajduje się aktualna informacja o postępach w realizacji naszego projektu (PDF).

  14.04.2008 r. - Zestawienie rzeczowo-finansowe

  Do dnia 14 kwietnia 2008 r. Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" miał termin na złożenie kolejnego wniosku o płatność. W załączeniu znajduje się zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu (Excel).

  14.11.2007 r. - Zestawienie rzeczowo finansowe

  Do dnia 14 listopada 2007 r. Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" miał termin na złożenie wniosku o pierwszą płatność w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"/ Działanie 2.7 Pilotażowy program Leader+ w ramach umowy L/02/128/2006 podpisanej 23 marca 2007r. z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W załączeniu znajduje się zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu (Excel).

  polub nas PROW 2014-2020