Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Grant „Bądź jak Jakub – promocja drogi jakubowej”


Aktualności

23.05.2023 r. - Zawarcie umów na realizację Grantów

Miło nam poinformować, że dnia 18 maja 2023r. podpisaliśmy dwie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na realizację projektów grantowych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

  1. „Zadania inicjujące i wspierające integrację społeczności lokalnej” - na kwotę 92 885,00 zł, obejmująca 2 zadania grantowe: „Bądź jak Jakub – promocja drogi jakubowej” realizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej oraz „Młodzi seniorzy” realizowanej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach;
  2. „Organizacja wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć przyrodniczych, promujących walory obszaru LGD, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w rozwój społeczności lokalnej” - na kwotę 58 049,00 zł, obejmująca 2 zadania grantowe: „Zaparkuj z muzyką” realizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice oraz „Szukamy tlenu” realizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej.

O wszelkich interesujących wydarzeniach w ramach tych operacji będziemy informować na bieżąco!04.11.2022 r. - Zawiadomienie o wynikach posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

W dniu 04.11.2022 r. odbyło się XIV posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada:

- dokonała korekty listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla naboru nr 1/2022

- rozpatrzyła odwołanie wniesione przez Grantobiorcę w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 2/2022/G oraz dokonała ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.19.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

W dniu 11.10.2022 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru Grantobiorców:

  • w ramach naboru nr 1/2022/G w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.2 Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi

Zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Śląskiego.

Kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Śląskiego.04.10.2022 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. o godz. 16:30 (wtorek) w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 103.

Na posiedzeniu Rada LGD dokona oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2022/G w zakresie przedsięwzięcia: P.3.1.2 Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi oraz naboru nr 2/2022/G w ramach przedsięwzięcia P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup

Projekty zostaną ocenione zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - aktualizacja z dnia 10.05.2022 r., Kryteriami wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - z dnia 28.06.2021 r. (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - dokumenty aktualne na dzień 14.09.2022 r.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358)

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław Paks27.06.2022 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 2/2022/G

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.3.2.1. Działania inicjujące i wspierające powstawanie lokalnych wspólnot i grup

  • Termin składania wniosków: 11 lipca 2022 r. – 01 sierpnia 2022 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 25 000,00 EUR/ 100 000,00 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  • Forma wsparcia: RefundacjaWsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020